Home

Nieuws

Provincies scharen zich achter het Klimaatakkoord

De 12 Nederlandse provincies scharen zich gezamenlijk achter het Klimaatakkoord.

Dat betekent dat de provincies zich inzetten om de uitstoot van broeikasgassen met 49% te verminderen ten opzichte van de uitstoot in 1990. De gezamenlijke provincies zijn het er over eens dat het sterk terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen van het grootste belang is voor de kwaliteit, de stabiliteit en de veiligheid van onze leefomgeving.

Goede samenwerking cruciaal

Bij het realiseren van de doelen uit het klimaatakkoord is goede samenwerking tussen alle overheden cruciaal. Noord-Hollands gedeputeerde Edward Stigter: “De beslissingen die we op lokaal, regionaal en nationaal niveau zullen nemen liggen in elkaars verlengde. Samen met de gemeenten en waterschappen dringen de provincies erop aan dat we bij de noodzakelijke nieuwe wetgeving (Warmtewet, de Energiewet en de Waterschapswet) vanaf een vroeg stadium in alle organen mee kunnen praten en beslissen.”

Draagvlak creëren

Voor de uitvoering is draagvlak cruciaal. Dat is de reden dat de opgaven in het Klimaatakkoord op regionale schaal onder regie van de decentrale overheden worden uitgevoerd. Zo zijn we gestart met regionale energiestrategieën, regionale mobiliteitstrategieën, veenweidenstrategieën en industriële clusters. De provincies willen daarin kansen benutten in het eerlijk verdelen van de lasten en lusten van de verduurzaming, bijvoorbeeld via nieuwe gebiedsfondsen. Waarin initiatiefnemers de omgeving zo vroeg mogelijk betrekken maar óók investeren in diezelfde omgeving. Zodat álle inwoners profiteren, en niet alleen degenen die financieel kunnen participeren.

Landbouw en landgebruik

De afspraken die in het Klimaatakkoord zijn gemaakt over landbouw en landgebruik sluiten nauw aan de maatschappelijke opgaven in het landelijke gebied, zoals de ontwikkeling van kringlooplandbouw, leefbaarheid platteland en een toekomstbestendige natuur. In het Klimaatakkoord is afgesproken dat provincies hierbij regie nemen op een gebiedsgerichte aanpak, samen met de maatschappelijke partijen, zoals landbouw- en natuurorganisaties. Utrechts gedeputeerde Hanke Bruins Slot: “Het is cruciaal dat we niet alleen kijken naar CO2 en bodemdaling, maar dat we in deze gebieden met de maatschappelijke partijen samenwerken aan een toekomstperspectief voor de landbouw en aan opgaven als biodiversiteit en landschap. Dit is een uitdagend proces waarbij het Klimaatakkoord middelen biedt om komende jaren een eerste start te maken.”

Of registreer je om te kunnen reageren.