Home

Nieuws 4 reacties

LCW: beperk waterafvoer uit IJsselmeer

De Landelijke Commissie Waterverdeling adviseert om zo min mogelijk water te onttrekken uit het IJsselmeer. Dit kan leiden tot meer beregeningsverboden.

Waterschappen die water uit het IJsselmeer onttrekken, hebben dus minder water om te verdelen in hun werkgebied. Voor boeren in deze gebieden kan het betekenen dat beregeningsverboden worden uitgebreid, het is aan de waterschappen om dat te beslissen. Het advies van LCW staat in de droogtemonitor van 25 juli, waarin de huidige watersituatie wordt geschetst.

Droogterecord uit 1976 verbroken

Het neerslagtekort is momenteel 266 millimeter. Daarmee is het droogterecord uit 1976 verbroken. Het landelijke neerslagtekort zal de komende week oplopen tot 289 millimeter. De aanvoer van de Rijn is essentieel voor het waterpeil in het IJsselmeer. Door verwachte regen in het stroomgebied van de Rijn zal de aanvoer hiervan licht toenemen. Ook de aanvoer vanuit de Maas is nog voldoende. Toch sluit de LCW verdere maatregelen om de zoetwaterpeilen te handhaven, niet uit.

Het zuiden en oosten van Nederland hebben momenteel al te kampen met een watertekort, hier is ook geen aanvoer van water mogelijk. In de overige regio’s is er nog steeds sprake van een dreigend watertekort.

Waterschap hanteert verdringingsreeks voor watergebruik

Waterschappen maken gebruik van de verdringingsreeks om te bepalen waar het schaarse water voor gebruikt mag worden. De landbouw staat hierin in de één na laatste en laatste categorie. De prioriteiten van het waterschap liggen bij de veiligheid van veendijken, het voorkomen van schade aan natuur en veen, gevolgd door de beschikbaarheid van drinkwater en energie. Tijdelijke beregening van kapitaalintensieve gewassen is de derde prioriteit in de verdringingsreeks, gevolgd door overige economische belangen, waar andere landbouwgewassen onder vallen.

Waterkeringen sluiten tegen verzilting

Om verzilting van landbouwgrond en natuur tegen te gaan worden op verschillende plaatsen waterkeringen vaker gesloten. Bij de Afsluitdijk en Harinvlietsluizen wordt geen water meer doorgelaten naar zee. In de Haringvliet en in de monding van de Hollandsche IJssel worden soms verhoogde chloridegehaltes gemeten.

Het grondwaterpeil is over het algemeen laag in Nederland. in kwelgebieden kan opkomend grondwater voor verzilting zorgen. In de waterschappen Vechtstromen en Rijn en IJssel is besloten om rondom natuurgebieden een verbod op beregenen met grondwater in te stellen. Wetterskip Fryslân verbiedt vanaf donderdag 26 juli in de hele provincie beregenen met grondwater op grasland.

Laatste reacties

 • koestal

  Als de natuur verdroogt is erger dan de landbouw ,begrijp ik hier uit !

 • Jan-Zonderland

  Idd Koestal, zo lees ik het ook. Laat de natuur het toch zelf regelen, gebeurt al 5 miljoen jaar zo. Maar nee de mannetjes van het nutteloze instituut lcw willen ooknweer even wat zeggen. Om hun luizenbaantje veilig te stellen. Ze moesten verhongeren omdat er te weinig te eten komt als ze overal de kraan dicht draaien.

 • Trot

  Straks weer de schuld krijgen om groent en fruit en aardappels zo duur zijn

 • pinkeltje

  Het grote nieuws van vanochtend is dat ervoor wordt gepleit om de grondwaterstand in de natuurgebieden flink te verhogen zodat ze beter bestand zijn tegen droge perioden. Ja, inderdaad, als je het onder water zet duurt het een hele tijd voor er ooit van enige verdroging sprake zal zijn. Dat onderstreept weer dat het niet gaat over natuur, maar over cultuur. De natuur moet er uitzien zoals we dat op papier hebben bedacht en dat moet dan met kunst en vliegwerk, onafhankelijk van het weer (de echte natuur) in stand worden gehouden. Anders klopt het niet met het plaatje in de brochure van Natuurmonumenten.

Of registreer je om te kunnen reageren.