Home

Nieuws

Gelderland: DAW-subsidie geldt ook voor loonwerkers

Gelderland stelt de subsidieregeling van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer open voor loonwerkers.

Naast een regeling voor boeren komen nu ook loonwerkers met investeringsplannen in aanmerking voor een subsidieregeling.

Het is een opmerkelijke stap van de provincie, want Europese subsidies in het plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) zijn in principe alleen voor boeren bedoeld. Maar Gelderland ziet toch kans via een andere subsidiestroom ook loonwerkers voor subsidie in aanmerking te laten komen. De provincie ziet loonwerkers als een belangrijke groep, die onder andere door mechanisatiekeuzes veel invloed hebben op het bodemgebruik.

‘Stimulans voor andere provincies en waterschappen’

Janneke Wijnia-Lemstra, algemeen directeur van loonwerkersorganisatie Cumela Nederland is enthousiast. “We zien deze openstelling ook als een stimulans voor andere provincies en waterschappen om op eenzelfde wijze een regeling in te richten voor loonwerkers. De komende jaren staan we voor de grote uitdaging om te voldoen aan de doelen in de Kaderrichtlijn Water en de Nitraatrichtlijn. Dit alles tegen de achtergrond van de nog grotere opgave om de landbouw en het landelijk gebied aan te passen aan de klimaatopgaven. Stimulansen voor agrarische loonwerkers zijn daarbij essentieel.”

Verbeteren waterkwaliteit

Binnen het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer werkt het agrarisch bedrijfsleven samen met ministeries en waterschappen aan het verbeteren van de waterkwaliteit. De focus binnen DAW ligt steeds meer op het verbeteren van de waterkwaliteit door de nadruk te leggen op het verbeteren van de bodem (structuur, waterhuishouding, vruchtbaarheid en bodemleven).

Of registreer je om te kunnen reageren.