Home

Nieuws

CBS: meer chemische middelen per hectare

Het totale gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen is gedaald. Maar per hectare is het gestegen. Dat meldt het CBS op basis van een vergelijking van het middelengebruik in de jaren 2012 en 2016, uitgedrukt in kilo’s werkzame stof.

Het totale gebruik nam af met 3,5% tot 5,7 miljoen kilo werkzame stof. Die daling komt door een afname van het areaal met 5% in de onderzochte jaren. Per hectare is juist 2% meer middel gebruikt, tot gemiddeld 8 kilo per hectare per jaar.

Intensivering zorgt voor toename gebruik

Een verklaring voor het toegenomen gebruik per hectare is verschuiving in teelten. Gewassen waar weinig gespoten wordt, zoals mais en tarwe, nemen in areaal af, tulpen en lelies zijn in areaal gegroeid. In de lelieteelt worden de meeste middelen per hectare gebruikt.

Fungiciden blijven de meest gebruikte groep middelen. De aardappelsector is de grootste gebruiker: 40% van alle middelen komt terecht op percelen met consumptieaardappelen of pootgoed. Het middelengebruik in consumptieaardappelen is bovendien toegenomen. Mogelijk komt dat door weersomstandigheden. Daarvoor zijn de gegevens niet gecorrigeerd. Het weer in de zomer bepaalt in grote mate hoeveel kans er is op phytophthora.

Meer kiemremmers gebruikt

Tegenover een kleine daling in de cijfers voor fungiciden en bacteriebestrijders (-3%), een flinke daling in het gebruik van onkruidbestrijders en loofdoding (-15%) en een forse daling in de inzet van middelen tegen insecten en mijten (-26 procent) staat een stijging van het gebruik van slakkenbestrijders, middelen voor de regulering van plantengroei en kiemremmers. Dat geldt ook voor de inzet van minerale olie tegen de overdracht van virussen en het gebruik van fosthiazaat tegen aaltjes.

Vergelijkingsmethode heeft beperkingen

De cijfers gaan over het gebruik van middelen op de agrarische bedrijven zelf. Zaadbehandeling en na-oogstbehandeling bij afnemers zijn niet meegeteld.

Een vergelijking op basis van kilo’s middelen heeft zijn beperkingen, erkent Cor Pierik van het CBS. Het ene middel heeft per kilo een grotere impact op het milieu dan het andere. De statistici werken daarom aan een vergelijkingsmethode waarbij de milieu-impact is meegerekend. Maar die is nog niet beschikbaar.

Nauwelijks resten bestrijdingsmiddel in eten

Het eten dat Europese consumenten op hun bord krijgen is zo goed als vrij van gewasbeschermingsmiddelen. Meer dan de helft van de monsters die genomen worden in de verschillende lidstaten, blijkt geheel vrij van ongewenste residuen, terwijl 96% van de geanalyseerde monsters binnen de wettelijke minimumnormen voor resten van gewasbeschermingsmiddelen blijven. Dat blijkt uit een overzicht dat de Europese voedselveiligheidsautoriteit Efsa woensdag heeft gepubliceerd.

Vytenis Andriukaitis - Foto: AFP
Vytenis Andriukaitis - Foto: AFP

Europees commissaris Vytenis Andriukaitis zegt in een persbericht dat de Efsa-rapportage bevestigt dat het voedsel op de Europese schappen aan hoge eisen voldoet.

De Efsa-rapportage heeft betrekking op bijna 85.000 monsters in heel Europa die zijn onderzocht op 791 bestrijdingsmiddelen. Ongeveer twee derde van de monsters kwam van Europese producten (EU, IJsland en Noorwegen). In 2,4% van de Europese monsters was sprake van overschrijding van de normen. Op voedsel van buiten de EU was het aantal overschrijdingen hoger: 7,2%.

Of registreer je om te kunnen reageren.