Home

Nieuws 1 reactie

VBBM wil bovengronds blijven bemesten

De VBBM Milieu pleit bij de Tweede Kamer voor het bovengronds uitrijden van mest.

De Vereniging tot Behoud van Boer en Milieu (VBBM) heeft hiervoor aan de vaste Kamercommissie voor landbouw een manifest aangeboden. De huidige vijfjarige ontheffing die kringloopboeren hebben voor het bovengronds uitrijden van mest loopt af. De boeren willen via de Tweede Kamer een nieuwe ontheffing verkrijgen. Het ministerie van landbouw is tot nu toe niet ingegaan op verzoeken voor verlenging van de ontheffing.

Minder ammoniakuitstoot

Voorzitter Erik Valk van de VBBM benadrukte bij de Tweede Kamerleden dat de VBBM-boeren graag willen boeren met de natuur. “De natuur is leidend bij ons. De natuur heeft altijd gelijk”, zegt hij. Valk legt uit dat wanneer je minder ammoniakuitstoot wil, dat het systeem van de huidige landbouw moet veranderen. Mest moet rijpen en niet rotten, zoals in de huidige werkwijze bij zuurstofarme opslag gebeurt. Met het inwerken van mest in de bodem wordt de productie van lachgas bovendien verdubbeld, stelt Valk. Bovengronds uitrijden is volgens hem beter voor het bodemleven, maar ook voor de weidevogels.

Mest beter benutten in kringloop

Om de kringloop beter te sluiten, pleiten de boeren voor meer mogelijkheden om mest beter te benutten in de kringloop, wat volgens hen leidt tot minder (ammoniak)emissies. De VBBM pleit voor erkenning van het Natuurlijk Kringloop Systeem (NSK), waarbij boeren aan randvoorwaarden voldoen en via verschillende broninterventies minder uitstoot veroorzaken.

“Dat kan door een rantsoen met minder eiwitrijk voer met meer structuur, waardoor koeien meer moeten herkauwen en de mest van betere kwaliteit wordt”, legt Femke Wiersma van de VBBM uit.

Bovengronds uitrijden is volgens Erik Valk van de VBBM beter voor het bodemleven, maar ook voor de weidevogels. - Foto: Anne van der Woude
Bovengronds uitrijden is volgens Erik Valk van de VBBM beter voor het bodemleven, maar ook voor de weidevogels. - Foto: Anne van der Woude

Aeromixen van mest

Voorzitter Harm Wiegersma van NMV is ook voorstander van meer ruimte in de regels om mest beter te benutten. Zo is hij voorstander van aeromixen, een mestmengsysteem dat drijfmest in kelders en mestopslagen mengt met behulp van grote opstijgende luchtbellen, opgewekt door een compressor. Door de lucht in de mest krijgt het anaerobe rottingsproces minder kans, waardoor de mest beter van kwaliteit blijft.

Kamerleden reageren positief op het verzoek van de VBBM. Een Kamermeerderheid is voor kringlooplandbouw. D66-Kamerlid Tjeerd de Groot wil een motie indienen voor een nieuwe ontheffing voor het bovengronds uitrijden van mest door de kringloopboeren.

Marska Vermaas

Eén reactie

Of registreer je om te kunnen reageren.