Home

Nieuws 3 reacties

Strengere regels Brabantse mestverwerkers

Mestverwerkers in Noord-Brabant hebben per 25 april te maken met strengere regels. Gedeputeerde Staten van Brabant heeft besloten het beleid aan te scherpen vanwege het potentiële risico voor de volksgezondheid van de uitstoot van stof met resten van bacteriën en virussen (bio-aerosolen) bij mestverwerking, als daar geen emissiebeperkende maatregelen worden genomen.

Mestverwerkers worden verplicht om de mest te hygiëniseren door deze te verhitten tot een temperatuur van minimaal 70 graden. Daarnaast moeten mestverwerkers de uitstoot van stof zoveel mogelijk beperken en bovendien de uitstoot gaan meten. Op- en overslag van mest mag voortaan alleen nog binnen gebeuren en bij voorkeur in een luchtdichtsysteem of een luchtdicht afgesloten ruimte gebeuren. De lucht die uit deze ruimte wordt afgevoerd, moet behandeld worden om uitstoot van bio-aerosolen te verminderen.

..

Op dit moment zijn er nog geen wettelijke grenswaarden voor de uitstoot van stof en bio-aerosolen bij mestverwerking. Deze zullen ook niet op korte termijn beschikbaar zijn. De provincie heeft daarom besloten dat op basis van het voorzorgsprincipe gewerkt moet worden naar een systeem waarbij geen uitstoot van stof meer is, het zogenaamde ‘potdicht-principe’. Omdat geen uitstoot niet mogelijk is, moeten mestverwerkers de maximale maatregelen nemen voor zover technisch, bouwkundig en economisch mogelijk, om de uitstoot te beperken.

Alleen bij nieuwe vergunning

Bestaande mestbewerkers hoeven niet direct maatregelen te treffen. Pas als een nieuwe vergunning wordt aangevraagd zal worden getoetst aan de beleidsregel. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen bestaande activiteiten en nieuwe activiteiten. Voor nieuwe activiteiten gelden de nieuwe eisen, bij bestaande mestverwerkingsinstallaties wordt een afweging gemaakt tussen de economische haalbaarheid en het effect van de maatregelen voor de omgeving.

‘Volgens de provincie Brabant zijn de nieuwe eisen niet ingrijpend: veel technieken zijn gangbaar en worden bij nieuwe installaties al gebruikt.’

Mestverwerkers moeten iedere 5 jaar aantonen dat ze voldoen aan de eisen of dat extra stappen zijn gezet om de uitstoot te verminderen. Volgens de provincie Brabant zullen de nieuwe eisen niet ingrijpend zijn, omdat veel technieken al gangbaar zijn en zeker bij nieuwe installaties al gebruikt zullen worden. De provincie verwacht dan ook geen onevenredige kostprijsstijging van de mestverwerking.

Mobiel mestscheiden kan nog gewoon

Voor mestverwerking op bedrijfsniveau verleent de provincie alleen nog vergunningen voor verwerking van maximaal 25.000 kuub bedrijfseigen mest per jaar. Hiervoor geldt dat de op- en overslag van de mest niet in de open lucht mag plaatsvinden. “Dit mag dus wel in een (veld)schuur plaatsvinden. De gescheiden mest moet afgedekt worden met een dicht zeil als deze buiten wordt opgeslagen”, legt een woordvoerder van de provincie Brabant uit. De aanscherping geldt alleen voor bedrijven die onder bevoegd gezag van de provincie vallen. Dat zijn er in Brabant 40, omdat deze brijvoer gebruiken.

Veebedrijven die de mest met een mobiele mestscheider scheiden krijgen in de meeste gevallen geen aanvullende eisen. - Foto: Hans Prinsen
Veebedrijven die de mest met een mobiele mestscheider scheiden krijgen in de meeste gevallen geen aanvullende eisen. - Foto: Hans Prinsen

Veebedrijven die de mest met een mobiele mestscheider scheiden krijgen in de meeste gevallen geen aanvullende eisen omdat deze niet onder bevoegd gezag van de provincie vallen, maar onder de gemeenten.

Cumela: mestverwerking wordt duurder

Loonwerkersorganistie Cumela vindt de extra eisen voor Brabantse mestverwerkers pittig en vreest dat het best lastig zal worden voor bedrijven om eraan te gaan voldoen. “Mestverwerking kan wel wat duurder worden hierdoor”, verwacht Cumela. De organisatie vindt het een gemiste kans dat er niet tegelijk een onderzoek wordt gestart naar het effect van de uitstoot van stof en geur van mestverwerking op de volksgezondheid.

Laatste reacties

  • Nu nog het giftige fijnstof uit vliegtuigen aanpakken want daar sterven veel meer mensen aan nu en in de toekomst. Daar kan een mens geen weerstand voor opbouwen!

  • Tinus1

    Slib van rwzi's wordt ook verhit??? En de installaties staan allemaal binnen???? Gelijke monniken, gelijke kappen zou ik zeggen!!

  • Frederiqe

    Nog gekker dan gek

Of registreer je om te kunnen reageren.