Home

Nieuws

60 miljoen voor actieprogramma nitraat

Voor de uitvoering van het zesde Actieprogramma Nitraatrichtlijn trekt het kabinet € 60 miljoen uit. Daarnaast komt er € 40 miljoen beschikbaar voor de aanpak van gebieden rondom Natura2000, veenweidegebieden en gebieden met een hoge veedichtheid.

Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) en minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) schrijven dat in een brief aan de Tweede Kamer. In de brief leggen de ministers uit hoe de € 275 miljoen wordt besteed, die in het regeerakkoord al was gereserveerd voor Natuur en Waterkwaliteit.

Derogatie

Bij de uitvoering van het nitraatactieprogramma gaat het onder andere over de verspreiding van kennis over goede landbouwpraktijk. Het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer, waarbij LTO Nederland nauw betrokken is, speelt daarbij een rol. Het actieprogramma is bedoeld om de derogatie voor de nitraatrichtlijn te verkrijgen.

Vorige maand heeft het kabinet samen met waterschappen, provincies en gemeenten afspraken gemaakt over onder andere de rol van de landbouw en het platteland bij grote structurele veranderingsopgaven. Daarbij gaat het over innovatie en economische versterking van de landbouw, maar ook op de rol van de landbouw bij gezondheid, klimaat, lucht- en waterkwaliteit, waterbeheer, biodiversiteit en kwaliteit van het landschap. In dat kader is de al eerder genoemde € 40 miljoen uitgetrokken.

Verbetering in veenweide en bij Natura2000

Provincies en het ministerie van LNV hebben het voortouw bij de uitwerking van plannen om met kansrijke gebieden een verbeteringsslag te maken. Het gaat om veenweidegebieden, zwaar belaste gebieden met een hoge veedichtheid, gebieden rond Natura2000 waar vaak ook een wateropgave is. De bedoeling is dat er naast nationaal geld ook geld vanuit het Europese landbouwbudget beschikbaar komt.

Vleesvee, zoals Aberdeen Angus, wordt straks ingezet langs de Regge. De natuurlijke loop van de Regge wordt hersteld en het natuurbeheer komt in handen van boeren. Het project maakt deel uit van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer. - Foto: Joris Telders
Vleesvee, zoals Aberdeen Angus, wordt straks ingezet langs de Regge. De natuurlijke loop van de Regge wordt hersteld en het natuurbeheer komt in handen van boeren. Het project maakt deel uit van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer. - Foto: Joris Telders

€ 70 miljoen voor waterzuivering

De rest van het beschikbare budget wordt onder andere gebruikt voor verbetering van de waterzuivering en bronmaatregelen tegen microplastics, medicijnresten en (ander) hormoonverstorende stoffen in drink- en oppervlakte water. Daarvoor is € 70 miljoen beschikbaar.

Er komt ook geld voor natuur en waterkwaliteit in de grote wateren: € 75 miljoen voor de verversing van het water in de Grevelingen via een doorlaat in de Brouwersdam; € 16 miljoen voor een kwelderproject Eems-Dollard.

Of registreer je om te kunnen reageren.