Home

Nieuws 22 reacties

Klimaatinzet boeren nog niet geborgd

Boeren moeten zich inzetten voor het klimaat en daarvoor worden beloond. Dat blijkt uit het ‘ontwerp-klimaatakkoord’ dat vrijdag 21 december werd gepresenteerd. De borging van de klimaatinzet is nog een open einde.

De partijen aan de landbouwtafel zijn na een half jaar onderhandelen tot meer concrete afspraken gekomen, er wordt vooral gestart met proefprocessen. Het akkoord is een ontwerp en moet nog worden doorgerekend door het Planbureau voor de Leefomgeving.


 • Presentatie van het ontwerp-klimaatakkoord om Nederland duurzamer te maken. - Foto's: ANP

  Presentatie van het ontwerp-klimaatakkoord om Nederland duurzamer te maken. - Foto's: ANP

 • Klimaatinzet boeren nog niet geborgd

De kostenverdeling is een politieke beslissing, laat klimaatakkoordvoorzitter Ed Nijpels weten. Wel zijn de budgetten uit de klimaatenvelop voor de landbouwtafel verdeeld. Er is € 120 miljoen beschikbaar voor de glastuinbouw, evenveel voor de veehouderij en nog eens € 60 miljoen voor veenweide en bodemgebruik. Ook is er € 50 miljoen voor natuur, bomen en bos en € 10 miljoen voor voedsel.

Aan de hand van een nog te ontwikkelen meetinstrument kunnen boeren straks zien hoeveel broeikasgassen zij al hebben bespaard. Dat moet boeren motiveren om hun bijdrage aan de klimaatopgave te leveren. Het instrument wordt ontwikkeld door en voor de landbouwsector. Dit plan komt voort uit de wens om boeren geen verplichtingen op te leggen, maar boeren zelf te laten ondernemen.

Beloning klimaatinspanning uit de markt

De sector gaat zich inzetten voor een beloning voor boeren die op het bedrijf werken aan hun broeikasgasuitstoot. De verwaarding van klimaatinzet moet uit de markt kunnen worden gehaald, is de overtuiging.

De melkveehouderijsector wil in 2030 energieneutraal zijn. De grootste uitdaging voor deze sector is echter het verminderen van methaanuitstoot door rundvee. Hiervoor wordt samenwerking met de veevoersector gezocht. Ook kunnen boeren door emissiearme vloeren veel methaanuitstoot reduceren, is het devies.

Voor de varkenshouderij stond in de eerste plannen slechts de reductie van uitstoot door de geplande warme sanering. In het tweede deel van de klimaatonderhandelingen is de sector gevraagd om verder te kijken. In de plannen zit namelijk ook een budget voor innovatie, daarvan moet duidelijk worden hoeveel reductie er kan worden behaald.

Inzet is meer gebruikmaken van mestscheiding op het erf. Samen met de kortere opslag van mest moet hierdoor minder methaan worden uitgestoten.

Veenweide en CO2-uitstoot blijft een lastige combinatie

Een heet hangijzer is nog de uitstoot van CO2 in veenweidegebieden. In de eerste versie van het akkoord stonden plannen om 80.000 hectare veenweide te voorzien van peilgestuurde drainage. Sinds de bekendmaking van de eerste plannen wordt echter de werkzaamheid van deze manier van draineren in twijfel getrokken. Daarom gaan de partijen op proeflocaties nu proefprojecten uitvoeren om te bepalen of drainage ook echt klimaatwinst oplevert. De provincies Noord-Holland, Friesland en Zuid-Holland zijn de eerst aangewezen locaties. Deze provincies zullen dan ook de regie nemen in de aanpak van het veenweidegebied.

Het ontwerp-klimaatakkoord is de invulling van de eerdere voorstellen die in juli zijn gepresenteerd. Het doel blijft hetzelfde: een reductie van 3,5 mton aan broeikasgassen. De ambitie van de klimaattafels is echter groter. Met de huidige voorstellen kunnen de partijen aan de tafel landbouw en landgebruik 6 mton reduceren. Met de huidige plannen moet dit ook technisch mogelijk zijn, is de overtuiging van de landbouwtafel.

Hoog organischestofgehalte in bodem goed voor klimaat

Dat het verhogen van het aandeel organische stof in de bodem goed is voor het klimaat en de bodemvruchtbaarheid, concludeerde de tafel al in juli. De huidige uitwerking is dat de akkerbouwsector bezig gaat met teelt van eiwitrijke gewassen voor de voedselproductie en ruimte in de teeltrotatie wil zoeken voor stikstofbindende planten.

Scherpe afspraken met glastuinbouw

De glassector heeft de meest concrete afspraken laten vastleggen in het ontwerp-klimaatakkoord. De uitstoot van deze sector komt vooral uit het gebruik van fossiele brandstoffen, met name aardgas, voor de verwarming van kassen. De sector heeft zelf de ambitie om in 2040 CO2-neutraal te zijn. Dit project, onder de naam Kas als Energiebron, krijgt met de klimaatplannen een impuls.

Daarnaast wordt ‘Het nieuwe telen’, een duurzame vorm van teelt, gestimuleerd in het klimaatakkoord. De glastuinbouw kan zo in 2030 1,8 Mton CO2 reduceren.

CO2-reductie landbouw tot nu toe

De doelstelling van 3,5 mton CO2-reductie komt bovenop het staande beleid. De afgelopen jaren is de broeikasgasuitstoot van de landbouw al flink ingeperkt. Deze inzet wordt niet ‘vergeten’, maar het klimaatakkoord moet zorgen voor de extra inzet, zoals die is vastgelegd in het regeerakkoord van Rutte-III.

LTO tevreden, maar ziet nog gebrek aan kennis

LTO-bestuurder Kees van Zelderen zat namens de belangenbehartiger aan de onderhandelingstafel. Hij is over het algemeen tevreden over de plannen die nu in het ontwerpakkoord staan. “Over een aantal onderwerpen kwamen we ook tot de conclusie dat we nog veel kennis moeten opdoen. Bijvoorbeeld over methaan en veenweide. Dus gaan we nu aan de slag met proefprocessen, waar de Wageningse Universiteit dan cijfers aan kan verbinden.”

Voor Van Zelderen waren er 2 punten die wat LTO betreft niet in het klimaatakkoord komen. “Dat is de krimp van de veestapel en het stoppen met boeren in de veenweidegebieden. Dat staat nu ook niet in de plannen, dus dat hebben we voor elkaar gekregen.”

Speerpunt voor boeren blijft het verdienmodel. “In euro’s, maar ook in waardering. Daar ligt een taak voor de erfbetreders, zoals de banken, overheden en de keten. Dan heb ik het bijvoorbeeld over goedkopere financiering, vergunningen of een afzetmarkt als beloning voor klimaatinzet.”

Laatste reacties

 • deB.


  Hoeveel CO2 nemen wij op per hectare, ik zou daar ook maar eens in duiken, ipv meegaan in het linkse verdienmodel scheppende gedrocht!!

  Methaan, CO2, NH3, P2O5, het hoort allemaal BIJ de natuur. Zonder dit alles geen leven op aarde. Denk eens een keer na, voordat alles weer suggestief wordt neer gekalkt, net voor de kerst!!

 • edke

  En Schiphol hoor je weer niks over, ongelofelijk , wat een corrupte bende, dacht dat LTO er voor de boeren zou zijn maar weer niet, echt droevig

 • koestal

  Alleen de boeren moeten het Co2 probleem oplossen,Schiphol en de industrie en wegverkeer zijn vrijgesteld.

 • koestal

  Ook de natuurorganisaties met hun veenweidegebieden zijn vrijgesteld.

 • koestal

  De rekening van het klimaatakkoord komt bij de boeren terecht,dat is de wrange Nederlandse politiek,daar zijn zehet in Den Haag het gauw over eens. Ook LTO neemt dat zo over.

 • Farmas

  Onze taakstelling is 3,5 Mton
  Ik lees dat 6 Mton haalbaar is.
  Betere reclame en voorbeeldfunctie kunnen we ons niet wensen.
  En laten we maar eens ophouden met te zeuren over Schiphol en het verkeer.
  Want daar nemen we zelf ook aan deel.

 • xw

  koestal heeft vandaag toch iets gemist

 • bankivahoen

  Valt jullie niet op dat er dagelijks nieuws uitkomt met als kop : boeren MOETTEN. Nou ik moet helemaal niets!

 • hylkema.l

  Waarom zit koestal niet aan de onderhandelingstafel om een beter resultaat te halen?

 • Alco

  Het klimaatakkoord is iets van ja knikken en nee doen.
  Alleen wordt gehakt op sectoren die het eigen niet aangaan en stemmen winst kan opleveren.
  @ xw. Bedoel je dat een vliegtuig ticket 15 euro duurder wordt.
  Net als met sigaretten is dat vechten tegen de bierkaai.
  En als het wat uitmaakt,dan wordt de minder bedeelden weer een klap uitgedeeld.

 • farmerbn

  Benzine en diesel duurder zodat er geld is om dure electrische auto's voor de rijken te sponseren. Frankrijk liep voor maar gelukkig zijn met de gele hesjes deze plannen wegevaagd. Hopelijk gebeurt dat in Nederland ook.

 • xw

  Industrie en m.n. verkeer moeten zeker wel een grote inspanning leveren. Het is echt niet zo, dat die er zomaar vanaf komen.

 • agratax.1

  Ik krijg steeds het gevoel, dat alle inspanning om het klimaat te sparen op het bord komt van de groepen die werk , inkomen en voedsel produceren voor de rest van de bevolking. Zij produceren het kapitaal om alle andere Nederlanders te betalen en te voorzien van subsidie voor de transitie. Laten we de vakantie vluchten niet vergeten, die moeten gewoon doorgaan omdat er anders een volksopstand komt.

 • Alco

  Mee eens agratax.
  Ook moeten mensen er eens van bewust worden van het feit dat zolang er geen 100 % groene stroom is, elektrisch rijden geen oplossing is, want voor die opwekking zijn steenkolen nodig die nog veel meer vervuilen.
  Een stop voor rijden met diesel in de stad is voor de vervuiling aldaar. Maar het is gewoon verplaatsing naar elders.

 • Peerke1

  Geef de boeren ook 70.000 euro aan inkomen met 36 uur per week werken dan wel aanwezig zijn net als de ambtenaren die al de regels bedenken. Maak het voedsel in de winkel 7 keer zo duur en ge zult zien dat de Boer weer op handen gedragen gaat worden.

 • deB.


  Er zijn nog genoeg boerenlulletjes die zich compleet laten uitbuiten, en laten inpakken daar alles en iedereen!!

  Gelukkig gaan er veel inzien, dat dit compleet gestoord is, en gooien de knuppel in de koeienstal! En gelijk hebben ze, de complete week paraat voor een schamele vergoeding, al helemaal niet gesproken over rendement op vermogen! Waanzinnig

 • Alco

  @de B Hoe zijn jou persoonlijke omstandigheden?

 • deB.

  Gelijk aan een ieder ander in deze rotte sector! De een ziet het alleen meer onder ogen dan de ander. Het is verworden tot complete kolder.

 • veldzicht

  Dacht altijd dat VVD en het CDA nog een beetje nuchter waren,maar helaas lopen ook deze partijen even hard mee te mekkeren met klimaat goeroes als Jesse Klaver e Ed Nijpels. Volgende keer toch maar op PVV of FvD stemmen?? of zal ik maar thuis blijven.

 • JNJS

  Een mens ademt ongeveer 1 Kg CO2 per dag uit. Dus alle Nederlanders ademen per dag 17000000x 1 Kg x 365 dagen = 6205000000 Kg CO2 per jaar. Dat is volgens mij 6,205 Megaton CO2 ( of reken ik nu net zo goed als Jesse Klaver ).

 • JNJS

  De afbraak van organische stof is 1500 tot 3000 Kg per Ha per jaar. Van een Kg vers organisch materiaal blijft na een jaar ongeveer 0,6 Kg over. Om het organische stof gehalte op peil te houden zul je dus tussen 2500 Kg en 5000 Kg vers organisch materiaal moeten toevoeren aan de bodem. Het is dus al een hele klus om het organische stof gehalte op peil te houden laat staan te verhogen. Daar komt nog bij dat de afbraak hoger wordt naarmate het organische stof gehalte van de bodem hoger is. Je zult dus steeds meer verse organische stof moeten toevoeren om op peil te blijven.
  Uiteindelijk zal al het organische stof in de bodem worden afgebroken en de opgeslagen CO2 vrij komen.
  Het lijkt mij daarom onlogisch om bv stro onder te ploegen om de CO2 tijdelijk op te slaan wat vrij gekomen is bij het verbranden van fossiele brandstof. Het is veel beter om het stro zelf te verbranden in plaats van fossiele brandstof (dit veroorzaakt namelijk uiteindelijk geen toename van CO2 in de atmosfeer)

 • Bolder01

  Het is een hoop gezwam van die jesse en die Nijpels eerst de overtollige Straat en die grote hallen verlichting maar eens minderen EN DAN DE grote hietters en terras verwarmingen in de grote steden uit doen dat scheeld al een slok op de borrel. 🤣

Laad alle reacties (18)

Of registreer je om te kunnen reageren.