Home

Nieuws 2 reacties

Fiscale regels bij overdracht productierechten ingeperkt

Recent zijn door de staatssecretaris van Financiën veranderingen doorgevoerd in onder andere de overdracht van quota, het toepassen van de landbouwvrijstelling bij zogenoemde tweede pachtersvoordelen en de grond onder zonnepanelen.

Er is een wijziging in de fiscale behandeling van de overdracht van quota (varkensrechten, pluimveerechten, fosfaatrechten en daarmee vergelijkbare productierechten). In de nieuwe regeling is het zo dat je óf alles wat je overdraagt aan de overnemer geruisloos doorschuift óf over alles afrekent. Voor degene die de activiteiten overneemt, betekent het bij geruisloos doorschuiven dat de bedrijfsmiddelen voor dezelfde boekwaarde op de balans komen te staan. Dit kan nadelig zijn in de afschrijving, omdat de opvolger minder fiscale afschrijving heeft.

Tot nu toe kon bij een overdracht van productierechten gekozen worden om deze afzonderlijk geruisloos door te schuiven, terwijl over de overige bedrijfsmiddelen afgerekend werden. Onder die omstandigheden werd vaak gekozen om alleen de productierechten geruisloos door te schuiven en over de overige bedrijfsmiddelen af te rekenen, omdat dit fiscaal voordeliger was.

Inperking mogelijkheden van agrarisch ondernemers

Volgens Bert van den Kerkhof van de Vereniging van accountants en belastingadviesbureaus (VLB) heeft de nieuwe regeling impact op zowel bedrijfsovernames binnen families als samenwerkingen tussen derden. Van den Kerkhof begrijpt niet waarom de verandering is doorgevoerd: “Agrarisch ondernemers worden zo ingeperkt in de mogelijkheden om bijvoorbeeld bij de overdracht onverrekende verliezen, dan wel niet gerealiseerde zelfstandigenaftrek te verrekenen.”

Wijziging bij zogenoemd tweede pachtersvoordeel

Ook is er een wijziging in het zogenoemde tweede pachtersvoordeel. Het komt volgens Van den Kerkhof bij bedrijfsovernames voor, hoewel in steeds mindere mate, dat de opvolger de grond in eerste instantie pacht. Wanneer de opvolger, de pachter, de grond vervolgens in eigendom krijgt, gebeurt dat voor een lagere waarde dan de marktwaarde van de grond.

Dit zogenoemde tweede pachtersvoordeel viel onder voorwaarden tot voor kort onder de landbouwvrijstelling. In de nieuwe fiscale regeling wordt het verschil tussen de overnamewaarde (waarde gepachte staat) en de marktwaarde bij overname op het moment van verkoop belast. De regeling gold voor overnames tussen familieleden tot en met de derde graad. Er geldt voor deze groep een overgangstermijn tot en met 30 juni 2019. De pachter die uiterlijk op deze datum de grond in eigendom heeft, kan bij verkoop op een later moment nog gebruikmaken van de landbouwvrijstelling. Van den Kerkhof vindt de overgangsperiode kort: “Binnen die tijd krijgt vrijwel geen pachter het financieel meer voor elkaar om de grond te kopen.”

Geen hogere waarde grond onder zonnepanelen

Ten slotte is er een wijziging inzake de grond onder zonnepanelen. In de nieuwe regeling kan de grond in de huidige onderneming blijven en krijgt de grond geen hogere balanswaarde. De fiscale afrekening ineens blijft hierdoor achterwege. Voorheen was het zo dat de belastingdienst het standpunt innam dat landbouwgrond onder zonnepanelen onttrokken werd aan de bestaande onderneming en in een nieuwe onderneming werd ingebracht. Die grond kreeg door de bestemming als zonnepark een hogere waarde, waarover op het moment van onttrekking belasting moest worden betaald.

Laatste reacties

  • benrhag

    nog minder jonge boeren

  • hoevedako

    Den haag boort weer nieuwe belastingput aan en geeft de zonneboeren meer mogelijkheden om landbouwgrond te onttrekken waarvoor ze nog extra worden beloond.

Of registreer je om te kunnen reageren.