Home

Nieuws 11 reacties

‘Maatregelen zesde actieprogramma nog niet voldoende’

De maatregelen die worden genomen in het zesde actieprogramma nitraatrichtlijn, zijn waarschijnlijk nog niet voldoende om in het zuidelijk zandgebied te voldoen aan de nitraatrichtlijn.

In het zevende en achtste actieprogramma zullen nog aanvullende maatregelen genomen moeten worden om overal aan de norm van maximaal 50 milligram stikstof per liter grondwater van de nitraatrichtlijn te voldoen. Dat zegt Gerard Velthof van de Wageningen UR bij een bijeenkomst in de Tweede Kamer, georganiseerd door GroenLinks-Kamerlid Rik Grashoff.

Vermindering uitspoeling nitraat naar grondwater

De maatregelen die nu getroffen worden, zoals verplichte rijenbemesting en de aanscherping van de regels rond vanggewassen, dragen wel bij aan de vermindering van de uitspoeling van nitraat naar het grondwater. De verruiming van de regels voor het scheuren van grasland zorgen juist weer voor een hogere uitspoeling, aldus Velthof. Hij verwacht dat de verlaging van de stikstofgebruiksnormen in het vijfde actieprogramma nog een na-ijleffect zal hebben.

Fosfaat afvangen bij drainagebuizen

De mestspecialist voorziet dat het nakomen van de regels van de kaderrichtlijn water (KRW), die zich richten op de ecologie van het oppervlaktewater, nog moeilijk zijn. Deze regels gaan ook over fosfaat en dat is moeilijker te sturen. Maatregelen als het verlagen van de fosfaatgebruiksnorm, het aanleggen van dijkjes in ruggenteelt om waterafspoeling te voorkomen en de maatregelen tegen erfafspoeling kunnen een behoorlijk effect hebben, maar de vraag is wanneer. Om de doelen echt te halen, moet misschien niet alleen brongericht gewerkt worden, maar ook gekeken worden naar bijvoorbeeld het zuiveren van drainwater door fosfaat af te vangen bij de drainagebuizen.

‘De volgende stap is kritisch kijken naar de gewaskeuze, waarbij je op uitspoelingsgevoelige gronden gewassen gaat telen die minder uitspoelingsgevoelig zijn’

Verdere maatregelen om de uitspoeling van stikstof en fosfaat te verminderen zijn volgens Velthof wel genomen. Bij verder aanscherpen van de gebruiksnormen zouden veel normen onder het bemestingsadvies komen. “De volgende stap is kritisch kijken naar de gewaskeuze, waarbij je op uitspoelingsgevoelige gronden gewassen gaat telen die minder uitspoelingsgevoelig zijn.”

Ingrid ter Woorst van de Unie van Waterschappen zegt dat er ondanks verbetering van de waterkwaliteit in het hele land nog problemen zijn met stikstof en fosfor in het oppervlaktewater; niet alleen op de zandgronden maar ook in klei- en veengebieden. Ze vindt ook dat de maatregelen van het zesde actieprogramma nog niet genoeg zijn om de doelen te behalen. Aanscherping is nodig, waarbij UvW niet denkt aan scherpere gebruiksnormen, maar aan extra gebruiksvoorschriften voor mestgebruik en maatregelen om uit- en afspoeling van percelen te voorkomen.

Kamerleden doen suggestie om in zulke gebieden de maisteelt te beperken

Kamerleden van D66, GroenLinks en PVV doen de suggestie om de maisteelt in uitspoelingsgevoelige gebieden te beperken. Bas van der Grift, bodem- en grondwaterspecialist van Deltares wijst erop dat dan ook naar andere milieu-effecten gekeken moet worden, omdat dit gevolgen kan hebben voor de veevoerimport.

Claude van Dongen van LTO Nederland verwacht met de grasonderzaai of het eerder telen van een vanggewas ook een positief effect voor het verminderen van de uitspoeling. “Maar op dit vlak kunnen boeren nog veel leren, het is nog geen gangbare praktijk.” Ook ziet hij kansen voor het aantrekkelijker maken van andere teelten. “Niet om de mais weg te krijgen in de gebieden, maar om de gewassen beter in balans te krijgen.” Dat is ook de route waar Bart van der Hoog van het NAJK voor kiest: “Er is geen juridische grond om in te grijpen in het bouwplan. Wij kiezen liever voor het stimuleren van andere teelten, bijvoorbeeld door gewasderogatie of door gras voor akkerbouwers aantrekkelijk te maken als rustteelt in de gewasrotatie.”

Laatste reacties

 • alphons1

  drijfmest in de rij toedienen zal nitraat uitspoeling verhogen. omdat er plaatselijk te veel drijfmest komt en dat dood het bodemleven. en die houden juist de nutrienten vast in de bodem. machinebouwers hebbe er alleen baat bij. en de eu blijft grip houden op de boeren

 • alco1

  Waar de norm overschreden wordt, moet eerst eens onderzocht worden of dit wel door de landbouw veroorzaakt wordt.
  We laten ons weer piepelen.
  Conclusie: "We zijn er weer ingetuind".
  Maar ja. Er zullen ook weer meelopers zijn die dit ontkennen noemen.
  @alfhons 1 Breedwerpig mais zaaien zal beter zijn.

 • farmerbn

  Die man van 'Wageningen' mag natuurlijk alleen praten over grondwater en niet over het oppervlaktewater. Nederland moet naar beide kijken maar dat wil ze niet want het oppervlaktewater in het westen van het land is vervuild door kapotte riolen. Dus wel pleiten voor boertjepesten maar niet de overheid zelf aanpakken. Zou die LTO-er wél over het oppervlaktewater hebben gesproken?

 • Zoveel we Romijn zagen en hoorden zo weinig zien en horen we Calon.
  Laat hem eens duidelijk maken dat er oppervlakte water en grondwater. Het moet nu toch eens een keer duidelijk worden. Gewoon per bedrijf natrekken is de enige rechtmatige weg. Wie dan over de schreef gaat aanpakken en ter plekke regels maken en bekijken.

 • Tinus1

  Drainwater afvangen en zuiveren. ........hoe theoretisch kun je het bedenken!!! EOS omhoog door granen, gras en korrelmais! Als een fundering van een huis niet goed is kun je stutten, maar daarmee verhelp je het probleem niet, terwijl je de gevolgen (tijdelijk) hebt opgelost. Eerst funderingen verstevigen, dan heb je het werkelijke probleem opgelost.

 • alco1

  Calon is aan het "verbinden".
  Of beter gezegd: "boeren volgzaam maken".

 • hollandagri

  famerbon, en wat hoe denk je er over , al het "vuil " van de wegen . zoals olie, rem en banden smurrie? wat in het oppervlakte als grondwater komt. en dan heb ik het nog niet over het zwerfvuil

 • mtseshuis

  We zijn er nog lang niet met al die malloten hier in Den Haag en Wageningen. Rijenbemesting in mais zal idd zorgen voor grotere uit/afspoeling. Laat die Truus van de Unie van Waterschappen maar eens zorgen dat de riooloverstorten allemaal eens dicht gaan, dát is de grootste bron van nitraat en fosfaat in het oppervlaktewater. Maar daar hoor je ze niet over, want dan moeten ze zelf de portemonnee trekken en aan het werk...
  Hoeveel bewijs moet er nog geleverd worden dat er amper uitspoeling is van stikstof en fosfaat onder landbouwgronden? Ze doen allemaal alsof de bewijzen maar lulpraatjes zijn... Het is net als bij de visserij: Je levert enorme prestaties, maar je wordt weggezet als crimineel, zo klaar mee!

 • DJ-D

  <>

  <>

 • r.zijlmans1

  zelf was ik betrokken bij 4de actieprogramma en RIVM heeft 3 jaar alles gemeten van grond water en er kwam niks uit. aan tafel gezeten met LTO en Ministerie maar ze willen gewoon niet luisteren naar de sector.als sector doen we het supergoed maar het is de poletiek die alsmaar blijft moeilijk doen over de mest. er is eigenlijk helemaal geen mestprobleem als we het goed kunnen benutten in de akkerbouwgebieden dan denk ik dat er zelfs een tekort isof een evewicht.

 • Gat

  Aan problemen is geld te verdienen. Zeker die problemen, zoals zeespiegel stijging, ozonlaag, nitraat in water. Dingen die je zelf niet kunt meten

Laad alle reacties (7)

Of registreer je om te kunnen reageren.