Home

Nieuws 4 reacties

Aantal weidevogels kan verdubbelen bij beter beheer

Het aantal weidevogels in reservaten en agrarische gebieden kan verdubbelen bij beter beheer en een hogere waterstand, blijkt uit onderzoek.

De doelstelling van Vogelbescherming Nederland om 40.000 paren grutto’s te laten broeden in Nederland, kan zo worden behaald, blijkt uit onderzoek van Wageningen University & Research en Sovon.

Op verzoek van het ministerie van Economische Zaken werden 3 scenario’s voor het verbeteren van de weidevogelstand doorgerekend.

In het eerste scenario wordt alleen het beheer strenger. In het tweede wordt ook de inrichting van de vogelgebieden aangepast. In het derde scenario wordt bekeken welke maatregelen getroffen moeten worden om meer dan 40.000 grutto’s te laten broeden.

Bijna helft van weidevogelbroedgebieden is landbouwgrond

Nederland kent in totaal bijna 146.000 hectare land waar weidevogels broeden. 67.000 hiervan is landbouwgrond. In deze agrarische gebieden is de waterstand te laag en het gras te zwaar.

De onderzoekers berekenen de aantallen grutto’s, tureluurs, kieviten, scholeksters, slobeenden, zomertalingen, watersnippen en wulpen aan de hand van de omstandigheden in de verschillende scenario’s. Dit gaat aan de hand van de waterstand, openheid, zwaarte en structuur van het gras en de mate van verstoring, beschutting en voedselaanbod voor de vogels.

Natuurlijke vijanden van weidevogels

In uitwerking van de scenario’s hebben de onderzoekers geen rekening gehouden met natuurlijke vijanden van de weidevogels. Hierover ontbreken landelijke actuele gegevens. De verwachting is dat de predatiedruk zal toenemen en de gerealiseerde getallen lager zullen uitvallen dan berekend.

Landelijk is er 5.000 tot 12.000 hectare land dat in de buurt van een natuurreservaat ligt. Met beter beheer op deze percelen verwachten de onderzoekers dat het aantal grutto’s op kan lopen tot 4.600 paren. Jaarlijks zal dit € 3 tot 5 miljoen gaan kosten. Dit geld zal besteed worden aan het regelen van de waterstand tijdens het broedseizoen met schotten en pompen. Ook maken beheerders gedetailleerde afspraken over de maaimomenten, waar een vergoeding tegenover staat.

Optimale omgeving voor weidevogels met beperkte ingrepen

Van 11.000 hectare agrarisch gebied verwachten de onderzoekers dat ze redelijk gemakkelijk, met slechts het aanbrengen van enkele verbeteringen, een optimale leefomgeving voor weidevogels te creëren, zoals beschreven in het tweede scenario. De overige percelen hebben meer aandacht nodig. Als deze optimaal worden ingericht kan het aantal broedende grutto’s in Nederland stijgen van de huidige 18.300 naar gemiddeld 48.000 paren. Dit is meer dan de 40.000 die de Vogelbescherming graag ziet.

Extra beheerskosten per jaar € 12 tot € 89 miljoen

De verbetering van de inrichting kost € 35 tot 89 miljoen, de jaarlijkse extra beheerkosten zijn beraamd op € 12 tot 19 miljoen. In deze berekening zijn de kosten voor planuitwerking, organisatie van de uitvoering en het ontwikkelen van maatschappelijk draagvlak niet meegenomen.

Laatste reacties

 • veelust

  We hebben weer berekend.Je kunt rekenen wat je wilt maar als er een vos in de polder zit blijft er geen weidevogel over. De onderzoekers verwachten dit en verwachten dat, ga nou eerst maar eens zorgen dat het aantal predatoren minder wordt en ga dan nog maar eens verder met je verwachtingen, berekeningenen je onderzoeken.

 • koestal

  De boeren moeten zeker de kosten van hoger waterbeheer betalen,terwijl ze daar meer schade dan voordeel van hebben

 • koestal

  Het komt door het waardeloze beheer van de aangekochte landbouwgronden door de natuurorganisaties ! Daar wil geen kievit of grutto broeden. Alleen maar vossen fokken.

 • koestal

  vossenfokkerij ,ooievaars en de wolf komt ook al eens langs

Of registreer je om te kunnen reageren.