Home

Nieuws

Aandeel blijvend grasland in 2016 nog op peil

In de laatste jaren is het areaal blijvend grasland gedaald, maar bleef het aandeel in het totale areaal vrijwel gelijk. De daling van het aandeel bleef in 2015 en 2016 binnen de marges van de vergroeningseisen, voor 2017 wordt dat later dit jaar bekend.

De instandhouding van blijvend grasland is een van de vergroeningsvoorwaarden in het huidige Gemeenschappelijk landbouwbeleid. Het aandeel in het totale areaal landbouwgrond mag niet meer dan 5% dalen op nationaal niveau. Daalt het aandeel landelijk meer dan 5%, dan komen er maatregelen in de vorm van een omzettingsverbod van grasland in bouwland, of zelfs een herstelplicht van grasland voor individuele bedrijven.

Het areaal blijvend grasland daalt al jaren. In 2012 was er volgens het CBS nog 746.000 hectare, in 2017 was dat gedaald naar ruim 680.000 hectare. Het aandeel daalde volgens die CBS-cijfers op basis van de Landbouwtelling van 40,5% in 2012, naar 38% in 2017. 2012 is het referentiejaar waarmee het aandeel blijvend grasland in 2015, 2016 en volgende jaren tot en met 2020 wordt vergeleken. Op basis van de CBS-cijfers in 2017 lijkt het aandeel met meer dan 5% gedaald. Voor de berekening van de maximale 5% daling gaat het niet om 5 procentpunten. 38% is ruim 6% lager dan de 40,5% in het referentiejaar 2012.

Gecorrigeerd areaal

Of het aandeel in 2017 werkelijk te veel is gedaald is echter nog niet duidelijk. Voordat de berekening wordt gemaakt, wordt het areaal blijvend grasland nog gecorrigeerd door RVO.nl. Een graslandperceel is namelijk pas blijvend grasland als op dat perceel zes jaar op rij grasland is geteeld en geconstateerd via de perceelsregistratie. Welke gewascode wordt opgegeven is daarbij niet van belang.

Dat is ook de belangrijkste reden voor het verschil in areaal blijvend grasland tussen de cijfers van het CBS en de cijfers die RVO.nl rapporteert aan de Europese Commissie. Het areaal blijvend grasland volgens de cijfers van RVO.nl was in 2012 bijna 719.000 hectare, in 2015 en 2016 was dat respectievelijk 708.600 en 690.000 hectare.

Daling aandeel 0,2% in 2016

Het aandeel blijvend grasland dat RVO.nl heeft gerapporteerd aan de Commissie bedroeg 40,64% in 2015 en 40,52% in 2016. Het referentieaandeel blijvend grasland op basis van 2012 is 40,61% volgens RVO.nl. Het aandeel is in 2016 derhalve met ‘slechts’ 0,2% gedaald ten opzichte van 2012, ruim binnen de marge van 5%.

Of de daling in 2017 ook zo beperkt blijft, wordt in december duidelijk uit de rapportage van RVO.nl. Blijft de daling dit jaar ook binnen de marge van 5%, dan zijn ook in 2018 geen maatregelen nodig. Gezien de beperkte daling van het areaal blijvend grasland in de landbouwtelling 2017 in combinatie met een daling van het totale landbouwareaal, is dat het meest waarschijnlijke scenario.

Of registreer je om te kunnen reageren.