Home

Nieuws 21 reacties

Limburgse boer wil zelf strengere uitstootregels

De Limburgse boerenbond LLTB wil extra reductie van uitstoot van veebedrijven. Het provinciale beleid gaat Limburgse boeren niet snel genoeg.

Limburgse veehouders willen nog een flinke schep bovenop het provinciebeleid doen waar het de uitstoot van hun bedrijven betreft. Dat maakte de Limburgse Land- en Tuinbouwbond zaterdag 22 juli bekend.

LTTB-voorzitter Léon Faassen over de aanvullende boerenambities: “We willen minimaal een halvering van fijnstof, geur en endotoxines voor de verschillende veesectoren in Limburg. Dat moet voor bestaande stallen tussen nu en 2030 gerealiseerd zijn en voor nieuwe stallen direct.” Als het aan Faassen ligt, wordt die ambitie ook in de provinciale verordening opgenomen. Al stelt hij wel een voorwaarde. “De ontwikkelruimte voor bedrijven moet mogelijk blijven. Alleen dan is er ruimte om deze extra milieumaatregelen te betalen.”

Brabant als schrikbeeld

De extra boerenstap is volgens Faassen nodig om in Limburg ook in de toekomst draagvlak voor de veehouderij te houden. Daarbij was de situatie in Brabant voor de LLTB zeker een schrikbeeld. “Hier hebben we maatschappelijk en politiek nog steeds draagvlak. Maar de discussies over de uitstoot nemen in veel Limburgse gemeentes toe. Onze vakgroepvoorzitters én boeren zijn het erover eens dat we de uitstoot extra moeten reduceren om dat draagvlak te kunnen houden.

Luchtwasser voor draagvlak

Dat draagvlak kost geld. Faassen rekent voor dat nieuwe bedrijven gemiddeld 10% meer moeten investeren in stallen. Dat gaat dan om de zogenoemde Best Beschikbare Technieken, zoals een nieuw type luchtwasser of koeling van mestpannen. Maar volgens hem zijn de Limburgse boeren bereid om die extra investering te doen. Ook al krijgen ze er niks concreters dan draagvlak en toekomstperspectief voor terug.

Het bestaande provinciebeleid in Limburg gaat overigens uit van 85% ammoniakreductie voor pluimvee- en varkensbedrijven en 40 tot 70% reductie voor melkveebedrijven. Dit wordt al toegepast op nieuwe bedrijven. Bestaande bedrijven moeten in 2030 aan die norm voldoen.

Laatste reacties

 • chila

  Hallo , mij is niets gevraagd !! Meerkosten moeten uit de markt vergoed worden. Dus niet door de LLTB opgelegd worden !!!!

 • henver1

  Die is helemaal gek geworden , is zeker op cursus geweest in Brabant !!

 • ENDE902

  De extra kosten zeker weer door schaalvergroting betaald zien te krijgen. Probeer daar maar draagvlak voor te krijgen.

 • Bolder01

  Die vent begint overspannen te worden.. of wil ook graag in de belang stelling staan.. zo van die knuppels hebben we er al genoeg van ...Hij is ook op zoek naar een plek waar ie de billen niet brandt..

 • Tinus1

  Volgens mij had de zlto ook een afspraak met de provincie ...iets met 2028, je ziet wat er van komt....geef ze een vinger en ze pakken een hele hand.....

 • wullum

  Kan me slecht voorstellen dat alle boeren dit willen

 • j.verstraten1

  Het getuigt van lef en inzicht. Zoals ook de afspraak van ZLTO en GS destijds van lef getuigde. De vraag is hoe had de wereld er vandaag in brabant uit gezien zónder die afspraak destijds. De rechter mag er nu een oordeel over gaan vellen. Hopelijk is de limburgse overheid betrouwbaarder. Voorsprong is er omdat de LLTB er eenzijdig om vraagt en niet de overheid het eist zoals in Brabant het geval was.
  Kijk naar nertsenhouderij, discussie over geiten, megastallen. Wil je boer blijven in Nederland dan kun je je niet permitteren om stil te blijven zitten maar zul je moeten bewegen. En dan nog loop je het risico klappen op te lopen.
  Door een redelijke termijn op te nemen kunnen ondernemers de afweging maken om wel of niet mee te doen. Vooral dat laatste wordt in Brabant erg gemist.

 • Bennie Stevelink

  In Limburg willen ze milieuproblemen met technische maatregelen oplossen. Het provinciebestuur in Brabant wilde in feite niets anders dan terugdringen van veedichtheid. Ze hebben dan wel milieuargumenten waar het aan opgehangen wordt, maar daar gaat het in werkelijkheid niet om. Technische oplossingen zijn dan ook geen oplossing.

 • ropsdairy

  LLTB wil meer reductie, wel raar dat de meeste leden van niets weten en ook niets is gevraagd.

 • melkveehouder .

  LLTB doet wel vaker dingen waar boeren niet om vragen.........

 • koestal

  Hij loopt wel ver voor de muziek uit

 • afm

  ook weer zoon ja knikker die de achterban niks vraagt .en zo gaan de gezinsbedrijven naar de afgrond

 • Maas1

  @Bennie in het forum van de consument wil belazerd worden benoemd je dat de nieuwe vakgroep voorzitter melkveehouderij wellicht niet de juiste man op de juiste plaats is,gezien zijn bedrijfsituatie.Moet ik hier uit concluderen dat jij wellicht een wat meer extensief melkveebedrijf heb en je daardoor het gevoel heb meer boven de sector kunt zweven in het wijzen van (on)gefundeerde uitlatingen naar andere sectoren met elk hun eigen unieke bedrijfsstructuur.Let wel op de wat meer intensievere agrarische bedrijven uit verschillende veehouderij sectoren zijn (vaak) vele stappen verder op het gebied van milieu dierenwelzijn en duurzaamheid.

 • Bennie Stevelink

  Nee @Maas, ik heb geen extensief bedrijf. Ik heb ongeveer 3 GVE per hectare. Moet behoorlijk wat mest afvoeren en koop mais bij.
  Ik heb geen opvolger waardoor ik niet naar mijn eigen situatie hoef te kijken. Ik heb de handen vrij om een langetermijn visie te ontwikkelen die alleen in het belang is van de sector.

  Jij gaat in jouw reactie geheel voorbij aan het punt waar het mij om gaat: voorkomen dat intensieve gebieden steeds intensiever worden. Intensieve gebieden jagen de kostprijs op, veroorzaken lokaal grote milieudruk waar weer dure technische oplossingen voor genomen moeten worden en veroorzaken veel maatschappelijke weerstand.

 • Maas1

  @Bennie,de wens is de gedachte.Wil je dit handen en voeten geven ga landelijke of provinciaal of gemeentelijk de politiek in,er zijn genoeg partijen aan de linkerzijde van het spectrum die met smart op je zitten te wachten.succes.

 • Roel Boots

  Deze visie is tot stand gekomen door de LLTB-vakgroepen zelf. Bestuurders en leden uit de vakgroepen hebben goed gekeken en berekend wat haalbaar en betaalbaar is. Wat is nu reëel vanuit het perspectief om draagvlak bij de bevolking en politiek te behouden? Er wordt inderdaad sterk gefocust op het toepassen van technieken. Dáár zit volgens de LLTB ook de oplossing, niet bij dieraantallen.

  De samenwerking tussen boeren/LLTB, overheid en NGO's is Limburg is in algemene zin goed te noemen. Hoe je het ook bekijkt, dit is tegenwoordig simpelweg een belangrijke voorwaarde om tot een gedragen beleid te komen. Alle partijen hebben elkaar nodig.

  Deze toekomstvisie is volgens de LLTB een belangrijke stap om veehouders in Limburg toekomstperspectief te geven. Beter zelf (mee) aan de knoppen draaien, dan regelgeving over je uitgestort te krijgen waar je geen invloed meer op hebt.

 • Roel Boots

  @robsdairy: zoals ik al schreef, zijn diverse vertegenwoordigers vanuit de veehouderijvakgroepen intensief betrokken bij deze visie. De conceptvisie is voorgelegd tijdens twee ledenbijeenkomsten. Eén in Baexem en één in Ysselsteyn. Vanzelfsprekend is er goed gediscussieerd over de visie, maar de leden die aanwezig waren zeiden eigenlijk unaniem dat deze route de juiste route is.

  Nu komt het aan op uitwerking op detailniveau. Dat doet de LLTB samen met overheden (provincie en gemeenten) en andere partners. En nadrukkelijk op verzoek van de vakgroepen.

  Lees de hele visie op:
  <>

 • vandenbrand

  Erg benieuwd of er een ALV is geweest wat de Limburgse boeren echt zelf willen.

 • vandenbrand

  Dat stil zitten is een kul verhaal. Veel bedrijven salderen intern / verdubbelen binnen hun vergunningscapaciteit om de kosten te dekken en blijven ongeveer dezelfde emissies houden.

 • vandenbrand

  Is het niet zo dat er belangenorganisaties zijn met een neventak, een eigen bouw en vergunningenbureau die belang hebben bij het houden van werk.

 • vandenbrand

  Dan is nog niet het punt aan de orde geweest dat lang niet alle historische maatregelen terug te zien in de metingen (ipv berekeningen)

Laad alle reacties (17)

Of registreer je om te kunnen reageren.