Home

Nieuws 25 reacties

Politie: mestfraude betrekkelijk eenvoudig

Mestfraude gebeurt op verschillende manieren en is relatief eenvoudig. Dat concludeert de politie in haar vierde Nationaal dreigingsbeeld georganiseerde criminaliteit (NDB).

Het NDB-rapport, dat eens in de vier jaar uitkomt, is door het ministerie voor veiligheid en justitie naar de Tweede Kamer gestuurd.

Er zijn voldoende gelegenheden voor het het plegen van fraude en dienstverleners zijn bereid de fraude mogelijk te maken. Het is daarentegen lastig en arbeidsintensief om mestfraude te ontdekken en aan te tonen, concludeert de politie. Veehouders hoeven de mestboekhouding pas na een afgesloten jaar te verantwoorden. Hierdoor zijn de stikstof- en fosfaatgehaltes van mest niet meer te controleren omdat deze al lang is uitgereden. Bovendien klopt het op papier meestal wel, meldt de politie.

Gestapelde mestwetgeving

De hoge mestafzetkosten zorgen ervoor dat mestfraude voor veehouders interessant kan zijn. Door de gestapelde wetgeving op het gebied van mest is zowel naleving als handhaving complex, concludeert de politie. Controle en handhaving ligt bovendien bij verschillende instanties als politie, NVWA, waterschappen en RVO.nl. Dat bemoeilijkt handhaving, omdat het delen van informatie en de samenwerking tussen de instanties moeizaam verlopen.

Concurrentie bij mestintermediairs

De grote concurrentie bij mestintermediairs leidt er volgens de politie toe dat intermediairs de kosten voor veehouders zo laag mogelijk houden. Dit gebeurt door het bewust niet naleven van regels, soms zonder medeweten van en soms juist in samenwerking met de producent of afnemer van mest. “Ook voor mestafnemers als akkerbouwers en telers van groente en fruit is het verleidelijk om minder mineralen in hun administraties te verantwoorden dan zij feitelijk uit een partij mest hebben afgenomen. Want het toezicht op hun handelen is beperkt”, aldus de politie. De mogelijkheid voor vervoerders om zelf vaste mesttransporten te bemonsteren laat ruimte voor fraude, staat in het rapport. “Gezien het grote aantal mesttransporten is het niet mogelijk elk transport te controleren; de NVWA controleert jaarlijks ongeveer 1.200 van de ruim 900.000 mesttransporten. Dit is bekend in de branche en dat maakt het illegaal vervoeren en uitrijden van mest aanlokkelijk”, stellen de onderzoekers.

Fraude met mestmonsters en plaatsingsruimte

De mestfraude gebeurt volgens de politie door fraude met mestmonsters of het fictief verplaatsen of opslaan van mest om het vervolgens zwart af te zetten. Administratief lijkt alles keurig in orde.
Ook wordt volgens de politie gefraudeerd met plaatsingsruimte. “Veehouders laten meer grond registreren dan ze feitelijk bezitten. Daardoor kunnen ze, op papier althans, meer mest uitrijden. Malafide dienstverleners zijn hen daarbij behulpzaam. De frauderende veehouders rijden de mest gewoon op eigen grond uit.”
De derde manier waarop fraude met mest wordt gepleegd is via ingewikkelde bedrijfsstructuren van mestintermediairs, waarbij fraudeurs die tegen de lamp lopen de oude bv laten klappen en met een nieuw bedrijf verdergaan. Voor opsporingsdiensten is het hierdoor lastig om de juiste rechtspersoon aan te pakken.

Financiële consequenties mestfraude

De gevolgen van de mestfraude zijn nadelig voor het milieu en van financiële aard. Door overbemesting maken drinkwaterbedrijven veel extra kosten om drinkwater binnen de kwaliteitsnormen te houden.
Daarnaast kan mestfraude aanzienlijke financiële consequenties hebben als de fraude ertoe leidt dat Nederland geen nieuwe derogatie krijgt, waardoor het gebruik van dierlijke mest verder wordt beperkt.

Laatste reacties

 • Zuperboer

  Gaat de politie zich nu met mest bemoeien; Dacht dat ze werk genoeg hadden aan het criminele deel van de samenleving. Wat is de functie van de NVWA dan nog?

 • boerindorp

  Waarom kiest de overheid de moeilijkste weg, richt de controles op de doelen, schoon grondwater, schoon oppervlaktewater. Bij overschrijding een jaar niet bemesten, geen dierlijke mest, geen kunstmest. Frauderen loont dan niet meer!

 • farmer135

  nou meer percelen registreren dan je in werkelijkheid hebt is echt niet mogelijk, als een perceel dubbel wordt geregistreerd gaan de alarmbellen rinkelen bij rvo.
  Dus dat klopt niet .

 • landboer

  Zijn zat percelen die helemaal niet geregistreerd worden farmer.

 • xw

  Als mestfraude eenvoudig is, dan moet het voor de politie ook gemakkelijk zijn dit op te sporen. En laten we ze oproepen dit ook te doen. Waarom..?, nou de goedwillenden zijn steeds de klos onder meer door de steeds strengere regels vanwege dat gefraudeer.
  En zuperboer, weet je jij wel dat mestfraude een economisch delict is (misdrijf). Dus mestfraudeurs zijn ook terdege criminelen. Bovendien heeft de politie algemene opsporingsbevoegdheid. Die dienen zich dus wel terdege met mestfraude te bemoeien.

 • John*

  waarom ben je een fraudeur als je aan de regels voldoet en de administratie op orde hebt... probleem is dat er uit gemaktzucht vanuit gegaan wordt dat de mest homogeen is en dat is niet zo! Door bezinking zit de helft van de mineralen in 20% van de mest. Door slim uit te rijden en af te zetten zijn de transportkilometers goed te beperken en daarmee de afzetkosten in de hand te houden. Vraag maar eens de gehaltes op van alle nederlandse mestmonsters.. op mijn bedrijf varieren deze van 0,5 kg fosfaat tot 8 kg fosfaat en 0,7 tot 8 kg stikstof per m3 zeugendrijfmest. Van die mest met lage gehaltes mag er heel veel dichtbij uitgereden worden, de mest met hoge gehaltes gaat naar de verwerking..
 • cornelis 22

  Mest uitrijden op niet bestaande percelen ?

 • Zuperboer

  @xw; Ik bedoel natuurlijk niet dat fraude ongestraft moet blijven, maar ik zie voor onze sector en met name in de aanvang van het fraudebestrijdings-traject toch een belangrijke rol weggelegd voor de NVWA, die zijn immers thuis in de sector en hebben toegang tot alle informatie. Voor de gemiddelde agent is mest en landbouw toch een beetje een ver van mijn bed-show. Als het bewijs er ligt is en het op aanhouden en aanklagen aankomt is het natuurlijk een andere situatie.

 • John*

  het mestbeleid is nu op de producent gericht, maar zou toch meer bij de gebruiker moeten liggen om de waterkwaliteit te verbeteren. verdeel NL in blokken van 4 tot 10 hectare en trek daar de monsters en bepaal aan de hand daarvan hoeveel mest erop mag > de boer heeft dan zelf de ruimte om het in te vullen. Mest wil je jaarlijks toe kunnen dienen dus je wilt echt niet meemaken dat je percelen te hoog scoren en er een jaar niets op mag (ook geen kunstmest)

 • ENDE902

  Ik wordt ondertussen een beetje moe van de suggestie alsof er massaal met mest wordt gefraudeerd. Voor zover ik het kan overzien, gebeurd alles volgens de regels, hoewel er misschien wel truckendozen zijn. Ik krijg toch de indruk, dat met dit soort rapporten wordt geprobeerd om boeren en mesthandel in een negatief daglicht te zetten, want doet het wel leuk bij het grote publiek.

 • farmerbn

  Eens met ENDE902.

 • g.g

  ik ook eens met ENDE902

 • tenklooster

  Boeren opnieuw in een kwaad daglicht stellen Jammer dat de Boerderij hier ook aan mee doet! Schande

 • wienbemelmans

  dat doet het altijd goed zeuren over te veel mest uitrijden,zet de boer maar in een kwaadlicht waarom horen we nooit niks van boerderij ze schrijven het liefst negatief is mijn indruk.

 • mtseshuis

  Belachelijk rapport van de politie, zulke zware beschuldigingen moet je kunnen staven met cijfers!! Tijd om op te doeken, ga boeven vangen!

 • chila

  Over 25 jaar kijken we terug en lachen we !! Hoe hebben we zo dom kunnen zijn . We mochten de plantbehoefte niet volledig invullen met dierlijke mest . Maar wel met KUNST mest , geproduceerd door grote milieu onvriendelijke fabrieken.

 • wmeulemanjr1

  Boeren hun Koeien laten opruimen tbv een bedacht plafond zonder onderbouwing van bemesting eigen mest op perceelsnivea op het bedrijf, DAT IS PAS FRAUDE!!!

 • jehanvankroaks

  overal waar wat te verdienen valt is er risico op fraude, ook bij de politie !
  Ik ben zelf pluimveehouder, ik ken niemand die zo stom is om voor een paar honderd euro het risico te nemen om te frauderen.

  Ik heb heel sterk het gevoel dat we allemaal over één kam worden geschoren.
  mijn inziens volkomen onterrecht.

 • LJ Frijters

  De milieulobby is zeer sterk in Nederland en onze boeren vertegenwoordigers zeer zwak.
  De gehele landbouw en tuinbouwsector exporteert jaarlijks voor ongeveer 85
  miljard Euro en hier staat een import tegenover van ongeveer 65 miljard, dwz
  dat de gehele land en tuinbouwsector 20 miljard bijdraagt aan de Nederlandse handelsbalans. Er is geen andere bedrijfstak die dit evenaart.
  Het ingestelde fosfaat plafond getuigd van grote onkunde,
  over 30 jaar is er wereldwijd geen fosfaat meer beschikbaar, door ingestelde plafond wordt er thans fosfaat geexporteerd, met als gevolg dat onze gronden nog fosfaatarmer worden, en dus op termijn minder productie is per hectare.
  Daarbij is de Nederlandse landbouw de grootste CO2 binder, bijv. 1 ha suikerbieten ( en dat geld bijna voor elk cultuurgewas ) bindt in het relatieve korte groeiseizoen bijna 2 x zoveel stikstof en produceert 2 x zoveel zuurstof, als een hectare bos over het gehele jaar en dan laat ik de uitstoot van methaan door
  rottende bladeren nog buiten beschouwing. Door minder fosfaat wordt er dus ook minder CO2 gebonden.

 • wiljo

  Ik lees: Veehouders laten meer grond registreren dan ze feitelijk bezitten.
  is er iemand die mij zou kunnen uitleggen hoe dit uberhaubt mogelijk is?
  Door het in vullen van het GLB, is het onmogelijk om een perceel 2 keer aan te melden. Dus is het volstrekt onmogelijk dat hierdoor meer mestruimte gecreëerd kan worden.
  Is er iemand die kan verklaren hoe de politie verklaart hoe je meer grond kan opgeven dan je daadwerkelijk hebt?

 • oorspronkelijk

  we zijn met een grote groep niets beter dan uitkeringsgerechtigden
  geld van de overheid gemiddeld %25000,00 en dan ook frauderen
  hoe kun je de sector een negatief imago verschaffen
  bijstandsgerechtigden wonen in achterstandswijken ,campings
  gelukkig niet op het platteland???????!!!!!!!!!

 • alco1

  De intensie van het verhaal is dat er gemakkelijk fraude gepleegd kan worden omdat er maar weinig gecontroleerd kan worden.
  Dus een oproep tot meer personeel.
  Verder heb ik dezelfde vraag als @Wiljo 14.49

 • zon

  Het lijkt erop dat de politie steeds meer op politieke gronden haar werk wel of niet gaat doen.
  De boeren zijn altijd de kop van jut die mag je dus beschuldigen van van alles en nog wat.
  Vorig jaar een jonge vrouw verkracht door een asielzoeker,kennelijk vanwege de politieke correctheid niet eens een serieus onderzoek opgestart.

 • agro1

  john, zolang de gebruiker nog gedwongen wordt een blanco cheque af te tekenen en geruime tijd, nadat het product toegepast is, weet om welke gehaltes het gaat, waarbij verrassingen eerder regel dan uitzondering zijn en dat niet in voor ontvanger gunstige zin, geeft jouw opmerking blijk van weinig achtergrondkennis. als er meer plaatsingsruimte gemaakt moet worden, laat dan op monster afvoeren en geef de onmisbare eindgebruiker een eerlijke forfaitaire manier om aan te voeren. waar zijn anders die tabellen voor??? tot zolang blijft het niks.

 • boerke brabant

  de mensen die weten hoe de fraude werkt, die hoor je uiteraard niet nu...

Laad alle reacties (21)

Of registreer je om te kunnen reageren.