Home

Nieuws 4 reacties

Enquête toont diepe verdeeldheid melkveehouderij

Boerderij-enquête: veehouders willen begrenzen, maar staan niet achter fosfaatreductieplan.

Melkveehouders zijn erg kritisch over het fosfaatreductieplan. Dat blijkt uit een internet-enquête van Boerderij. Van de 788 melkveehouders die de vragenlijst invulden, staat 59% eigenlijk niet achter het fosfaatredactieplan. 41% steunt het veelbesproken project wel om de fosfaatproductie in de melkveehouderij terug te brengen tot onder het fosfaatplafond.

Vele wijzigingen doorgevoerd

Bestuurders en politici vrezen dat het draagvlak sterk is verminderd door de vele wijzigingen die zijn doorgevoerd in het plan en de uitspraak van de voorzieningenrechter, die bezwaarmakers vrijstelde van de fosfaatreductie. Dat klopt, zo blijkt. 17% van de deelnemers aan de enquête stond eerst wel, maar nu niet meer achter het plan. Hierbij moet opgemerkt worden dat de enquête gehouden is voordat de laatste wijzigingen van het jongveegetal bekend waren.

Dat boeren duidelijkheid willen en de onzekerheid zat zijn blijkt ook hieruit: 38% zou liever nu zijn bedrijf krimpen als dit zekerheid zou geven, om dan 10 jaar onveranderd door te kunnen.

Kalverbedrijf. De introductie van het jongveegetal gaf veel reuring. Een aanpassing van de regel verzekerde de kalverbedrijven weer van aanvoer. Foto: Henk Riswick
Kalverbedrijf. De introductie van het jongveegetal gaf veel reuring. Een aanpassing van de regel verzekerde de kalverbedrijven weer van aanvoer. Foto: Henk Riswick

Driekwart wil derogatie

Uit de enquête blijkt, niet verrassend, dat een grote meerderheid van de melkveehouders behoud van de derogatie wil. Opvallender is eigenlijk het aantal dat hier geen behoefte aan heeft. 24% van de ondervraagden vindt dat Nederland niet hoeft te proberen om opnieuw derogatie te krijgen.

De uitkomst van bovenstaande vraag lijkt in overeenstemming met het aandeel van de ondervraagde melkveehouders dat gebruik maakt van derogatie: 79%, waarvan 48% 250 kilo stikstof uit dierlijke mest per hectare en 31% 230 kilo stikstof uit graasdiermest, zoals deze in het zuidelijk en oostelijk zandgebied geldt. Een vijfde van de ondervraagden gebruikt geen derogatie.

Verdeeldheid

Er is dus een royale meerderheid die het belang van derogatie ondersteunt. Veel minder steun is er voor de offers die daarvoor gebracht moeten worden. Op de vraag of de beoogde krimp van de veestapel via het fosfaatreductieplan acceptabel is om derogatie te behouden, antwoordt 49% ‘ja’, 51% is het hier niet mee eens. Verdeeldheid dus op dit punt.

Uitzonderingen fosfaatreductie niet geliefd

Een heikel punt in de discussies over het fosfaatplan zijn de uitzonderingen. Wie moet vee inleveren en wie niet? De enquête geeft hierover enkele opmerkelijke uitkomsten. Twee derde vindt het niet terecht dat niet-melkleverende rundveebedrijven zoals vleesvee- en jongveeopfokbedrijven uitgezonderd zijn van de krimp. Daarbij moet wel opgemerkt worden dat de deelnemers aan de enquête zelf melkveehouder zijn. Het aantal vleesvee- en jongveehouders dat meedeed was te klein om duidelijke conclusies te kunnen trekken.

Uitzondering biologische bedrijven

Voor biobedrijven is nog minder steun. Diverse linkse partijen hebben in de Tweede Kamer geprobeerd om ook de biologische sector uit te zonderen van het fosfaatreductieplan, maar dit is niet gelukt. Staatssecretaris Martijn van Dam vindt dat biologische boeren gewoon moeten meedoen met het fosfaatreductieplan. Het overgrote deel (79%) van de ondervraagde melkveehouders is het met hem eens: zij vinden dat biologische bedrijven geen uitzonderingspositie moeten krijgen.

Uitzondering grondgebonden bedrijven

Tot slot de grondgebonden bedrijven. Hierover is de sector diep verdeeld. Iets meer dan de helft (55%) vindt dat deze groep bedrijven een uitzonderingspositie verdient, 45% vindt van niet.

Bovenstaande verdeeldheid blijkt ook uit de reacties op de stelling: ‘Het fosfaatoverschot wordt veroorzaakt door bedrijven die meer mest produceren dan ze op eigen bedrijf kunnen plaatsen, en dus niet grondgebonden zijn’. 49% reageert instemmend, 51% is het niet met die stelling eens. Er is dus brede sympathie voor grondgebonden melkveehouderij, maar ook sterke verdeeldheid over dit onderwerp.

Begrenzing veehouderij nodig?

Dan de kern van de kwestie: is eigenlijk wel begrenzing nodig van de veehouderij? Ja, vindt maar liefst twee derde van de geënquêteerden. Ruim een derde vindt van niet. Opvallend, maar in lijn met de rest van de enquête, is de aanhang voor grondgebondenheid.

Verplichte grondgebondenheid

Gesteld dat begrenzing nodig is van de melkveestapel, dan kiest 45% voor verplichte grondgebondenheid op bedrijfsniveau. Invoering van verhandelbare fosfaatrechten, waar de Eerste Kamer onlangs mee instemde, scoort niet meer dan 29%. Herinvoering van het melkquotum heeft voor 7% de voorkeur, terwijl 6% liever dierrechten ziet. De optie waar SP en GroenLinks voorstander van zijn (niet-verhandelbare fosfaatrechten), is met 2% niet populair onder melkveehouders.

Geen heffing voor 6.000 boeren

Een flink deel van de ondervraagden (35%) verwacht geen heffingen te hoeven betalen. Zij voldoen aan de reductiedoelstelling, verwachten ze. Een kwart verwacht een heffing tot € 2.000 te moeten betalen, 20% zit tussen € 2.000 en € 15.000. 9% verwacht meer dan € 15.000 kwijt te zijn omdat ze onvoldoende of niet snel genoeg vee afvoeren. De enquête liep voordat de beschikkingen door ZuivelNL waren afgegeven. Inmiddels is bekend dat 15.000 bedrijven bericht hebben en dat hiervan 6.000 geen heffing hoeven te betalen, maar een bonus krijgen.

Melkveehouders verdeeld over rechtszaken

Tot slot de kortgedingen. De ondervraagde melkveehouders blijken sterk verdeeld over de rechtszaken die zijn aangespannen tegen het fosfaatreductieplan: 48% staat achter de procederende boeren, 52% niet.

Donderdag 1 juni werd bekend dat nog eens honderd boeren een nieuw kortgeding gaan aanspannen. Intussen is het afwachten wat het hoger beroep, dat EZ heeft aangetekend tegen de vorige uitspraak van de voorzieningenrechter, oplevert. Onzekerheid blijft er dus nog even. Maar er zijn ook positieve berichten: de reductiedoelstelling is in zicht, het plan laat na enkele maanden duidelijk resultaat zien.

Auteurs: Johan Oppewal, Mariska Vermaas en Wim Esselink

Laatste reacties

 • Wesseling76

  heel leuk al deze uitslagen. maar de vragen staan er niet bij. en de vraag bepaald het antwoord. Vraag je wilt u derogatie zo dat u meer mest op u land kan rijden zegt de meerderheid ja. vraag je wil je derogatie zo dat je bouwplan niet meer dan 20/ 80 mag zijn en moet betalen er voor, en een hoop papier bij houden. zouden een hoop mensen een ander antwoord geven.

 • alco1

  Steeds meer mensen beginnen de gevolgen van fosfaatrechten te onderkennen.
  Vooral de hoge generieke korting die zal volgen komt in het bewustzijn van de boeren.

 • Gerardone

  788 melkveehouders ondervraagd zeker allen in het zuiden van het het Land de onderzoeken worden meer en meer niets zeggend met zo weinig gevraagde je moet steeds meer je afvragen wie heeft het onderzoek gedaan welk doel heeft diegene hoeveel waren de ondervraagde en wie waren de gevraagde, het begint als maar meer op p hacking te lijken

 • koestal

  Verdeeldheid onder de boeren ,de politiek lukt het om de melkveehouders uit elkaar te spelen. De grote groeiers hebben gewonnen ten koste van de rest. Hier genieten de politici van ,het laat zien ,hoeveel macht ze hebben !

Of registreer je om te kunnen reageren.