Home

Nieuws 3 reactieslaatste update:20 mrt 2017

Noord-Brabant: geen beperkingen meer op mestbewerking

Provincie Noord-Brabant wil de grenzen aan het mestverwerken loslaten.

Gedeputeerde Staten (GS) van Noord-Brabant gaat de regels voor mestverwerking en staldering aanpassen in de Verordening Ruimte. Dat werd duidelijk tijdens een persconferentie op het provinciehuis in Den Bosch. Volgens verantwoordelijk gedeputeerde Anne-Marie Spierings wil GS de grenzen aan het mestverwerken loslaten. Alleen aan de locaties waar de mest verwerkt mag worden blijven eisen gelden. Daarnaast zullen de eisen voor staldering worden aangescherpt. Voor elke vierkante meter nieuwe stal zal er 1,1 vierkante meter oude – functionerende – stal gesloopt moeten worden.

Tot 17 april aanstaande kunnen zienswijzen worden ingediend. Voor de zomer hoopt GS de aanpassing van de Verordening Ruimte voor te leggen aan Provinciale Staten, aldus verantwoordelijk Gedeputeerde Anne-Marie Spierings.

‘Het is belangrijk dat mest zo snel mogelijk wordt verwerkt, dat voorkomt emissie’.

Uitzondering voor eigen mest

GS durft de stap te nemen om de omvang van de mestwerking los te laten, omdat de angst dat daarmee de veestapel gaat groeien door de invoering van het zogenaamde stalderingssysteem in de provincie niet mogelijk is. “Het is belangrijk dat mest zo snel mogelijk wordt verwerkt, dat voorkomt emissie”, aldus Spierings. “Wel zijn wij van mening dat die verwerking een industrieel proces is dat op een bedrijventerrein thuishoort.” Er wordt alleen een uitzondering gemaakt voor eigen mest, die mag een boer zelf verwerken. Bewerken voor anderen is alleen toegestaan als het gaat om kleinschalige vergisting van mest van melkveehouders waarbij die mest uitsluitend via een – verplichte – pijpleiding vervoerd mag worden.

‘Geen aanzuigende werking van mest uit andere provincies’.

Voor een aanzuigende werking van mest uit andere provincies naar mestverwerkers in Noord-Brabant, als er onbeperkt verwerkt mag worden, maakt Spierings zich niet druk. “Mesttransporten over grote afstanden is niet lonend. Ik denk dat het dus al met al wel mee zal vallen.”

Groeien alleen mogelijk na sloop

Om de omvang van de veestapel terug te brengen stelt GS voor het stalderingssysteem aan te scherpen. Bij stalderen is nieuwbouw van een stal voor bedrijfsuitbreiding alleen nog mogelijk als er elders binnen de eigen regio een functionerende stal gesloopt wordt. GS wil een zestal ‘stalderingsgebieden’ aanwijzen die er voor zorgen dat de nieuwbouw en de sloop plaatsvindt binnen dezelfde regio, zodat de vermindering van het aantal stallen en dieren op de juiste plekken gebeurd.

Tien procent minder dieren

Om meer stallen te laten verdwijnen dan dat er bijkomen moet voor iedere vierkante meter nieuwe stal er elders 1,1 vierkante meter verdwijnen. “Dit zal op een termijn van 30 tot 40 jaar een lichte teruggang van het aantal dieren betekenen van zo’n 10%”, aldus de gedeputeerde. Ondanks dat de provincie vindt dat in sommige gedeeltes van de provincie de dieraantallen veel te hoog zijn ziet gedeputeerde Spierings geen mogelijkheden tot een snellere daling. “Ik heb daarvoor niet de wettelijke mogelijkheden.” Ongetwijfeld speelt hierbij ook een rol dat de provincie geen financiële middelen wil vrijmaken om actief de dieraantallen terug te dringen.

Extra bouwblok onder strikte voorwaarden

Naast veel beperkende maatregelen krijgen veehouders bij de wijziging van de Verordening Ruimte van GS de mogelijkheid om hun bedrijf zelfs te laten groeien tot maximaal 2,5 hectare bouwblok. Het reguliere maximum is 1,5 hectare.

Overigens zijn daar wel heel strikte voorwaarden voor. Het krijgen van een groter bouwblok van de maximale 1,5 hectare kan alleen als de betreffende boer elders binnen zijn regio een stal saneert die zorgt voor grote overlast voor de omgeving, zowel mens als natuur. In dat geval kan het gesaneerde bouwblok aan het bestaande bouwblok van het bedrijf worden toegevoegd. Maar dan wel onder de voorwaarde dat het uitbreidende bedrijf zich op een locatie bevindt die de provincie als een ‘goede’ beschouwt.

Een tweede groeimogelijkheid boven 1,5 hectarebouwblok is er voor boeren die voldoen aan de Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij (BZV). “Boeren die een 8,5 of hoger scoren krijgen de ruimte om verder te groeien als ze aan hun grenzen zitten”, aldus Anne-Marie Spierings. Overigens geldt voor deze groep een doorgroei naar maximaal 2,0 hectare bouwblok.

Ook boeren die zich extra inspannen voor dierenwelzijn komen in aanmerking voor extra bouwblok (maximaal 2,0 hectare). “Het kan hierbij bijvoorbeeld gaan om een gangbaar bedrijf dat aan zijn grenzen zit en wil omschakelen naar een duurzame manier van houden van dieren.”

Investeringsfonds voor boeren

Om de meerkosten voor boeren in een transitie naar een duurzame veehouderij draagbaar te houden, stelt GS voor een investeringsfonds in het leven te roepen. Spierings: “We willen samen met partijen uit de sector een dergelijk fonds opzetten om boeren te ondersteunen bij hun investeringen.” Behalve investeringen in het bestaande agrarische bedrijf kan ook gedacht worden aan de omschakeling naar een ander type bedrijf. Hoe een en ander er in de praktijk uit gaat zien en wat boeren kunnen verwachten, kon gedeputeerde Spierings niet zeggen. “We moeten daar in de komende maanden nog verder invulling aan geven.”

Ook is GS van plan een servicepunt in het leven te roepen, dat boeren moet helpen met onder meer sloop, asbestsanering en herbestemming van de locatie. Ook voor de servicepunten moet over een aantal maanden duidelijk zijn hoe een en ander in de praktijk moet gaan werken, aldus GS.

Laatste reacties

 • John*

  gaat die gebouwen regeling ook gelden voor verpauperende industrieterreinen, winkels en kantoren? wel zo eerlijk.

 • JKr

  Er staat in de kolom " groeien alleen mogelijk na sloop ": een functionerende stal slopen. Als deze nog functioneert waarom dan slopen, dan gebruikt hem toch iemand, toch? Het lijkt me logisch om een NIET functionerende stal te slopen. Maar het is een waardeloze manier om ruimtelijke ordening te regelen. Waarom zou ik sloop van iemand anders zijn stallen moeten betalen om vooruit te willen, hier moet het nieuwe kabinet wat aan doen. Deze regeling is te makkelijk, de rekening zomaar bij iemand op zijn bordje leggen die wil investeren in zijn bedrijf. Dit moet dan gelden voor iedereen. Ik zou zeggen als er grond bij een bedrijf wordt weggekocht voor natuur of wegen dan heel het bedrijf opkopen en de gebouwen slopen ook het huis, op kosten van de koper. Kijken hoeveel natuur er dan nog bijkomt, waarschijnlijk niks. Maar dat komt de overheid zelf niet goed uit. Als we iets krijgen om te ondernemen is het verkapte staatssteun, als we buurmans stal moeten slopen om te ondernemen is staatsmiskleun. Hier moet Brussel ook naar kijken.

 • beversbv1

  nou nog gedeputeerde Van Hout mee zien te krijgen voor dit plan.
  gezien wat hij in het verleden heeft gedaan gaat dat niet lukken

Of registreer je om te kunnen reageren.