Home

Nieuws

Meer tijd voor Gecombineerde opgave

Vanaf 1 maart is het al mogelijk om de Gecombineerde opgave 2017 in te vullen.

Dit jaar kan de Gecombineerde opgave al vanaf 1 maart worden ingediend. Dat is een van de belangrijkste wijzigingen: de laatste jaren startte de indieningsperiode van de jaarlijkse Gecombineerde opgave op 1 april. De uiterste indieningsdatum voor de opgave, inclusief de Landbouwtelling, blijft echter 15 mei.

Meer controles ingebouwd

Een andere belangrijke wijziging is het inbouwen van meer controles op de voorwaarden in de opgave zelf. Dat maakt de kans op fouten veel kleiner.

Net als in 2016 is de opgave alleen digitaal in te vullen via mijnrvo.nl. Voor veehouders is de opgave in veel gevallen pas vanaf 1 april volledig in te vullen, omdat voor de dieraantallen 1 april de peildatum blijft. Ook boeren die een betaalverzoek willen indienen voor de Subsidieregeling Agrarisch natuurbeheer moeten wachten tot 1 april; eerder zijn de benodigde kaarten niet in te zien.

Volgens RVO.nl ontstaan elk jaar opnieuw problemen als in de laatste weken voor de sluitingsdatum veel boeren tegelijk percelen willen wijzigen en tegelijkertijd bezig zijn met invullen van de Gecombineerde opgave (GO) zelf. Illustratie: Herman Roozen
Volgens RVO.nl ontstaan elk jaar opnieuw problemen als in de laatste weken voor de sluitingsdatum veel boeren tegelijk percelen willen wijzigen en tegelijkertijd bezig zijn met invullen van de Gecombineerde opgave (GO) zelf. Illustratie: Herman Roozen

Tijdig beginnen, eerst percelen bijwerken

Uitvoeringsorganisatie Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) roept ook dit jaar boeren op om op tijd te beginnen met het invullen. Daarbij moet de vervroegde openingsdatum helpen in combinatie met het gericht aanschrijven van bedrijven met de uitnodiging de opgave in te dienen. Volgens RVO.nl ontstaan elk jaar opnieuw problemen als in de laatste weken voor de sluitingsdatum veel boeren tegelijk percelen willen wijzigen en tegelijkertijd bezig zijn met invullen van de Gecombineerde opgave (GO) zelf. De percelen bijwerken is noodzakelijk voordat de opgave ingevuld kan worden.

Makkelijker percelen wijzigen

Het wijzigen van percelen is in 2017 op meerdere punten makkelijker. Zo is het mogelijk met een paar muisklikken het perceel optimaal in te passen in de topografische grenzen.

Klik hier voor meer instructiefilmpjes intekenen van percelen.

Overdracht betalingsrechten

Op tijd beginnen is ook van groot belang voor het overdragen van betalingsrechten. Dat kan in principe tot 15 mei voor rechten die dit jaar moeten meetellen bij de koper of huurder. De overdrager is er zelf verantwoordelijk voor dat de tegenpartij actief landbouwer is en de overdracht op tijd digitaal ondertekent. Als dat op het laatste moment misloopt, is er geen tijd meer om te herstellen of naar een ander over te dragen. Melden na 15 mei betekent onherroepelijk dat de verwerver de rechten niet in 2017 mee kan tellen.

Meldingen onjuiste opgave

Op meerdere plaatsen in de opgave worden tijdens het invullen al controles uitgevoerd. Dit jaar worden voor het eerst ook zogenoemde voorafgaande controles ingevoerd. Die zijn mogelijk vanuit de Europese regels en gaan over de volgende onderdelen: overlap van percelen, geen subsidiabele landbouwgrond en voldoen aan de voorwaarde actieve landbouwer (zie kader).

Belangrijkste wijzigingen 2017

Naast de vervroegde indieningsdatum zijn er meer wijzigingen in de vragen die beantwoord moeten worden.
De belangrijkste wijzigingen zijn:

1. Voorinvullen dieraantallen rundvee

In de Gecombineerde opgave 2017 staan de UBN’s voor rundvee die op het relatienummer zijn geregistreerd. Elk UBN is op basis van de I&R-gegevens ingedeeld bij een productiedoel:

 • melkvee;
 • vleesvee;
 • witvleesproductie;
 • rosévleesproductie;
 • gemengd/overig.

Als het productiedoel gemengd/overig is, moeten in de opgave de aanwezige runderen op het UBN over de diercategorieën verdeeld worden. Bij de andere productiedoelen gebruikt RVO.nl de aantallen uit I&R en is zelf invullen niet nodig. Het productdoel is te wijzigen als dit niet klopt.

2. Huisvesting vee

Nieuw is de mogelijkheid bij een stal voor rundvee, varkens, kippen, eenden en kalkoenen een naam te registreren. Dat maakt het makkelijk herkennen om welke stal het gaat. Het is niet verplicht een naam in te vullen.

Bij het opgeven van huisvesting voor rundvee staat per UBN het gemiddeld aantal runderen in 2016 weergegeven. Die gegevens komen uit I&R en hoeven niet meer zelf uitgerekend te worden. Wel moet de invuller het gemiddeld aantal verdelen over de aanwezige staltypen.

In de Gecombineerde opgave worden PW en PAL-waardes voor meer fosfaatruimte vooraf ingevuld als ze bekend zijn uit 2016. Foto: Peter Roek
In de Gecombineerde opgave worden PW en PAL-waardes voor meer fosfaatruimte vooraf ingevuld als ze bekend zijn uit 2016. Foto: Peter Roek

3. Voorinvullen fosfaatwaarden

Zodra wordt gekozen voor gebruikmaking van een hogere fosfaatgebruiksnorm, worden de PAL- en Pw-waarden die in 2016 zijn opgegeven, vooringevuld als het perceel gelijk gebleven is. De vooringevulde PAL- en Pw-waarden kunnen aangepast worden als ze niet correct zijn.

4. Mestbehandeling en -verwerking

De vraag voor mestbehandeling en -verwerking is uitgebreid. Dit jaar moet de boer opgeven hoe de dierlijke mest behandeld of verwerkt wordt.

5. Uitbreiding gewassen tuinbouw onder glas

Het aantal gewassen dat opgegeven kan worden bij de vragen over tuinbouw onder glas (groenten, fruit en bloemkwekerijgewassen) is uitgebreid.

6. Vragen Landbouwtelling

Voor de Landbouwtelling worden verschillende gegevens in van het bedrijf opgevraagd. Sommige vragen komen elk jaar terug. Nieuwe vragen zijn:

 • Levert u producten rechtstreeks of via één tussenschakel aan de consument?
 • Van welke producentenorganisatie(s) bent u lid op 1 januari 2017? Het gaat om organisaties die erkend zijn op grond van de Gemeenschappelijke Marktordening in de groente- en fruitsector.
 • Bij beweiding van melkkoeien in 2016 wordt ook het aantal uren per etmaal opgevraagd en voor vrouwelijk jongvee het aantal weken dat is beweid.

In 2017 vervallen de vragen over de persoon met de dagelijkse leiding, bedrijfsopvolging, gebruikstitels bij tuinbouw onder glas, verbrede landbouw, beregening, bodembewerking en conservering op landbouw, toediening van dierlijke mest, oppervlakte grond geschikt voor landbouw maar niet zo in gebruik en de oppervlakte overige grond.

In de Landbouwtelling worden verschillende gegevens van het bedrijf opgevraagd, óók als er weinig landbouwactiviteiten zijn. Gegevens van de Landbouwtelling worden gebruikt voor Nederlandse en Europese statistieken, beleidsontwikkeling en het maken van emissieberekeningen. Zo wordt de veelbesproken stikstof- en fosfaatproductie in dierlijke mest van de Nederlandse veestapel berekend op basis van de vee-aantallen op 1 april.

7. E-herkenning

Dit jaar kan de GO door ondernemers worden ondertekend met E-herkenning, in plaats van met de tancodes. Boeren die inloggen met DigiD moeten nog wel tancodes gebruiken. Voor andere regelingen zijn ook nog tancodes nodig.

Vragen over weidegang in de Landbouwtelling zijn uitgebreid met vragen over jongvee weiden. Foto: Koos Groenewold
Vragen over weidegang in de Landbouwtelling zijn uitgebreid met vragen over jongvee weiden. Foto: Koos Groenewold

Belangrijke subsidieaanvragen

Met de Gecombineerde opgave vraagt de ondernemer meerdere subsidies aan. Veruit de grootste post is de aanvraag voor uitbetaling van de betalingsrechten. De GO is de officiële aanvraag voor de volgende subsidieregelingen:

 • uitbetaling betalingsrechten, basisbetaling en vergroeningspremie;
 • graasdierpremie;
 • extra betaling jonge landbouwers 2017;
 • agrarisch natuur- en landschapsbeheer (SNL-A);
 • tegemoetkoming premie brede weersverzekering.

In de Gecombineerde opgave geeft u aan of u in aanmerking wilt komen voor maatregelen om dierziekten te voorkomen. Het gaat dan bijvoorbeeld om vaccinaties of bloedonderzoek in het kader van het Diergezondheidsfonds.

Mestwetgeving en fosfaatnormen

De grond die in de perceelsregistratie is opgenomen en wordt opgegeven via de Gecombineerde opgave is de basis voor de plaatsingsruimte voor mest. Het aantal hectares dat in de GO staat per 15 mei 2017, is bepalend. Hoeveel mest aangewend mag worden hangt vervolgens onder meer af van het gewas en grondsoort. Extra grond betekent niet alleen meer plaatsingsruimte voor stikstof en fosfaat uit dierlijke mest. Het heeft ook gevolgen voor de veebezetting per hectare en kan bepalend zijn of een veebedrijf afgevoerde mest wel of niet moet bemonsteren.

Fosfaatdifferentiatie

Via de opgave kunnen boeren ook aangeven dat ze gebruik willen maken van een hogere fosfaatgebruiksnorm voor fosfaatarme en -fixerende gronden en van de zogenoemde fosfaatdifferentiatie. Per perceel moeten dan de PAL- en Pw-waarde ingevuld worden. Dit jaar worden die getallen vooringevuld als ze bekend zijn van de opgave in 2016.

Opletten bij bedrijfsoverdracht

Het moment waarop bedrijfsoverdrachten worden gemeld bepaalt aan wie de betalingsrechten, de vergroeningsbetaling en eventueel de extra betaling jonge landbouwers voor het aanvraagjaar 2017 worden uitbetaald. Bij melding tot en met de laatste dag van de kortingsperiode (9 juni 2017) gaat de betaling naar de overnemende partij, na aftrek van eventuele korting bij een melding na 15 mei. Bij meldingen na de kortingsperiode gaat de betaling naar de overdragende partij.

Actieve landbouwer

Een van de voorwaarden voor de uitbetaling van betalingsrechten is dat u voldoet aan de voorwaarde van actieve landbouwer. Aan de voorwaarde van actieve landbouwer is voldaan, als het bedrijf met een landbouwactiviteit als hoofdactiviteit staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK). De registratie bij de KvK op 15 mei van het jaar van uitbetaling of subsidie is bepalend. Zonder landbouwactiviteit als hoofdactiviteit op de hoofdvestiging is uitbetaling van betalingsrechten alleen mogelijk na het indienen van een jaarlijkse accountantsverklaring (samenstellingsverklaring) bij RVO.nl. In de verklaring moet staan dat de landbouwactiviteiten een belangrijk deel zijn van de totale economische activiteit.

Of registreer je om te kunnen reageren.