Home

Nieuws

Geen extra eisen bij incomplete vergunningaanvraag

Bij een incomplete vergunningaanvraag die was ingediend net voordat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) gold, mocht provincie Overijssel niet eisen dat aanvullingen gebeurden op basis van de nieuwe PAS-regels, die pas golden na de vergunningaanvraag. Dat concludeert de Raad van State (RvS). De zaak speelt rond een geneesmiddelenbedrijf, maar is ook relevant voor boeren.

Bij een aanvraag van een Nbw-vergunning die niet geheel compleet is moet de provincie de aanvrager in de gelegenheid stellen die te completeren volgens de eisen die de Natuurbeschermingswet daaraan stelt. Ook als het gaat om een Nbw-aanvraag die een dag voor de inwerkingtreding van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) is ingediend. De eis de aanvullingen te doen op basis van de nieuwe wetgeving (PAS) zijn niet redelijk. Tot die uitspraak komt de Raad van State (RvS).

Stikstofdepositie

Het gaat in dit specifieke geval om een Nbw-aanvraag door een geneesmiddelenbedrijf – maar het had ook een agrarisch bedrijf kunnen zijn – in Olst. Het bedrijf veroorzaakt stikstofdepositie in het Natura 2000-gebied ‘Rijntakken’. Om de huidige activiteiten te kunnen voortzetten op die locatie en eventuele uitbreidingsmogelijkheden voor de toekomst te behouden werd op 30 juni 2015 een Nbw-vergunning aangevraagd. Gedeputeerde Staten (GS) van Overijssel waren van mening dat die aanvraag onvolledig was en stelden het bedrijf in de gelegenheid voor oktober van dat jaar de aanvraag aan te vullen. Maar dan wel ‘naar het nieuwe recht zoals dat vanaf 1 juli 2015 (PAS, red.) is gaan gelden’, aldus GS. Omdat de ingediende aanvulling volgens de provincie nog steeds een onvolledige aanvraag opleverde, werd deze buiten behandeling gesteld.

RvS: het was geen ‘inhoudsloze’ aanvraag

Volgens de RvS had de provincie van het bedrijf in redelijkheid niet mogen eisen de aanvraag feitelijk om te zetten naar een aanvraag onder het nieuwe recht (PAS). Als belangrijkste argument daarvoor stelt de RvS dat het hier niet gaat om een zogenoemde lege of vrijwel inhoudsloze aanvraag. De ontbrekende gegevens waren eenvoudig en snel op te vragen omdat daarvoor geen nader onderzoek nodig was. GS van Overijssel heeft volgens de RvS een onredelijke uitleg gegeven aan de in de Nbw geboden mogelijkheid een aanvraag niet in behandeling te nemen. Het beroep van het bedrijf uit Olst is gegrond, de beslissing van GS wordt vernietigd.

Of registreer je om te kunnen reageren.