Home

Nieuws 25 reacties

Boerenlandvogels hebben het moeilijk

Het aantal boerenlandvogels daalt gestaag.

Dat blijkt uit cijfers van het CBS over 27 vogelsoorten die op het platteland voorkomen. Hun aantal is sinds 1960 met 60-70 procent afgenomen. Dat komt neer op een daling van 4 miljoen naar 1,5 miljoen broedparen in een halve eeuw.

Grote verschillen

Is er over de heel linie een afname, de soorten laten wel grote verschillen in ontwikkeling zien. Kemphaan en grauwe gors zijn praktisch verdwenen. Sinds 1960 zijn 750.000 tot 1,1 miljoen broedparen van de veldleeuwerik verdwenen. Van de patrijzen is maar tien procent over, van de grutto’s een derde in vergelijking met 1990. Iets ‘beter’ gaat het met soorten als kievit (-40%) en boerenzwaluw (-25%).

Zes soorten namen toe

Zes van de 27 soorten boerenlandvogels zijn in aantal toegenomen. Dat zijn de roek, geelgors, kwartel, grasmus, putter en roodborsttapuit. Van die laatste soort zijn er nu 7,4 keer zoveel als in 1990. Ook ganzen doen het goed. Het aantal ganzen in januari was in 2014 met 2,4 miljoen tien keer zo groot als in 1975. De laatste jaren is het min of meer stabiel.

De afname is de laatste jaren afgevlakt, maar van herstel is nog geen sprake.

Daling in heel Europa

De achteruitgang treft niet alleen de typische weide- en akkervogels, maar ook de soorten die bij het kleinschalig cultuurlandschap horen. Het beeld is ook niet beperkt tot Nederland. In heel Europa verdwenen sinds 1980 300 miljoen broedparen van het boerenland. De afname is de laatste jaren afgevlakt, aldus het CBS, maar van herstel is nog geen sprake.

Oorzaken

Er zijn verschillende oorzaken voor de achteruitgang. Verlies van leefgebied is er een van. In 20 jaar is 1.200 vierkante kilometer landbouwgrond bebouwd. Andere factoren zijn ruilverkavelingen eind vorige eeuw, dempen van sloten, het rooien van heggen en verlaging van waterpeil.

Daarnaast intensiveerde de landbouw. Er kwamen andere gewassen of andere variëteiten van gewassen en er werd steeds vaker gemaaid. De verhoging van de grasproductie pakt slecht uit voor vogels als de grutto. De overlevingskansen van kuikens verminderen erdoor. Maar ganzen profiteren er juist van.

Door intensiever gebruik van grasland kunnen jongen minder goed voedsel vinden. Foto: ANP
Door intensiever gebruik van grasland kunnen jongen minder goed voedsel vinden. Foto: ANP

Roofdieren verergeren effect intensivering

Predatoren spelen ook een rol, maar volgens het CBS kan die niet los gezien worden van de invloed van de intensivering van de landbouw. Uit recent onderzoek zou blijken dat de uitkomstpercentages van legsels in kruidenrijke graslanden nu niet lager zijn dan begin jaren ‘80, toen er minder predatoren in weidegebieden waren.

Verhoogde predatiedruk

Maar veel van dit land heeft plaatsgemaakt voor intensiever gebruikt grasland. Daarop kunnen jongen minder goed voedsel vinden, waardoor ze verzwakt zijn. Ook is er minder dekking, vanwege een intensiever maaibeheer. Ontsluiting en ontwatering maken de percelen bovendien makkelijker toegankelijk voor roofdieren. ‘Er kan daarom gesteld worden dat een verhoogde predatiedruk mede het resultaat is van de reeds bestaande negatieve effecten van de moderne landbouw, en deze verergert,’ aldus de rapportage van het CBS.

Index van 27 soorten

De 27 soorten boerenlandvogels in Nederland zijn de boerenzwaluw, geelgors, gele kwikstaart, grasmus, graspieper, grauwe gors, grote lijster, grutto, kemphaan, kievit, kwartel, patrijs, putter, ringmus, roek, roodborsttapuit, scholekster, slobeend, spotvogel, spreeuw, steenuil, torenvalk, tureluur, veldleeuwerik, watersnip, wulp, zomertortel.

Laatste reacties

 • oorspronkelijk

  boeren ook
  hier moet men elkaar over kunnen vinden

 • edke

  Laten ze maar eerst roofvogels gaan afschieten en dan hoofd zakelijk de buizerd

 • Interessant hoe men zo'n article schrijft. Het uitgangspunt is dat de landbouw schuldig is. Daarna worden er alle theorien daarop gebaseerd.

 • DJ-D

  Cbs heeft er ook al verstand van. Er wordt toch ook alles aan gedaan om subsidie binnen te halen en staatsbosbeheer en natuurmonumenten vrij te pleiten. Recent onderzoekje erbij in een gebied zonder vossen en marters en zeggen dat in kruidenrijk grasland het veel beter gaat. Ook het mestbeleid wordt niet genoemd. Nee gewoon lekker nog meer boel verschralen zodat er meer sjoemelsoftwareautos kunnen rijden.

 • Het areaal cultuurgrond is sinds 1950 met 550000ha afgenomen door verstedelijking. Geen wonder dat daarmee óók de weidevogel populatie afneemt. Bron:
  <>

 • deB.


  Hier worden alle percelen leeg geroofd door ooievaar, buizerd en honderden kraaien.

  Het lijken net jagers, 10 ooievaars op een rij, van voor naar achter over de percelen!

 • awhurenkamp1

  Nog ff en dan weet Gbs het ook.. dan kunnen wij de schuld niet meer krijgen. Want dan zijn hier heel weinig boeren meer.. Een voorbeeld de sallandse heuvelrug al twee keer korhoenders uitgezet .na verloop van tijd.geen korhoender meer te zien ... ( kosten zijn wel bekend ) MAAR DAAR OP DE HEUVELRUG KOMT GEEN BOER MET ZIJN MACHIENES..weggegooid geld. Hoe kan dat???

 • geen boer

  predatoren afschieten en mest weer bovengronds uitrijden. Binnen 5 jaar barst het weer van de kieviten. Moeilijker is het niet.
  Maar niemand wil horen dat weidevogels niet in arme natuurgebieden willen zitten.

 • oorspronkelijk

  analyse
  commercie geeft richting aan,vroeger consulentschap
  kunstmest voor opname 50% nitraat
  drijfmest:bacteriën en bodemleven zetten het om
  nu moet er al water bij voor benutting
  grond is ouder dan de landbouw
  verschraling heeft niets met natuur temaken
  wel met landbouw wel met bewerken :vergroening is een poging als redding

 • mvedder

  De vergrijzing onder vrijwillige zoekers geeft wel aan, dat het de burger geen reet scheelt

 • frl

  Vorige week nog even een mini onderzoekje gedaan, onder koeienvlaaien van vorig jaar op mijn eigen grond (hoofdzakelijk bemest met stromest) 10 tot 20 wormen onder koeienvlaai in mijn huur grond (natuur) 2a3 wormen onder koeienvlaai.
  Ga door met verschralen.
  Verder kunnen we er zelf ook nog veel aan doen, hier bij mijn buren gaat alle gras in 1 dag eraf soms 150 Ha, dan kun je wel een paar stroken laten staan maar op zo,n oppervlakte zijn die kuikens kansloos.

 • WGeverink

  Een groot probleem in Nederland is dat er alleen naar de zogenaamde "deskundigen" geluisterd wordt. Wie zich de discussies op AGD nog kan herinneren met die spotvogel en anderen die heel Nederland afrijden met hun verrekijker en de boeren willen opzadelen met het vuile werk zoals ganze eieren prikken.

 • BENHUR

  Ik mis de indexen van de vossen, buizerd, zwarte kraaien, eksters en ooievaars
  Gemakshalve maar niet meegenomen?
  Wanneer komt er een afschotregeling voor te veel ooievaars??

 • wienbemelmans

  De boer krijgt weer de schuld nog meer natuur maken van boeren land en meer
  de vos de marter de buizerd de otter straks de wolf en ga zo maar door.ze moeten
  nog meer naar die zogenaamde dieren activisten luisteren dan komt het wel goed
  met de vogels.

 • muisje65

  RN te W
  vorig jaar 11 kivietnesten verlegt tydens aardappel poten.
  volgende dag is alles opgevreten door n das of n vos
  bedankt

 • haj146

  Het CBS!! Jullie wordt gevraagd de statistieken bij te houden, conclusies trekken is niet jullie taak. En idd mis ik de statistieken van de predatie. Hier tegenwoordig alleen maar kraaien en ooievaars. Scheelt weer een hoop nesten om omheen te maaien.

 • mariapeel

  Het zodebemesten afschaffen probleem opgelost. En natuurlijk De vos hardhandig aanpakken. Stromest rijden is natuurlijk het wonder middel.

  En den haag dit eerst uitproberen voor De boer De schuld te geven.

 • koestal

  De vos en de das zie je overdag niet,die hebben s,nachts vrij spel. En de boer krijgt maar steeds de schuld,wat gemakkelijk he en de ,, natuurvrienden'' zijn de braafste mensen

 • Jan van het Zand

  De groep "stadse vogels" bestaan zeker uit de ganzen. En dat zijn toeristen op het boerenland, die zelf hun picknick-mandje meenemen... en vies zijn van het gras dat er in de weilanden groeit.

 • Bloemestein

  Het hele probleem wordt beschreven in een ingezonden stuk van Jurn Vendrik in de telegraaf, het zingt ook rond op faceboek, (weet niet welke dag)

 • verzekering

  En toch maar blijven proberen om boeren de schuld in de schoenen te blijven schuiven. Kletskoek ! . Het zijn de beschermers zelf , overheden en belangengroepen welke kunstmatig natuurgebiedjes willen aanleggen, aangepaste walkanten , het Loetbos enz. waardoor andere soorten worden aangetrokken. Neem b.v. de Krimpenerwaard , een van oorsprong typisch weidevogelgebied. Door de aanleg van allerlei kunstmatige bossen zijn de weidevogels uitgemoord door soorten welke voorheen in het gebied als bijzondere waarneming werden aangemerkt. Nu zie je heel veel reigers ( ook witte), valken , kiekendief , Buizerd , veel kraaiachtigen , veel eksters. HEEEL veel
  ganzen , uilen , havik , sperwer en ooievaars.
  Ook marterachtigen duiken op.
  HIer nog nooit een vos geweest , nu lijkt het een fokkerij en dan maar blijven zeuren alsof die boeren meer zijn gaan maaien en meer zijn gaan bemesten.
  ONZIN ! Er zijn minder koeien , dus minder gras nodig en boeren mogen minder bemesten.

 • jan1953

  Heel simpel zodebemesten verbieden als dat nog niet een keer is doorgedrongen bij die geleerden

 • Mbmb

  Ik heb het al vaker verteld: land wat ik meer dan 25 jaar lang (extensief) beheer, maar alle weidevogels zijn verdwenen. Wel barst t van de vossen, ganzen en buizerds. Het agrarisch collectief, (lees: dans naar de pijpen van de provincie) doet echt niets en offert het gebied eenvoudig op. Laat wel na om ook eens kritisch te zijn op de verdubbeling van een snelweg, het bouwen van parkeerplaatsen en restaurants (in het landelijk gebied!). Wat een absurde geschiedenis. En het blijft maar doorgaan: die boer heeft de schuld, ook het CBS is vrijwel blind voor andere grote invloeden.

 • koestal

  Zodebemesten verbieden,hoe vaak moeten we dat nog zeggen

 • alco1

  Koestal. Zode bemesten verbieden zeg je.
  Denk je daarmee de weidevogelstand te redden????

Laad alle reacties (21)

Of registreer je om te kunnen reageren.