Home

Nieuws 30 reacties

Verplichte rijenbemesting mais op zand en löss

Rijenbemesting bij mais wordt in 2021 verplicht op zand en löss. Dat is een van de vele concrete maatregelen die minister Carola Schouten van LNV voorstelt in het Zesde Actieprogramma Nitraatrichtlijn, dat vrijdag naar de Tweede Kamer is gestuurd.

Vooral voor zand en löss zitten er aanscherpingen in het beleid uit het Zesde Actieprogramma Nitraatrichtlijn. Maar er zijn ook versoepelingen, zo komt er meer ruimte voor fosfaatbemesting op arme gronden en komt er meer ruimte voor bodemverbetering in bouwland.

Verwerkte mest blijft meetellen

Uit het plan blijkt ook dat verwerkte dierlijke mest die buiten de Nederlandse landbouw wordt afgezet gewoon blijft meetellen voor het fosfaatproductieplafond van de veehouderij in Nederland. De Europese Commissie ziet een eventueel niet meetellen van deze mest als een verruiming van de sectorplafonds. “Vanwege overschrijdingen van de fosfaatproductieplafonds in het verleden, de risico’s voor de naleving van de gebruiksnormen en gebruiksvoorschriften en de actualiteit op het gebied van mestfraude kan de Europese Commissie hier niet mee instemmen”, schrijft Schouten.

De sectorale fosfaatplafonds worden al geruime tijd toegepast, maar worden nu voor het eerst ook opgenomen in de wet. Hiervoor geldt voor varkens: 39,7 miljoen kilo fosfaat en 99,1 miljoen kg stikstof, voor pluimvee 27,4 miljoen kilogram fosfaat en 60,3 miljoen kg stikstof en voor melkvee 84,9 miljoen kilogram fosfaat en 281,8 miljoen kg stikstof.

De Europese Commissie zal bij de berekening van de mestproductie van de melkveehouderij in het kader van de naleving van het mestproductieplafond rekening houden met natuurlijke variaties in het fosfaat- en stikstofgehalte van ruwvoer voor de melkveehouderij. Ook mag Nederland de pilot met mineralenconcentraat uit dierlijke mest voortzetten. De Europese Commissie start zelf in 2018 ook een onderzoekstraject met als doel criteria te formuleren voor het gebruik van verwerkte mest die niet langer meetelt voor de stikstofgebruiksnorm.

Maatwerk, veel concrete regels

Door het generieke beleid van afgelopen jaren is de waterkwaliteit aanzienlijk verbeterd, maar op regionaal en lokaal niveau zijn nog steeds waterkwaliteitsproblemen door mestgebruik. Veel van deze problemen zijn specifiek voor bepaalde regio’s, grondsoorten, percelen en toegepaste landbouwpraktijken, waardoor maatwerk nodig is. Zo wordt er in het actieprogramma ingezet op een gebiedsspecifieke inzet voor veertig grondwaterbeschermingsgebieden. Met het Interprovinciaal Overleg, de drinkwaterbedrijven Vewin en LTO Nederland is een bestuursovereenkomst gesloten waarin een aanvullende aanpak voor de nitraatuitspoeling uit agrarische bedrijfsvoering in die gebieden centraal staat.

Het Zesde Actieprogramma Nitraatrichtlijn, een 163 pagina's dik document, richt zich vooral op maatwerk voor specifieke gebieden, grondsoorten, teelten en landbouwpraktijken.

Uitrijdperiodes veranderen

Op grasland op klei- en veengrond wijzigt de uitrijdperiode van vaste dierlijke mest per 2019 van 1 februari tot en met 15 september naar 1 december tot en met 15 september.
Het uitrijden van drijfmest op bouwland verschuift per 1 januari 2019 twee weken naar achter: van 1 februari tot en met 31 augustus naar 15 februari tot en met 15 september.

Grasland scheuren

De regels voor het scheuren van grasland worden verruimd. Dit wordt toegestaan van 10 mei tot uiterlijk 1 september, mits er aansluitend herinzaai met gras plaatsvindt.

Rijenbemesting mais verplicht op zand en löss

De regels in zand- en lössgebieden worden aangescherpt. Per 1 januari 2021 wordt rijenbemesting verplicht in mais op alle zand- en lössgronden. Voor het telen van een vanggewas na de snijmaïs worden de regels aangescherpt om de kans op uitspoeling te beperken.

Per 1 januari 2021 wordt rijenbemesting verplicht in mais op alle zand- en lössgronden. - Foto: Michel Velderman
Per 1 januari 2021 wordt rijenbemesting verplicht in mais op alle zand- en lössgronden. - Foto: Michel Velderman

Akkerbouwers op in het zuidelijk zand- en lössgebied moeten uiterlijk 31 oktober een vanggewas inzaaien na de teelt van consumptie- en fabrieksaardappelen als er op uiterlijk 16 september geen groenbemester is ingezaaid. Wintergraan of een eventueel ander vorstbestendig gewas kan in het kader van het teeltplan ook als hoofdgewas voor het volgende groeiseizoen worden ingezaaid. Deze regel gaat in 2021 in.

Bij ruggenteelt op klei en löss moeten akkerbouwers vanaf 2021 maatregelen nemen om oppervlakkige afspoeling naar oppervlaktewater te voorkomen, door drempeltjes te leggen.

Lagere stikstofnorm voor mais na gras op zand en löss

De stikstofgebruiksnorm voor mais na het scheuren van grasland op zand en löss gaat omlaag met 65 kilo. Dit gaat per 1 januari 2021. Het verplichte grondmonster is dan niet meer nodig.

Geen algehele verscherping stikstofnormen

Er komt geen algehele aanscherping van de stikstofgebruiksnormen. De minister deelt de visie van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) dat hier landbouwkundig geen ruimte voor is. Wel wil ze de gebruiksnormen en de werkingscoëfficiënten evalueren en mogelijk herzien. De huidige normen zijn gebaseerd op kennis van meer dan 10 jaar oud en zijn mogelijk verouderd. De Commissie Deskundigen Meststoffenbeleid (CDM) denkt dat de werkingscoëfficiënt van runderdrijfmest omhoog kan. Mocht dat nodig zijn, dan wil Schouten dat alleen in samenhang doen met een aanpassing van de gebruiksnormen.

Meer fosfaat op arme grond

De klassen voor de fosfaattoestand van de bodem worden verfijnd. De fosfaatgebruiksnormen die daarbij horen, worden herzien. De klasse ‘neutraal’ wordt in tweeën gesplitst. In 2020 gaan de gebruiksnormen op fosfaatarme gronden omhoog, en op sommige fosfaatrijke gronden juist omlaag. Bedoeling is dat dit telers aanspoort om hun grond te bemonsteren, want is de fosfaattoestand onbekend, dan valt de grond automatisch in klasse ‘hoog’. Voor veehouders met fosfaatrijke gronden kan het tot gevolg hebben dat ze niet meer voldoen aan de eisen voor grondgebondenheid en dus grond moeten bijkopen of vee afstoten.

Meer fosfaat voor organische stof op bouwland

Voor bouwland in fosfaatklasse ‘hoog’ komt er in 2020 extra fosfaatruimte voor bodemverbetering via organische stof. Deze fosfaat mag meekomen met onder andere vaste mest, compost of mogelijk dikke fractie van rundermest. Het gaat om 5 kilo per hectare.

Als de fosfaatklassen en bijbehorende normen zijn aangepast, ziet de minister geen reden meer om de equivalente maatregel ‘opbrengstafhankelijke fosfaatnorm’ nog aan te houden. Die vervalt dan.

Minder stikstof op groenbemesters

De stikstofgebruiksnormen voor groenbemesters worden verlaagd, als ze geteeld worden na uitspoelingsgevoelige gewassen op zand- en lössgrond. Groenbemesters moeten uiterlijk 16 september worden gezaaid. Dit zou in 2019 moeten ingaan.

Graszaadstoppel erkend als groenbemester

Graszaadstoppel gaat gelden als groenbemester. Dit is een nuttige bron van organische stof. Dat betekent dat de stikstofgebruiksnorm die voor een groenbemester in de periode van 1 augustus tot en met 15 september mag worden toegepast, ook voor deze graszaadstoppel geldt, staat in het actieplan. Door deze maatregel mag er stikstof op de graszaadstoppel als groenbemester.

Opbrengstafhankelijke stikstofnorm blijft

De tijdelijke equivalente maatregel opbrengstafhankelijke stikstofgebruiksnorm bij bovengemiddelde gewasonttrekking blijft voorlopig. Wel komt er in 2019 een korting op. Ook de zogenoemde frites– en bietregeling blijft bestaan.

Pilot Achterhoek gaat door

De pilot Kunstmestvrije Achterhoek gaat door, evenals de pilot voor mineralenconcentraat. De minister ziet hierin mogelijkheden om de druk op de mestmarkt weg te nemen. Dat was een zorg van het PBL, dat ook zinspeelde op krimp van de veestapel om die druk weg te halen. Schouten stelt dat de genoemde pilots in combinatie met de rechtenstelsels en het voerspoor de druk voldoende weg kunnen halen.

Compleet nieuw mestbeleid

Minister Schouten wil tegelijk met de uitvoering van het zesde actieprogramma een fundamentele herbezinning van het mestbeleid doen. De huidige regelgeving is te complex geworden, waardoor uitvoering en controle erg lastig is. “In een interactief proces wil ik samen met landbouworganisaties, de watersector, milieubeweging, wetenschap en anderen onderzoeken of en hoe het mogelijk is om te komen tot een wezenlijk eenvoudiger systeem van sturing op mestproductie en mestgebruik. Dit met minder regeldruk en lasten voor zowel de boer als de overheid”, aldus Schouten.

Foto

 • Voor bouwland in fosfaatklasse ‘hoog’ komt er extra fosfaatruimte. Deze fosfaat mag met vaste mest, compost of mogelijk dikke fractie van rundermest worden ingevuld. - Foto: Hans Banus

  Voor bouwland in fosfaatklasse ‘hoog’ komt er extra fosfaatruimte. Deze fosfaat mag met vaste mest, compost of mogelijk dikke fractie van rundermest worden ingevuld. - Foto: Hans Banus

Lees alles over het stikstofbeleid en het Programma Aanpak Stikstof (PAS) in dit dossier.

Laatste reacties

 • g.g

  Hoe gaat het dan met vaste mest op maisland?
  Ik lees ook niets over vanggewas na mais.

 • mtseshuis

  Mais op zand/löss maar volvelds zaaien dus...

 • jan1953

  Boeren en loonwerkers op kosten jagen goed begin van de minister landbouw en LTO vind alles goed

 • Jan-Zonderland

  Man man wat een regelbrij. Daar is toch niet uit te komen zonder fouten te maken ? Ik denk dat je elke boer wel kunt betrappen op een misstap(je)

 • Vhouder

  waarom waren wij ook weer blij met deze nieuwe minister

 • Frederiqe

  Ik lees ook niets over de ketsplaat dus zal wel mogen

 • Bennie Stevelink

  Welke alternatieven hebben de vorige reageerders om het nitraatgehalte in grondwater onder maisland naar beneden te krijgen? Wij kunnen beter nadenken hoe wij dit zo praktisch mogelijk kunnen uitvoeren.
  Misschien is het een idee om alleen dikke fractie toe te dienen met een aangepaste zaaimachine. De dikke fractie moet dan wel zo droog mogelijk zijn om gewicht te beperken. De dunne fractie kan dan op het grasland worden gebruikt. Later als de mais er op staat stikstofkunstmest in de rij toedienen.

 • breukers1

  Hoe meer regels, hoe meer controles, hoe meer gefraudeerd zal worden. Weer een extra lading controleurs op pad sturen!! Inderdaad we schieten veel te ver door. Er zal best wel een en ander veranderd moeten worden aangaande de mineralentoestand in de bodem maar probeer het toch een beetje werkbaar te houden.

 • farmerbn

  Door de hele brij is het niet meer te overzien. Stel je schaft alle regels af en je mag daarna maar tien regels invoeren. Hoe zou het er dan uitzien? Wat ook kan is kijken hoe in bv Belgie of Ierland de mestregels zijn. Het kan nooit moeilijker zijn dan hoe het nu in Nederland geregeld is.

 • Gat

  Groenbemester met zodebemester bemesten en daarna om ploegen. Argument geven dat je het wilde afmaaien, Mar van afgezien hebt. Laat ze Mar doen, met hun regeltjes

 • alco1

  En Bennie. Als er helemaal geen verhoogd nitraatgehalte is onder maisland, of als blijkt dat met de maatregelen er niets veranderd. Dan alle regels maar verwerpen?
  Zal nooit lukken en zijn we er weeeeer ingetuind.

 • Bennie Stevelink

  @alco, jij hebt steeds dezelfde standaard reactie: ontkennen.

 • alco1

  Jij zeker!!
  Ik stel gewoon een vraag?

 • j.verstraten1

  Het kan een stuk simpeler farmerbn ea. Gras ipv mais verbouwen. Dat is een bedoeld neveneffect van de regelbrij. Want simpelweg de normen weer verder verlagen werkt toch niet als oplossingsrichting.

 • alco1

  En @Bennie. Wat ontken ik??

 • kleine boer

  Een koe kan ook prima zonder mais ik zie het probleem niet. Wil je wel mais doe je zoals Gat zegt en probleem is opgelost.

 • xw

  Ja Bennie, Je hebt gelijk hoor. Altijd ontkennen, altijd de fout bij een ander zoeken, altijd onredelijke argumenten, onaangepast gedrag enz.. Boeren hebben die regelgeving voor een groot gedeelte aan zichzelf te danken. Lees even allemaal alinea 3 nog even aandachtig door, dan kun je lezen hoe die mestfraude hier in NL doorwerkt bij de besluitvorming van de EU-commissie. Lust je nog peultjes? Bedankt frauderende criminelen!

 • Bennie Stevelink

  Wat jij ontkent @alco? Dat is toch duidelijk in reactie 10:28.
  Suggereren dat het nitraatgehalte mogelijk niet te hoog is en vooral ontkennen dat wij boeren een verantwoordelijkheid hebben tav water, grond en lucht

 • 112

  de rijen bemesting zijn door lto zelf verzonnen
  en niet door de minister . en ja bennie het is zo simpel meten in het grondwater zo al in belgie volgens medewerker van blgg is de nitraat norm op onbewerkt maisland in belgie bijna allemaal goed. nu gaan we op een strook van 15 cm heel het bodemleven om zeep helpen wat normaal verdeelt is over het gehele perceel nu 6x verhoogt is op die van 15cm en ook nog eens veel gevoeliger is voor uit spoeling naar het grondwater. en als men pech heeft ook nog eens wortel verbranding om dat de dosering vlak naast de plant veel te hoog is . dus weer minder op namen van de plant. dus weer meer uitspoeling naar het grondwater. en het is voor de loonwerkers niet te doen aangezien mais pak weg in 2.5 week wordt gezaaid dus de beste optie is dan maar breedwerpig te zaaien .dus de loonwerker moet weer investeren in kostbare machines en ja voor hoe lang ?. dus bennie meten is weten maar lto is daar bang voor ze steken zelf de kop in de grond

 • alco1

  @Bennie. Bij 8.22 van jou staat geschreven: "Het nitraatgehalte naar beneden te krijgen" als zijnde dat het nitraat in het bodemwater te hoog is.
  Ik ontken en suggereer niets. Zeg alleen maar: En als er geen verhoogd nitraat gehalte is?
  Je kunt toch wel lezen?
  Bekijk de nitraat kaart van Nederland maar eens.

  En xw. Ik heb nog steeds niet van je te horen gekregen waar jij je kost mee verdient. Onder het pixel ben je ook al zo wazig.


 • Wat is het probleem met rijenbemesting van drijfmest in de mais? We/de loonwerker doen dat al drie jaar met een GPS systeem. Het gaat prima.
  De meerkosten vallen wel mee. Dankzij het lostrekken van het bemeste land met een GPS cultivator in 2016 geen plassen op het land en dus ook geen verzopen mais. Heel blij mee!
  Onkruidbestrijding vraagt iets meer aandacht maar in 2017 was één keer spuiten genoeg.
  Ik vind het allemaal maar koudwatervrees.
  Het inzaaien van een vangwas voor 1 oktober en vooral het beoordelen door een controlerende instantie of het wel goed is daar moeten we minder blij mee zijn. Met simpelweg in mei juni onderzaaien van een vanggewas zijn we niet klaar; het moet goed zijn. Met dezelfde eisen als bij de aardappelen (voor 31 oktober inzaaien ) kan ik wel leven. Waarom bij mais weer strenger?

 • Flepke

  Ik zit met vaste stalmest dus het zal volvelds zaaien worden.
  Ik zou niet te veel richting buurlanden gaan kijken, hier is ook niet alles koek en ei.
  Pak de Nederlandse nitraat kaart maar eens en kijk eens hoeveel nitraat er in het oppervlakte water zit wat bijvoorbeeld over de Belgische grens komt. Je raad het al.... Norm ruimschoots overschreden maar er word niet bij vertelt dat het vanaf de grens ons probleem word..... Dus hoop maar dat in Belgie de regels ook veranderen en wij niet nog meer regels krijgen en dergelijke grapjes die er bij horen. Hier in Nederland ben je gewoon de dupe van andere landen hun nalatigheid.

 • alco1

  16.14
  Eerst moet er een degelijk onderzoek zijn dat er door rijenbemesting minder weg kan stromen.
  Ook lezen we veel artikelen over het verdichten van gronden.
  Ik heb ook lage grond en omdat ik de mest zelf injecteer kan ik het goede moment uitkiezen. Als je van de loonwerker afhankelijk bent die vaak helemaal vol zit, zie ik dat soms met lede ogen aan.
  Daarnaast moeten we zo wie zo (sowieso)onze organische stof niet door te lage normen laten opvreten, waardoor er juist eerder kans is op uitspoeling.

 • veehouders

  Ik lees niets over als je mais wilt dorsen. Hoe moet dat dan met de groenbemester?

 • wiljo

  Als je in april zonder rijenbemesting aan het bemesten bent.
  Hoe willen ze dan handhaven, dat kan toch alleen als je de GLB hebt ingevuld, en dat is pas een maand later?
  Dus als ze komen controleren, dan poot je in dat perceel toch gewoon een jaar aardappels of een ander gewas.

 • g.g

  en dit alles alleen om de derogatie te behouden ( voor de melkveehouders) !!!

 • eenvoudige boer

  Ze kunnen wel regel op regel stapelen, maar als ze de mestfraude niet harder aanpakken schieten we er niks mee op.

 • alco1

  Natuurlijk moet de mestfraude aangepakt worden.
  Maar ook moeten nieuwe beperkende maatregelen degelijk getoetst worden op de waarde ervan. Aan flauwekul heb je niets.
  Bovenstaand artikel suggereert alleen maar, waar daar ook weer veel meelopers in de meegaan.

 • Gat

  Dus gewoon de beitels op 75 cm zetten bij een veenhuis bouwland. 3 beitels in 1 strook en we raken de kuubs ook kwijt. Kost niks en scheelt vermogen doordat de volle breedte niet los hoeft te trekken. Minder last van ophoping. Alleen maar voordelen. En zo zal het gebeuren bij de fraudeurs.

 • hollandagri

  weer een cumela project

Laad alle reacties (26)

Of registreer je om te kunnen reageren.