Home

Nieuws 34 reactieslaatste update:21 dec 2017

Strengere mestregels en kwaliteitskeurmerk in strijd tegen fraude

Carola Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), gaat de mestregelgeving robuuster en meer fraudebestendig maken. Dat schrijft ze in een brief aan de Tweede Kamer.

Ga direct naar:
De maatregelen van het sectorplan op een rij   
Extra overheidsmaatregelen

Schouten gaat uitzonderingen op de bestaande regels zo veel mogelijk schrappen. Ook wordt de mestwetgeving vereenvoudigd om naleving en handhaving makkelijker te maken. Bedrijven die frauderen worden uitgesloten van subsidies of eventueel opgelegde subsidie worden ingetrokken. Daarnaast wordt de controle en handhaving gerichter en effectiever gemaakt door onder meer een gebiedsgerichte aanpak in regio’s waar de waterkwaliteit achterblijft. De extra overheidsmaatregelen komen naast het sectorplan voor aanpak van mestfraude, waartoe minister Schouten de sector in november opdracht had gegeven.

Sector ontwikkelt kwaliteitskeurmerk

Om mestfraude tegen te gaan gaat de sector een kwaliteitskeurmerk ontwikkelen voor alle schakels in de mestketen. Dat is een van de onderdelen van het sectorplan ‘Samen werken in een eerlijke keten’ van LTO Nederland, Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV), Rabobank, Cumela en Transport en Logistiek Nederland (TLN). De sectorpartijen stellen op korte termijn een gedragscode op voor ondernemers in de mestketen. Hiermee kunnen ondernemers laten zien dat ze zich niet inlaten met fraude. Het niet ondertekenen kan gevolgen hebben voor het zakendoen met andere ketenpartijen en de mogelijkheden voor bijvoorbeeld een lidmaatschap of financiering. “Het tekenen van een gedragscode moet voor ondernemers geen vrijblijvende handeling zijn”, benadrukt ook Schouten. De gedragscode is een eerste stap richting private borging in de keten.

‘Het tekenen van een gedragscode moet voor ondernemers geen vrijblijvende handeling zijn

De sector gaat een certificeringssysteem opzetten dat privaat geborgd gaat worden. Dit certificeringssysteem moet leiden tot een transparante mestmarkt, waarbij ondernemers alleen nog zaken met elkaar doen als beide partijen gecertificeerd zijn. Schouten heeft opgeroepen om hier ook de industrie en de retail bij te betrekken.

Real-time verantwoording transporten

Om fraude tegen te gaan zullen ook technische maatregelen genomen worden. Mesttransporten moeten voorafgaand aan het transport digitaal gemeld worden. Dit komt in plaats van het huidige systeem van verantwoording achteraf en gebeurt in samenwerking met de overheid. Door aanpassingen in de technologie moet onrealistische invoer bij mineralenverantwoording ook onmogelijk worden.

Uitvoering sectorplan kritisch volgen

De minister noemt het sectorplan een goede eerste stap, maar ze blijft kritisch. “Een voortvarende uitwerking en uitvoering van de diverse maatregelen is van groot belang. Ik heb met de betrokken partijen afgesproken dat wij elk kwartaal bij elkaar blijven komen om de voortgang van de uitvoering van het plan van aanpak te volgen. Papier is immers geduldig, het gaat nu om het daadwerkelijk oppakken van toegezegde acties”, zegt Schouten.

NVWA kritisch

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft het plan van de sector getoetst en oordeelt dat het te vrijblijvend is opgesteld. NVWA vindt dat gestelde doelen meer specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden geformuleerd moeten worden. Daarnaast geeft de NVWA aan dat het plan zich niet direct richt op het wegnemen van de fraudeprikkel. De organisatie roept de sector op om fraudevermoedens, al dan niet anoniem, te melden bij de NVWA.

De maatregelen van het sectorplan op een rij:

 • Alle partijen in de mestketen worden opgeroepen een gedragscode te ondertekenen. Niet ondertekenen kan gevolgen hebben voor financiering, lidmaatschappen of mestvervoer.
 • Bestuurders van organisaties moeten een integriteitsverklaring ondertekenen.
 • Specifieke hulpmiddelen moeten ondernemers helpen zelf eerder afwijkingen in de mestboekhouding te zien.
 • Er komt een certificeringssysteem met private borging in de keten. Mesthandel mag nog alleen tussen gecertificeerde partijen. Schouten wil dat het systeem spoedig wordt opgezet en wordt getoetst door een externe onafhankelijke partij.
 • Door technische maatregelen moet onrealistische invoer bij mineralenverantwoording onmogelijk worden.
 • Er wordt ingezet op real-time verantwoording van mesttransport, door transporten vooraf digitaal te melden bij uitvoeringsinstantie RVO.nl.
 • De sector wil een grotere mestverwerkingscapaciteit, waarbij een sterkere band is tussen veehouder en mestverwerker.

Extra overheidsmaatregelen:

 • De NVWA en RVO.nl werken aan samenwerking met regionale toezichthoudende instanties om gericht te gaan handhaven in gebieden waar de waterkwaliteit achterblijft. Hierbij wordt nauw samen gewerkt met regionale overheden.
 • Om de integrale aanpak van mestfraude te versterken wordt gekeken of er een taskforce opgezet kan worden.
 • Noord-Brabant neemt stappen om te borgen dat vergunningen en subsidies niet bij frauderende bedrijven terecht komen. Gekeken wordt of andere provincies dat ook doen. RVO kijkt of er frauduleuze bedrijven aanspraak maken op subsidies. Onderzocht wordt of deze subsidies niet uitbetaald of ingetrokken kunnen worden.
 • Uitzonderingen op de mestregels worden zoveel mogelijk geschrapt. Er zijn nu bijvoorbeeld al 10 uitzonderingen op de transportregels.
 • De mestwetgeving wordt vereenvoudigd om milieudoelen zo efficiënt mogelijk te bereiken. Het huidige stelsel is complex, waardoor controle moeilijker is en de administratieve lasten en de uitvoeringslasten hoog zijn.

Laatste reacties

 • John*

  Dit gaat dus betekenen dat transporten gecontroleerd worden bij het lossen?

 • WGeverink

  Het land van de keurmerken...

 • krulsaart

  Mestwetgeving vereenvoudigen met nog meer regels. Klinkt logisch...

 • Peerke1

  Maak de hele sector grondgebonden.

 • RJ Roelofs

  @peerke, de varkensector grondgebonden?

 • agro1

  waarom ontvangen, niks dan ergernis.

 • veulen

  volgens mij zijn alle mesttransporteurs al gecertificeert . nl door de overheid . dat moet toch perfect zijn?!

 • ghsmale

  mest onder begeleiding vervoert door bink
  mest het zwarte goud

 • Gat

  Zorg voor dat mestafzet goedkoop wordt. Dan wordt er niet gefraudeerd.

 • kuiken007

  dit is wat cumela wil monopoly voor de leden door certificatie en dit lekker doorberekenen in de kosten met hoge marges dank u wel cumela/lto/rabobank

 • Peerke1

  Juist Kuiken007, het is toch Cumela die voorop loopt met kentekens voor de tractoren met hoge bijkomende keuringen zodat de gewone boer van de weg af moet en noodgedwongen de loonwerker moet bellen.

 • alco1

  De mestfraude wordt behandeld als een moord.
  Er is echter helemaal geen aanwijsbaar slachtoffer.

 • oorspronkelijk

  ik lees alleen maar anarchisme
  in mijn ogen heeft een samenleving regels nodig
  b.v voor de zwakkere opkomen-rentmeesterschap door respect voor natuurlijke processen-omgangsvormen als verkeer,taalgebruik,eigendomsrecht.
  ergernis ten top nog 1 week dan is abonnement ten einde en word ik niet meer verleid te reageren op destabiliseren van de rechtsorde

 • farmerbn

  Juist kuiken. De overheid pakt het mestbeleid trouwens verkeerd aan en legt de verantwoordiging bij de mestproducent. Dat moet liggen bij de mestgebruiker, de grondgebruiker. In plaats van alle vrachten mest te bemonsteren kun je beter alle percelen bemonsteren. Bij hoge gehaltes in de grond minder mest en omgekeerd. Fraude is dan moeilijker want bij extra bemesten mag je later minder bemesten.

 • pinkeltje

  Mesttransporten van te voren digitaal aanmelden. Mooi stukje techniek, maar over frauderen gesproken en hoe je dat kunt uitsluiten: voor de gemeenteraad mogen we allemaal weer met een potloodje een vakje aankruisen omdat de overheid het niet voor elkaar krijgt om dat betrouwbaar digitaal te doen..... Hoeveel vertrouwen heeft de overheid in de digitale wereld, cq is zij bij machte om dat zelf betrouwbaar toe te passen?

 • xw

  Ja, de schuld ligt weer bij een ander. Nee, niet de malafide mestfraudeurs zitten fout, het is de overheid die verzaakt achter ieder mestkar een NVWA-er aan te sturen. Tsja..
  Oorspronkelijk, ik kan mezelf goed inleven in jouw denkwijze.
  Maar jezelf beschermen met het Boerderij-abonnement te beeindigen neemt de niet aflatende pogingen om de rechtsorde te destabiliseren niet weg.

 • Tinus1

  Dus als je met een elektrische auto door rood licht rijd, of 140 rijd op de snelweg krijg je naast een boete, intrekking van subsidie op BPM en wegenbelasting??
  We hebben toch een wetgeving om na te leven en boetes moet dat nu dubbelop?

 • John*

  nu geeft cumela straks een kwaliteitskeurmerk af voor de partners, waar kunnen we als boer incasseren als er onverhoopt toch iets niet klopt? er een nielsje tussendoor glipt en veel schade maakt?

 • oorspronkelijk

  xw kon ik maar op jouw manier reageren
  respect voor jouw bijdragen:selectief en aansprekend
  maar maatschappelijke verloedering is alom aanwezig
  als voorspreker van sociaal wenselijk gedrag geef ik het op een spiegel voor te houden
  doordat alles als mening wordt gezien werkt de spiegel niet en blijft de morele boodschap onderbelicht

 • alco1

  @xw. Waar wordt gesteld dat de mestfraudeurs niet aangepakt moeten worden?
  En ook van @oor heb ik nog nooit iets zinnigs kunnen lezen.
  Alleen maar verschuilen achter zgn, wetenschapper die hem welgevallig zijn.
  Dus de spiegel goed gebruiken aub.

 • xw

  In het algemeen kun je stellen, dat hier niet zo veel zinnigs gezegd wordt. Het is nog minder zinnig om hier op te reageren. Maar ook ik erger me soms, net zoals Oorspronkel, mateloos aan: 1. altijd de overheid de schuld geven, 2) altijd door (blijkbaar) gebrek aan achtergrond kennis allerlei verkeerde en suggestieve opmerkingen maken, b.v.
  Waar heb ik gezegd dat hier ergens wordt gesteld dat mestfraude niet wordt aangepakt? Afijn laat maar zitten joh., ik ga vanmiddag nog wat nuttigs doen.

 • kiepel

  Oorspronkelijk@ bedankt voor ji sociale inbreng. Ik hoop dat er toch weer een nieuwe socialist komt.

 • Bennie Stevelink

  @oorspronkelijk bekijkt de landbouw en de samenleving, waar die deel vanuit maakt, in grotere verbanden, de grote lijnen. Hij heeft echter een handicap waardoor hij moeilijk goed leesbare zinnen kan construeren.
  @Alco, jij bekijkt de landbouw op basis van zeer korte lijnen en zonder enig verband met de samenleving waar die deel vanuit maakt.
  Dat jij “nog nooit iets zinnigs” in de reacties van @oorspronkelijk kon lezen komt enerzijds doordat de zinnen moeilijk leesbaar zijn, maar ook vooral door jouw eigen beperkte zienswijze.

 • j.verstraten1

  Zou Boerderij het forum niet wat op willen waarderen door het mogelijk te maken duimpjes uit te delen?

 • alco1

  @ Bennie. "Beperkte zienswijze".
  Ik ben juist iemand die vooral buiten de landbouw veel doet voor de samenleving.
  Ook ziet dat er veel mis in de samenleving, maar er voor gaat dat dit niet alleen de landbouw in de schoenen krijgt geschoven.
  Ik krijg complimenten van ene Jan Huitema, Annie Schreijer, Maurits von Martels.
  Blijf jij dus maar mooi vriendje met het oorspronkelijke kaliber.
  Daarnaast heb ik op mijn "boerenlied" al 100 duizenden vieuws en 10 duizenden reacties.
  En nog geen enkele reactie van deze boeren site. Zegt genoeg dunkt me.
  btw. Zaterdag staat er ook een verslag van mijn zienswijze in Vee&Gewas.
  Geef daarna maar een oordeel.

 • xw

  Nou Bennie, trek het je niet aan. Aan de reacties kun je zien , dat er nogal wat reageren, die zo zelfingenomen zijn, zodat ze zich veel wijzer voordoen dan ze werkelijk zijn. Een boer die kans ziet op zijn eigen wijze een lied te zingen is altijd goed voor kijkcijfers, dus kom je wel ergens in een tv-uitzending. Krijg je ook nog complimenten voor je zangtalent. Wie wil dat? Boer Zoekt Vrouw van Yvonne Jaspers is ook amusant (en soms genant), dus ook hoge kijkcijfers. Vee en Gewas? ken ik niet. Ach, laat ook maar.

 • alco1

  xw Laat eens horen wat jij doet en waar je voor staat.
  Het enigste wat ik van jou lees zijn denigrerende opmerkingen.

 • xw

  dat vind jij.

 • Peet1212

  Gaan jullie nu met STRONT naar mekaar gooien, laten we proberen een beetje respect op te brengen voor elkaars meningen en zo een genuanceerder beeld te kregen van de opiniestukken van Boerderij

 • mtseshuis

  Die hele mestfraude is 1 compleet overtrokken zaak, waarbij de overheid zéér te verwijten valt dat ze in paniek reageert op een krantenartikel met allerlei onjuistheden.. Het oorspronkelijke NVWA rapport bracht maar een beperkt aantal serieuze zaken naar voren, om daar zo'n heel feest op te tuigen... Dacht dat er wel belangrijker zaken te regelen waren, Schouten begint me steeds meer tegen te vallen, op wat mooie woorden na is het precies van Dam2

 • Jan-Zonderland

  Precies @Eshuis, storm in een glas drijfmest. Zoek die paar boosdoeners op en straf die op gepaste wijze en laat de rest met rust. Weer een certificaatje erbij, hou toch op. Typische Cumela oplossing als je het mij vraagt, roomser dan de paus. En mevr Schoiten valt mij tot op heden ook niet mee.

 • vanlimpt

  Dat er niemand zich aansluit dat de kostprijs van mestafzet moet dalen om mestfraude te voorkomen begrijp ik niet. De grondstoffen van voeders komen voor een groot percentage uit het buitenland dan moeten de reststoffen daar weer terug naar toe. Daar janken ze om meststoffen, kunnen ze niets verdienen omdat er niets groeit omdat bemesten niet te betalen is. Hoe krom kan het zijn. Hoe gaan we mestafzet laten dalen in kostprijs. De boeren die met pensioen gaan of stoppen maar toch nog alle jaren vele premies binnenhalen van Europa daar maar eens mee beginnen. Zo kan de jonge ondernemer ook nog eens kans krijgen om grond aan zijn kant te krijgen. De helft van de NVWA ers eruit. Kan de mestbe/verwerking al aardig in kostprijs doen dalen.

 • Bennie Stevelink

  @vanlimpt, de oplossing voor het probleem wat jij schetst is toch heel eenvoudig: de veehouderij verplaatsen naar de gebieden waar het voer vandaan komt. Dan hebben wij geen mestoverschot meer en hun geen mesttekort.

 • vanlimpt

  Dat kan alleen de bedrijven die hier staan hebben geen keus Bennie

Laad alle reacties (30)

Of registreer je om te kunnen reageren.