Home

Nieuws 1 reactie

Regeerakkoord: warme sanering varkenshouderij en geld voor jonge boer

Het kabinet van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie trekt komende twee jaar € 200 miljoen uit voor de warme sanering van de varkenshouderij.

Voor jonge boeren komt in de komende twee jaar € 75 miljoen beschikbaar in een bedrijfsovernamefonds. Dat blijkt uit het regeerakkoord dat dinsdag 10 oktober is vastgesteld en gepubliceerd. Het regeerakkoord telt 68 pagina’s waarvan ruim twee pagina’s zijn besteed aan de land- en tuinbouw (en visserij).

De fractieleiders Sybrand Buma (CDA), Alexander Pechtold (D66) Mark Rutte (VVD) en Gert-Jan Segers (ChristenUnie) voorafgaand aan een toelichting op het regeerakkoord. Zij hebben sinds eind juni onder leiding van informateur Gerrit Zalm met elkaar onderhandeld over de vorming van een nieuw kabinet. - Foto: ANP
De fractieleiders Sybrand Buma (CDA), Alexander Pechtold (D66) Mark Rutte (VVD) en Gert-Jan Segers (ChristenUnie) voorafgaand aan een toelichting op het regeerakkoord. Zij hebben sinds eind juni onder leiding van informateur Gerrit Zalm met elkaar onderhandeld over de vorming van een nieuw kabinet. - Foto: ANP

Warme sanering varkenshouderij

In het regeerakkoord staat dat sprake is van gezondheids- en leefomgevingsrisico’s in gebieden met een zeer hoge veedichtheid. “Die kunnen en willen we niet negeren. Het kabinet zal met de sector en de betreffende provincies bezien hoe we deze problematiek kunnen aanpakken.” Het kabinet zegt daarbij dat met name in Noord-Brabant naar een warme sanering van de varkenshouderij in belaste gebieden wordt gekeken. In het akkoord staat niet wat er gebeurt met de rechten van de stoppende varkenshouders.

Geld voor jonge boeren

Jonge boeren krijgen financiële ondersteuning bij overname van het gezinsbedrijf. Ook krijgen zij geld voor investeringen in innovatie.

Actieplannen kringlooplandbouw en bodemvruchtbaarheid

Het kabinet wil voorkomen dat individuele bedrijven tussen wal en schip raken doordat Nederland niet aan Europese richtlijnen voldoet. Daarom zal het kabinet in overleg met de sectoren actieplannen opstellen, gericht op de langere termijn. Kringlooplandbouw en de dalende bodemvruchtbaarheid komen daarbij aan bod.

Experimenten tegen uitstoot broeikasgas landbouw

Om uitstoot van broeikasgassen uit landbouwgronden tegen te gaan wordt geëxperimenteerd met flexibel peilbeheer, onderwaterdrainage en praktijkonderzoek naar de daling van de methaanuitstoot uit de opslag van mest. In de omgeving van Natura 2000-gebieden wordt gekeken of boeren via agrarisch natuurbeheer het landgebruik kunnen extensiveren. Hiervoor is geld beschikbaar onder het hoofdstuk natuur- en waterkwaliteit (€ 275 miljoen voor een periode van drie jaar). De landbouw moet met slimmer landgebruik, vermindering van de methaanuitstoot en energielevering via de kas 3,5 Mton reductie aan broeikasgassen opleveren.

Meer punten uit het regeerakkoord

 • Autoriteit Consument en Markt (ACM) gaat erop toezien dat boeren en tuinders extra beloond worden door afnemers die bovenwettelijke eisen stellen op gebied van bij voorbeeld duurzaamheid of dierenwelzijn. ACM krijgt een aparte afdeling voor geschillenbeslechting in de agro-nutriketen.
 • Mededingingswetgeving wordt aangepast, zodat boeren en tuinders bij samenwerking niet worden gedwarsboomd door de regels.
 • Er komt € 20 miljoen extra voor de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, die wordt doorgelicht op kosteneffectiviteit en efficiëntie.
 • Het groene onderwijs wordt ondergebracht bij het ministerie van Onderwijs. De bezuiniging van € 10 miljoen die eerder aan het groen onderwijs was opgelegd wordt teruggedraaid.
 • Er komt geen wettelijke verplichting tot weidegang. De sector moet zelf zorgen dat de doelstellingen in 2020 worden gehaald.
 • Producenten- en brancheorganisaties kunnen een algemeenverbindendverklaring aanvragen voor onderzoek en innovatie, maar ook voor het verplichten van duurzamere standaarden.
 • Het kabinet onderzoekt of landbouwgronden op de lijst van vitale sectoren moeten komen, die extra bescherming verdienen tegen (buitenlandse) overname.
 • Het kabinet gaat onderzoek ondersteunen naar de effecten van de pluimveehouderij op de leefomgeving en volksgezondheid in regio FoodValley. De uitkomsten daarvan komen beschikbaar voor de rest van Nederland.

Eén reactie

 • bankivahoen

  Alleen voor varkens of ook pluimvee?

Of registreer je om te kunnen reageren.