Home

Nieuws

Faunafonds gaat landelijk meldpunt Faunaschade instellen

Het Faunafonds gaat een landelijk meldpunt Faunaschade instellen. Doelstelling is om hiermee een beter inzicht te krijgen in de schade en overlast van wildsoorten.

Op verzoek van de Tweede Kamer heeft staatssecretaris Martijn van Dam (Economische Zaken) Alterra gevraagd om de schade van wildsoorten in kaart te brengen. Dat heeft Alterra gedaan, maar constateert dat er geen volledig beeld is, omdat lang niet alle schades worden gemeld. In de praktijk worden alleen schades gemeld waar ondernemers in aanmerking komen voor schadevergoeding. Het landelijk meldpunt Faunaschade moet hier verandering in brengen. Het is de bedoeling dat hier alle schade en overlast zal worden gemeld, ongeacht of er een vergoeding voor de schade is te verwachten.

Alterra heeft nu een overzicht van schade door wild gemaakt op basis van gegevens van het Faunafonds en de provinciale Faunabeheerplannen. Hieruit blijkt dat van 2009 tot 2014 vooral schade is veroorzaakt door brandganzen, grauwe ganzen en kolganzen. De schade loopt in de miljoenen. Ook smienten en woelratten veroorzaken veel schade.

Weinig effect preventieve maatregelen

Over de effectiviteit van preventieve maatregelen is weinig gekwantificeerd onderzoek beschikbaar, concludeert Alterra. De algemene indruk is wel dat preventieve maatregelen weinig effect hebben, omdat wild zo gewend is aan passieve afweermiddelen zoals bijvoorbeeld vlaggen of vogelverschrikkers. Actieve afweermiddelen, zoals het persoonlijk verjagen van het wild, wordt wel als effectief beschouwd.

De Canadese gans, houtduif, konijn, kauw, vos en zwarte kraai staan op de landelijke vrijstellingslijst. Dat betekent dat ze bejaagbaar zijn. Soorten als fazant, haas, brandgans spreeuw en wilde eend staan op de provinciale vrijstellingslijsten. Provincies kunnen dan besluiten of op de soorten gejaagd mag worden.

Of registreer je om te kunnen reageren.