Home

Nieuws 3 reactieslaatste update:8 jul 2016

Van Dam: 'Overheid moet zorgen voor gezonde leefomgeving'

Staatssecretaris Martijn van Dam (Economische Zaken) beantwoordt prangende vragen over zijn plannen voor extra maatregelen om het effect van de veehouderij op de volksgezondheid te verminderen. Aanleiding zijn de uitkomsten van het onderzoek naar het effect van de veehouderij op de volksgezondheid.

Staatssecretaris Martijn van Dam (Economische Zaken) kondigde vandaag extra maatregelen aan om het effect van de veehouderij op de volksgezondheid te verminderen. Aanleiding zijn de uitkomsten van het onderzoek naar de effect van de veehouderij op de volksgezondheid.

Wat vindt u van het onderzoek?

"De uitslagen van het onderzoek zijn zeker reden tot zorg. Dit laat zien dat wonen in de omgeving van veehouderijen negatieve gezondheidseffecten kan hebben. Ik vind dat iedereen recht heeft op een gezonde en veilige leefomgeving. Mensen mogen van de overheid verwachten dat we ook iets doen om te zorgen dat de leefomgeving veilig is."

Hoe gaat u daar voor zorgen?

"We weten ook dat het niet gezond is om langs een drukke weg te wonen, maar daarmee kunnen we nog niet alle drukke wegen sluiten. We moeten kijken hoe we samen met de veehouderij kunnen verduurzamen, zodat ook de omgeving van de veehouderij schoner wordt rondom bestaande bedrijven, door de emissies van fijnstof en ammoniak terug te dringen. Dat is ook in belang van de veehouderij. Die moeten kunnen rekenen op maatschappelijk draagvlak. Op het moment dat het bericht is dat de veehouderij schadelijk kan zijn voor de gezondheid van omwonenden, dan staat dat draagvlak op het spel. We moeten ook kijken hoe zij dat ook economisch kunnen inpassen. Dit gaan we we dit samen met de sector bekijken."

De Wet Dieraantallen wordt weer van stal gehaald.

"De Wet Dieraantallen gaan we aanpassen om te zorgen dat provincies ook daadwerkelijk kunnen sturen op dieraantallen, maar ook op aantallen veehouderijbedrijven in veedichte regio's, zoals Oost-Brabant en Limburg. Provincies moeten een regierol kunnen spelen op de verdere ontwikkeling van de regio's."

Kunnen bedrijven ook op slot worden gezet?
"Dat is een bevoegdheid die we in handen van de provincies hebben gelegd. Ze hebben daar nu al een aantal instrumenten voor, maar met dit wetsvoorstel willen we ze nog extra mogelijkheden geven zodat de provincies ook echt kunnen gaan sturen op de veehouderij in gebieden waar veel veehouderij zit. En dus ook kan sturen zodat ze in bepaalde gebieden geen veehouderij meer toe staan omdat er teveel is, maar in andere gebieden wel."

Terugdringen van emissies van fijnstof en ammoniak is ook in belang van de veehouderij

Heeft dit onderzoek effect voor de hele veestapel?

"Het onderzoek in Oost-Brabant en Limburg is vooral gedaan in een gebied met veel pluimvee en varkens. Het meest urgent is het in de pluimveehouderij. Dat komt omdat deze sector de meeste fijnstof uitstoot. Fijnstof heeft het meeste effect op de volksgezondheid. Varkensbedrijven zorgen tot een straal van 200 meter rond het bedrijf voor een te hoge concentratie endotoxinen, dat zijn restjes bacteriën. Bij pluimveebedrijven gaat dat om 500 meter. Het verspreidt zich dus verder. Rond de pluimveehouderij zit meer fijnstof in de lucht. De longklachten die geconstateerd zijn, hebben daardoor waarschijnlijk sterker met de pluimveehouderij te maken dan met andere sectoren. Dat is de reden waarom daar de focus ligt. Ook omdat in de varkenshouderij al stappen zijn gezet die waarschijnlijk sowieso tot minder uitstoot gaan leiden."

Hebben de nieuwe regels ook effect op bestaande bedrijven?
"In de aanpak luchtkwaliteit, waarin staatssecretaris Dijksma de leiding heeft, is het onontkoombaar dat er ook gekeken wordt naar bestaande bedrijven. Daarom gaan we ook samen met de pluimveesector om tafel om te kijken hoe de aanpak luchtkwaliteit er uit moet zien."

Martijn van Dam: "Mensen mogen van de overheid verwachten dat we ook iets doen om te zorgen dat de leefomgeving veilig is."<br /><em>Foto: Roel Dijkstra</em>
Martijn van Dam: "Mensen mogen van de overheid verwachten dat we ook iets doen om te zorgen dat de leefomgeving veilig is."
Foto: Roel Dijkstra

Heeft dit voorstel ook effect op de totale omvang van de veehouderij?

"Je ziet bij de varkenshouderij dat er al economische redenen zijn waarom de sector kleiner wordt. Bij de pluimveehouderij kan ik dat moeilijk inschatten. Wat we gaan doen is met de pluimveesector om tafel zitten om te zeggen hoe we het willen aanpakken. De primaire producenten hebben ook gezegd dat ze er alles aan willen doen om ervoor te zorgen dat zij geen gezondheidsschade veroorzaken. De sector wil het natuurlijk ook economisch aan kunnen. We willen – net zoals bij de varkenssector en de tuinbouw is gedaan –, een soort visie maken over hoe de toekomst van de pluimveehouderij eruit ziet. In een intensief gebruikt land als Nederland heb je toch sneller met scherpere eisen en wensen te maken dan ik een heel dun bevolkt land. Als je in Nederland veel pluimveehouderij hebt, dan zal je er ook veel aan moeten doen om te zorgen dat het effect op je omgeving zo beperkt mogelijk is."

Bevat dit rapport voldoende wetenschappelijke onderbouwing voor juridische houdbaarheid van de Wet Dieraantallen?

"In de omgevingswet zit al een voorzorgsbeginsel. Dat zullen we ook opnemen in de Wet Dieraantallen. Zodat provincies daadwerkelijk ook voldoende mogelijkheden hebben om te kunnen sturen. Dan kan het gaan om dieraantallen per locatie, of om de totale veehouderij in een gebied. Dat is toch zeker iets dat in Brabant speelt en dat de provincie Brabant graag wil. Ze proberen ook samen met de varkenshouderij de ontwikkeling vorm te geven. De wet moet de provincie de instrumenten geven om dit ook waar te maken."

U zegt dat u heel bezorgd bent over de uitkomsten van het RIVM-rapport. Is het wel verstandig om deze verantwoordelijkheid bij de provincies neer te leggen?
"Het heeft voor een deel ook met ruimtelijke ontwikkeling te maken. Dat ligt via de omgevingswet bij provincies, omdat het met name speelt in gebieden met veel veehouderij. Als het gaat om luchtkwaliteit zoals fijnstof- en ammoniakemissies, dan zijn het landelijke regels. Die pakt het Rijk op.

Waar het gaat om de ruimtelijke ontwikkeling, zoals de vraag of er veel bedrijven bij elkaar liggen, ligt de bevoegdheid bij de provincies."

Laatste reacties

  • tonny60

    Ik woon toch liever naast een stal dan kort aan de autobaan waar dit kabinet zojuist de maximum snelheid heeft verhoogd naar 130 km per uur

  • DJ-D

    Voel me zo langzamerhand niet meer veilig om boer te zijn in Nederland. Ben ik vogelvrij verklaard? Heb ik nog wel rechten? En dan bedoel ik niet fosfaat en ammoniakrechten.

  • Schaapje

    Dus de agrarische sector is gevaarlijk voor de volksgezondheid. Overheid kijk zelf eens in de spiegel. Ganzenpopulatie extreem, veel uitstootvan fijn stof en uitwerpselen vol bacteriën. De zgn natuur laten verruigen, gevolgen mensen krijgen meer last van hooikoorts, andere longaandoeningen. . Er zijn vele andere zaken die dezelfde overheid zelf maakt, maar zwijgt over de gevolgen en kosten.

Of registreer je om te kunnen reageren.