Home

Nieuws 2 reacties

Provincie Utrecht start met uitgifte pachtgronden

De provincie Utrecht stelt de mogelijkheid om grond te pachten in 2017 weer open. Tot 1 september van dit jaar kunnen belangstellenden zich melden bij de provincie.

Utrecht heeft grond in bezit die wordt ingezet voor beleidsdoelen in het landelijk gebied, zoals natuurrealisatie, landbouwstructuurverbetering en waterdoelen. Zo lang deze gronden echter nog niet zijn verkocht, worden ze jaarlijks verpacht. Via een formulier op de website van de provincie Utrecht kunnen geïnteresseerden aangeven grond te willen pachten in 2017. In het najaar volgt er dan bericht over het al dan niet kunnen pachten van de Utrechtse gronden.

Ook degenen die al in 2016 grond hebben gepacht van BBL/provincie Utrecht, moeten zich opnieuw aanmelden. Voor gronden binnen het Natuurnetwerk (voorheen EHS) worden extra voorwaarden gesteld met betrekking tot de natuurontwikkeling.

Selectie van pachters

Dit zijn de criteria op basis waarvan de provincie Utrecht de selectie maakt:

 • Heeft de pachter een volwaardig bedrijf en heeft hij/zij het hoofdberoep in de landbouw?
 • Is de pachter voor de continuïteit van zijn/haar bedrijfsvoering afhankelijk van de te pachten grond?
 • Is de pachter woonachtig in de omgeving van de te pachten gronden?
 • Accepteert de pachter, voor gronden gelegen binnen het Natuurnetwerk, de volgende beperkende voorwaarden?
 1. datgene nalaten wat de ontwikkeling of instandhouding van de reeds aanwezige natuur in gevaar brengt of verstoort;
 2. niet bemesten tenzij dit de natuurontwikkeling niet in de weg staat;
 3. geen chemische bestrijdingsmiddelen gebruiken;
 4. bij grasland: ten minste tweemaal per jaar maaien en afvoeren van het gewas ten behoeve van de verschraling;
 5. bij grasland: (na)beweiding met maximaal 1,5 gve per hectare op enig moment;
 6. afwijkingen van bovenstaande voorwaarden zijn alleen mogelijk na akkoord van de provincie Utrecht (pacht@provincie-utrecht.nl).

Overigens kunnen aan het insturen van het formulier geen rechten worden ontleend, het gaat slechts om een belangstellingsregistratie, aldus de provincie Utrecht. De provincie laat weten dat ze zich het recht voorbehoudt om ook - naast de ingediende pachtverzoeken - zelf pachters te zoeken voor de uit te geven pachtgronden.

Laatste reacties

 • Jan-Zonderland

  Ze zoeken dus gewoon goedkope beheerders van de veel te veel door de provincie aangekochte grond die omgevormd moet worden naar neptuur. Ze willen geld toe op het beheer van die gronden. Wat een beleid😡

 • agro1

  enkel naïeve sukkels schrijven in. laat ze hun eigen troep onderhouden. op grond, aan de landbouw onttrokken zou productie verboden moeten worden, wegens Staatsconcurrentie. waarom doet EU hier niks aan????

Of registreer je om te kunnen reageren.