Home

Nieuws

Nieuw antibioticabeleid naar reductiedoelen per sector

De veehouderij krijgt per sector specifieke doelstellingen om het antibioticagebruik verder terug te dringen. Dat blijkt uit het vervolgbeleid voor reductie van antibioticagebruik.

In 2017 worden per sector de reductiedoelen voor 2020 vastgesteld. Martijn van Dam, staatssecretarisvan Economische Zaken, houdt tot die tijd vast aan de generieke doelstelling om het antibioticagebruik in de veehouderij met 70% te verminderen. De reductie ligt nu op 58,4% ten opzichte van 2009. Sectoren en dierenartsenorganisatie KNMvD hebben verdergaande sectorplannen opgesteld om de diergezondheid te versterken, het gebruik van antibiotica te reduceren en de regierol van de dierenarts te verstevigen. Het benchmarksysteem wordt hierbij aangepast. De focus komt te liggen op bedrijven in het zogenoemde rode (actie) en oranje (signalering) gebied. Deze bedrijven moeten het antibioticagebruik verder terugbrengen richting het streefgebied (groen).

Verplicht verbetertraject voor pluimveebedrijven

Dit jaar moeten kalver- en vleeskuikenbedrijven die structureel in het oranje gebied zitten, een verbeterplan opstellen. Voor dierenartsen in het rode gebied gelden verplichte verbetermaatregelen. Pluimveebedrijven die structureel in het rood zitten, moeten op eigen kosten een verplicht extern verbetertraject doorlopen. Groene bedrijven die andere bedrijven stimuleren te bewegen naar het groene gebied, krijgen een beloning. Pluimveehouders die goed scoren krijgen bovendien de mogelijkheid om bepaalde UDD-middelen zelf toe te dienen in plaats van dat de dierenarts dit doet.

Onderzoek naar succes- en faalfactoren

In sectoren waar het antibioticumgebruik sterk verschilt tussen bedrijven wordt onderzoek gedaan naar kritische succes- en faalfactoren. Dit onderzoek moet in 2017 inzicht bieden in vermijdbaar en onvermijdbaar antibioticagebruik. Aan de hand hiervan worden de normen voor antibioticagebruik aangescherpt. Het ministerie financiert het onderzoek naar deze kritische succesfactoren en toepassing ervan in pilots bij rode bedrijven in de pluimvee-, varkens- en kalversector en bij de dierenartsen. In deze pilots worden rode bedrijven intensief begeleid en succesfactoren getoetst op effectiviteit. Daarnaast wordt ingezet op kennisontwikkeling en -verspreiding over gezondheidsmanagement van jonge dieren.

Of registreer je om te kunnen reageren.