Home

Nieuws

WWZ: regels rondom seizoensarbeid aangepast

Per 1 juli 2016 vinden er een aantal wetswijzigingen in de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) plaats.

Een daarvan is tot stand gekomen na veel druk uit onder andere de agrarische sector: de aanpassing van de regels rondom seizoensarbeid. De ketenbepaling wordt verlaagd van 6 naar 3 maanden. Daarnaast eindigen een aantal overgangsmaatregelen voor uitzendkrachten vanaf juli 2016.

Tussenperiode arbeidscontracten seizoensarbeid naar drie maand

Volgens de regels in de WWZ mogen werkgevers op basis van de ketenbepaling werknemers 3 keer een tijdelijke arbeidscontract aanbieden, het volgende contract na deze 3 contracten wordt automatisch een contract voor onbepaalde tijd. Dit kon alleen voorkomen worden als er tussen de opvolgende contracten een periode van langer dan 6 maanden zat waarbij de betreffende werknemer geen arbeidsovereenkomst had met zijn werkgever.

Alleen bij seizoensarbeid

Vanaf 1 juli 2016 is het mogelijk om deze periode tussen contracten bij cao te verminderen tot (minimaal) 3 maanden. Overigens geldt dit alleen voor werkzaamheden die vallen onder seizoensarbeid, of, zoals de WWZ het formuleert, 'waarin de werkzaamheden als gevolg van klimatologische of natuurlijke omstandigheden seizoensgebonden zijn en gedurende ten hoogste 9 maanden per jaar kunnen worden verricht'.

In de praktijk bleken arbeidsrelaties juist beëindigd te worden.

Met deze stap van 6 naar 3 maanden in de ketenregeling is de WWZ weer terug op het niveau voor 1 juli 2015, het moment waarop de 6 maanden werden ingevoerd in de WWZ.

Die verlengde periode van 3 naar 6 maanden bleek in de praktijk bijzonder nadelig uit te pakken in sectoren waar 'seizoensarbeid' veel voorkomt, zoals de land- en tuinbouwsector, de horeca en recreatiesector. In de praktijk bleken afgelopen jaar, door die langere tussenperiode, arbeidsrelaties tussen werkgevers en werknemers juist beëindigd te worden, het tegendeel van wat de WWZ beoogde. Deze aanpassing van de WWZ is bedoeld om dit nadelige effect voor seizoenswerk weg te nemen.

Overgangsmaatregel stopt

Ook bij uitzendovereenkomsten gaat per 1 juli 2016 wat veranderen. Het was sinds 1 juli 2015 mogelijk om af te wijken van de ketenbepaling als het een uitzendovereenkomst betrof óf als de 'intrinsieke aard van de bedrijfsvoering' dat vereiste. In praktijk betekent dat maximaal 6 contracten in een periode van maximaal 4 jaar mochten worden afgesloten, in plaats van de reguliere 3 contracten in 2 jaar. Tot 1 juli 2016 was het mogelijk om ruimere afwijkingen, die in destijds al lopende cao’s stonden, toe te passen. Deze afwijkende regeling mocht in stand blijven tot het einde van de cao of uiterlijk tot 1 juli 2016. Deze ruimere afwijkingsmogelijkheid is dus definitief vervallen.

<em>Foto: Theo Tangelder</em>
Foto: Theo Tangelder

Of registreer je om te kunnen reageren.