Home

Nieuws 4 reacties

Schultz wil duidelijker waterbeleid

Minister Melanie Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu is bereid om het beleid voor waterkwaliteit onder de vergelijkbare systematiek als de luchtkwaliteit via het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) te organiseren.

In het NSL is met alle betrokken partijen afgesproken hoe de luchtkwaliteit wordt gemeten, welke normen er gelden en welke maatregelen worden genomen. Barbara Visser (VVD) stelt voor om deze werkwijze ook over te nemen voor het mestbeleid. "Daar komt nog bij dat de Kaderrichtlijn Water de mogelijkheid biedt om naar de kosteneffectiviteit te kijken. Als het halen van doelen tot te hoge kosten leidt, hoeven deze niet gehaald te worden", legt Visser uit.

Aanleiding voor haar voorstel is het recente onderzoek van het Mesdagfonds naar de bronnen van fosfaat in het oppervlaktewater. Het Mestdagfonds constateert dat omgevingsfactoren als watervogels, zoute en fosfaatrijke kwel en riooloverstorten veel effect hebben op de fosfaattoestand van het oppervlaktewater, maar dat vooral in de landbouw wordt ingegrepen om de waterkwaliteit te verbeteren, omdat er geen rekening wordt gehouden met de andere bronnen.

Rekening houden met achtergrondwaarden

Schultz zegt tijdens een debat in de Tweede Kamer dat bij het monitoren van de waterkwaliteit op stikstof en fosfaat wel rekening wordt gehouden met de achtergrondwaarden. Fracties van PvdA, VVD, SGP, CDA en Houwers vroegen de minister om opheldering naar aanleiding van het rapport van het Mesdagfonds.

De minister zegt dat, op enkele gebieden in de Randstad na, alle achtergrondbronnen in beeld zijn en dat hier rekening mee wordt gehouden. Jan-Cees Vogelaar van het Mesdagfonds zegt na afloop van het debat dat dit niet het geval is.

Schultz erkent dat andere bronnen dan land- en tuinbouw, zoals fosfaatrijke kwel, na-ijleffecten van bemesting uit het verleden, watervogels en riooloverstorten effect hebben op de waterkwaliteit. "Dit zijn vooral regionale en tijdelijke bronnen", vindt de minister. Ze voegt eraan toe dat op het gebied van verbetering van de riolering al veel is bereikt.

'Maatregelen moeten in verhouding zijn'

De waterkwaliteit voldoet nog lang niet overal aan de KRW. "Voor de Kaderrichtlijn Water (KRW) is het van belang dat er maatregelen worden genomen. We doen er alles aan om de doelen te halen. Maar de maatregelen moeten wel in verhouding zijn. Ze moeten haalbaar en betaalbaar zijn. Ik vind niet dat de landbouw moet worden ontzien, maar ik vind wel dat we goede besluiten moeten nemen", zegt Schultz. De minister hecht veel waarde aan samenwerking tussen betrokken partijen. "Het moet niet een wij/zij-strijd worden. Eigenlijk moet iedereen er plezier in hebben om samen de doelen te halen", vindt ze.

Het behalen van de doelen van de KRW zijn van belang voor derogatie op de mestnormen. Daarbij wordt niet alleen naar het grondwater gekeken via de nitraatrichtlijn, maar ook naar de resultaten van de KRW.

Laatste reacties

 • vandenbrand

  en niet te vergeten het lekkend rioolstelsel, rottende planten in natuurgebieden.

 • DJ-D

  Nog niet echt duidelijkheid. Wat wordt nu het beleid? Doelen willen halen die beinvloedbaar zijn door natuurlijke invloeden. Dat kan toch niet.
  Na riooloverstorten moet meer onderzoek gedaan worden en dan niet alleen naar de natuurlijke meststoffen, maar vooral de andere chemische rommel en medicijnen troep die in het riool beland.

 • @123

  In Twente is de Nam druk bezig om de kapotte gasleiding te herstellen waarna dan binnenkort het giftige afvalwater van de olieindustrie in de Twentse bodem wordt geloosd,dit op enkele kilometers afstand van de waterwinningsgebieden en Natura2000 gebieden.Ik zou zeggen ga dit direct stilleggen als je het wilt hebben over waterkwaliteit.

 • koestal

  De boeren hebben al enorm veel inspanning gedaan om de vervuiling tegen te gaan,wat doet de overheid aan het verkeer om de stikstof uitstoot tegen te gaan ? Niks , de overheid kan niet zonder de acciijnzen op diesel en benzine. Op Schiphol landen en stijgen ook steeds meer vliegtuigen ,waarom meten ze die lucht- en geluidsvervuiling niet ?

Of registreer je om te kunnen reageren.