Home

Nieuws

Mesdagfonds teleurgesteld over reactie Schulz

Het Mesdag Zuivelfonds is teleurgesteld dat minister Melanie Schultz-Van Haegen de normen voor de kwaliteit van het oppervlaktewater in de Kaderrichtlijn Water (KRW) niet ophoogt met de natuurlijke achtergrondconcentraties.

Dat zegt het fonds over de reactie die Schultz heeft gegeven op het onderzoek van het Mesdagfonds. Het fonds vindt dat de landbouw te veel wordt aangekeken op de waterkwaliteit, terwijl ook riooloverschotten, natuurlijke kwel en watervogels een bron van nutriënten in het oppervlaktewater zijn.

Mesdagfonds: beleid minister kan scherper

Schultz vindt het argument van Mesdagfonds dat riooloverschotten een grote invloed hebben op de waterkwaliteit, vooral in West-Nederland, onvoldoende onderbouwd. 
De minister geeft aan dat er in gebieden met veel kwel wel ruimte is voor soepelere doelen in in de KRW. De normen worden hier de komende jaren op aangepast, omdat nu nog niet voor alle gebieden de achtergrondwaarden bekend zijn. Mesdagfonds vindt dit niet scherp genoeg en wijst erop dat ook het mestbeleid wordt gebaseerd op de waterkwaliteitsrapportages.
Op het punt dat watervogels bijdragen aan de nutriënten in het oppervlaktewater reageert Schultz dat dit zeer afhankelijk is van het aantal watervogels en dat er op dit moment niet specifiek naar wordt gekeken. Mesdagfonds vindt dit te makkelijk. Het blijft bij het standpunt dat watervogels een belangrijkere bron van stikstof en fosfaat in het oppervlaktewater zijn dan wordt gesuggereerd.

Of registreer je om te kunnen reageren.