Home

Nieuws

Meer Beter Leven-vee en meer duurzame stallen

Het aantal productiedieren dat onder het Beter Leven Keurmerk van de Dierenbescherming wordt gehouden, is in 2015 met 17% gestegen ten opzichte van 2014.

Ook het aantal duurzame stallen neemt toe. Dat blijkt uit de voortgangsrapportage van de Uitvoeringsagenda Duurzame Veehouderij (UDV). In 2015 werden 20 miljoen productiedieren volgens het Beter Leven Keurmerk gehouden.

Uit de voortgangsrapportage blijkt dat het aandeel integraal duurzame stallen in de totale veehouderij de afgelopen jaren is toegenomen van ongeveer 2.000 in 2009 tot ruim 9.500 in 2015. De groei komt vooral door stallen die een keurmerk hebben via het stimuleringsinstrument Maatlat Duurzame Veehouderij en door het Beter Leven keurmerk. Specifiek bij varkens neemt het aandeel Keten Duurzaam Varkensvlees (KDV) ook een behoorlijk aandeel in. Het aantal biologische stallen blijft sinds 2009 vrij stabiel.

Specifiek bij varkens neemt het aandeel Keten Duurzaam Varkensvlees (KDV) ook een behoorlijk aandeel in. Het aantal biologische stallen blijft sinds 2009 vrij stabiel.

Integraal duurzame veehouderij in 2023

Doelstelling van de UDV is een integraal duurzame veehouderij in 2023. Hiervoor worden jaarlijks doelen gesteld. Voor 1 januari 2015 moest minimaal 10% van de stallen integraal duurzaam zijn. Deze doelstelling is met 11,3% gehaald. Pluimvee (32,1%), en varkenshouderij (21,7%) behaalden de norm voor duurzame stallen ruimschoots. In de melkveehouderij ligt het aandeel duurzame stallen met 6,3% achter.

Stimuleringsmaatregelen voor duurzame stallen

De wijze waarop duurzame stallen wordt gemonitord wordt aangepast. Bij de huidige monitor wordt gekeken naar de duurzame stallen ten opzichte van het totaal aantal stallen; in de nieuwe monitor zal ook aandacht zijn voor het aandeel plusstallen (of hoger) ten opzichte van alle nieuwbouw. De UDV-partners hebben stimuleringsmaatregelen uitgewerkt onder de titel Plusstal. In 2016 zal een eerste monitor verschijnen van de resultaten die geboekt zijn over het jaar 2015.

Behoud van concurrentiekracht

De Uitvoeringsagenda Duurzame Veehouderij is samenwerkingsverband van het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en de overheid en is gericht op verduurzaming van de veehouderij. Doelstelling is in 2023 een veehouderijsector te hebben die met behoud van concurrentiekracht produceert met respect voor mens, dier, milieu en omgeving.

Of registreer je om te kunnen reageren.