Home

Nieuws

Te weinig mestverwerking Oosten en Veluwe

Dit jaar zal in de boeken komen als een moeizaam mestjaar, vooral in het Oosten en op de Veluwe. Daar is te weinig verwerkingscapaciteit gecreëerd. Daardoor betalen veehouders een hoge prijs voor het ophalen van de mest.

Het Zuiden is niet langer het probleemgebied bij mestafzet, de prijzen liggen daar nu zelfs lager dan in andere gebieden. De mesthandel heeft lang last gehad van het natte weer, maar vorige week kwam de boel toch op gang. De vraag richtte zich vooral op rundveemest, de afzet van varkensmest ging nog wat moeizaam. Dit omdat de percelen waarop varkensmest gevraagd is vaak nog te nat waren.

In het Zuidwesten is er al volop mest uitgereden op tarwe en de rest van het land volgt naar verwachting deze week. Zodra dit op gang komt, zal er het nodige uit de put bij de varkenshouders verdwijnen. Toch zullen de varkenshouders ook dit jaar meer moeite hebben met de mest­afzet dan de melkveehouders.

Rundermest verdringt varkensmest

Door het aanpassen van de bemestingsnormen is de vraag uit de akkerbouw de afgelopen jaren verschoven van varkens- naar rundermest. Akkerbouwers kunnen door de gunstigere verhouding in rundermest meer organische stof kwijt op het land dan met varkensmest. Daardoor is de afzet steeds moeizamer en is het afzetseizoen voor de varkenshouders verschoven. Eerder konden zij de mest in het uitrijseizoen in het voorjaar kwijt, nu vaak pas na deze periode. Dan kunnen silo's in het Noorden weer vol en is er weer wat ruimte bij be- of verwerking.

Hoewel de vraag zich steeds meer richt op rundermest, zal er dit jaar ook minder ruimte zijn voor rundermest uit de overschotgebieden. Het aanbod in de ontvangstgebieden is namelijk opgelopen, doordat melkveehouders in die gebieden ook zijn gegroeid en vaker zelf mest moeten afzetten dan voorheen. Bedrijven die eerst mest konden aanvoeren, moeten nu mest afzetten.

<em>Foto: William Hoogteyling</em>
Foto: William Hoogteyling

Mestdistributeurs en -handelaren in de ontvangstgebieden richten zich eerst op lokale aanbieders, dit is vaak makkelijker te plannen en goedkoper. Ook merken handelaren dat de vraag zo nu en dan kleiner is, omdat akkerbouwers zelf afspraken hebben met lokale veehouders.

Druk in Oosten het grootst

Eerder had het Zuiden de grootste moeite mest kwijt te raken. Nu hebben de Veluwe en het Oosten de meeste problemen. In het Zuiden is veel verwerkingsruimte gecreëerd, waardoor afzet niet langer afhankelijk is van de akkerbouwgebieden. In het Oosten zijn veel initiatieven voor verwerking niet van de grond gekomen en nu de vraag uit de akkerbouwgebieden flink afgenomen is, ontstaan er toch wat problemen. Omdat de mestverwerking op de Veluwe en in het Oosten onvoldoende capaciteit heeft, hebben veehouders daar de meeste moeite met de afzet. Vervoeren naar de zuidelijke verwerking is geen optie, omdat de verwerking daar al vol zit.

Prijzen op de Veluwe en in het Oosten liggen dan ook hoger dan in het traditioneel dure Zuiden. De prijs die veehouders er betalen ligt zo'n €3 tot €6 per kuub hoger dan in het Zuiden, zowel bij varkens- als rundermest. Intermediairs geven aan dat sommige distributeurs woekerprijzen vragen, soms wel tot €29 per kuub, voor ophalen van varkensmest.

Hoogste prijs: Veluwe en Oosten

De mestprijs is niet langer het hoogst in het Zuiden. Het gebrek aan mestverwerking heeft de prijs in het Oosten en op de Veluwe flink opgedreven. Voorlopig wordt er nog niet veel verandering verwacht, eerst moet er verwerking bij komen en het aanbod moet afnemen voordat de markt weer in evenwicht komt. Genoemde prijzen zijn per kuub inclusief transport, bemonsteren en wegen.

Prijs lager, maar op hoog niveau

Omdat de mestprijzen vorig jaar al flink opliepen en de opbrengstprijzen onvoldoende waren, hebben veel veehouders niet alle mest laten ophalen. Dit zorgt ervoor dat nu nog de nodige mest van vorig jaar uit de putten moet. Hierdoor is er extra druk op de markt. Hoewel de druk groot is, zijn de prijzen ten opzichte van half januari wel wat gedaald. Mede omdat de kosten voor opslag in silo's komen te vervallen nu de mest rechtstreeks het land opgaat. Voor varkensmest wordt €20 tot €24 betaald, waarbij de hoogste prijzen gelden voor het Oosten. Dit was in januari €1 tot €1,50 per kuub meer. Rundermest wordt voor €14 tot €22 opgehaald. In januari werd dat voor €18 tot €23 per kuub gedaan.

Ten opzichte van vorige jaren is de prijs hoog. Vorig jaar werd in deze periode maximaal €21 voor varkensmest betaald en €17 voor rundermest.

2016 nog moeizaam jaar

Hoewel er met verwerking veel mest van de markt gehaald wordt, zal dit jaar als moeilijk de boeken ingaan. Er is nog geen evenwicht, mede door het flink gestegen aanbod uit de melkveehouderij en het ontbreken van verwerking op de Veluwe en in het Oosten. Toch voorzien veel mesthandelaren verbetering. Langzaam komen steeds meer initiatieven van de grond voor mestverwerking. Daarnaast zal de invoering van fosfaatrechten zorgen voor een krimp van de melkveestapel. Zodra het aanbod afneemt en meer verwerking op gang komt, zal een nieuw evenwicht ontstaan. En hopelijk voor veehouders ook een lagere prijs voor de afzet. Intermediairs geven soms ook aan niet blij te zijn met de hoge prijzen. Zij lopen veel meer risico met bedragen die zij aan ontvangers moeten betalen, terwijl de leveranciers nog niet hebben betaald. Dit omdat de bedragen die intermediairs voorschieten ook flink opgelopen zijn door de hoge prijzen.

Of registreer je om te kunnen reageren.