Home

Nieuws 60 reacties

Melkveestapel moet met 4 tot 8% krimpen

De melkveestapel wordt generiek gekort met 4 tot 8%, afhankelijk van de omvang van de veestapel op 1 juli 2017. De inkrimping van de melkveestapel moet per 1 januari 2018 plaats vinden. Melkveehouders krijgen per 2017 fosfaatrechten, die verhandelbaar worden. Peildatum hierbij is 2 juli 2015.

Het aantal fosfaatrechten dat een bedrijf krijgt wordt gebaseerd op het aantal stuks melkvee op 2 juli 2015. Groei van de melkveestapel na 2 juli wordt niet meegeteld. Voor de toekenning van rechten wordt ook niet gekeken naar aantallen voor 2 juli 2015. Dat zou voor de rechter niet houdbaar zijn geweest, volgens staatssecretaris Martijn van Dam.

Compensatie

De grondgebonden bedrijven die niet bijdragen aan het fosfaatoverschot worden vooraf gecompenseerd met extra rechten. Daarmee worden ze ontzien bij de generieke korting van de melkveestapel per 2018. Of deze extra rechten voldoende zijn om de generieke korting te compenseren, is nog niet duidelijk.

Het inkrimpen van de fosfaatproductie gebeurt via afroming van 10% bij de handel in fosfaatrechten. Per 1 juli 2017 wordt dan gekeken hoeveel de melkveehouderij nog generiek moet korten. Dat zal tussen de 4 en 8% zijn, verwacht staatssecretaris Van Dam. "Dat zal niet hoger dan 8% zijn", zegt hij.

Dat is de uitkomst van intensief overleg van de melkveehouderij, milieuorganisaties en het ministerie van Economische Zaken over de fosfaatrechten.

Vergelijkbaar systeem als varkens- en pluimveerechten

De fosfaatrechten worden verhandelbaar via een vergelijkbaar systeem als de varkens- en pluimveehouderij. Er komt geen extra koppeling van fosfaatrechten met grond. Doelstelling is dat de fosfaatproductie per 2018 weer onder het fosfaatplafond komt dat door de Europese Commissie is opgelegd. Van Dam wil in Brussel ook gaan onderhandelen voor verruiming van het fosfaatplafond voor fosfaat die wordt verwerkt en geëxporteerd en daarmee niet op de Nederlandse grond terecht komt.

Kees Romijn (LTO Nederland) is niet blij met de plannen, maar hij vindt het positief dat er wel tijd is gekocht om de veestapel in te krimpen.

Van Dam: teleurgesteld in SNM en NMV

Van Dam is teleurgesteld over het afhaken van Stichting Natuur en Milieu (SNM) en de NMV bij het overleg. SNM besloot op het laatste moment de brief van de staatssecretaris niet te onderschrijven, omdat hij naar Brussel gaat om te onderhandelen over het fosfaatplafond. NMV zegde voor aanvang van het overleg af. De melkveehoudersvakbond vindt dat de oplossing te weinig garantie biedt voor behoud van derogatie.

"De nieuwe regeling biedt onvoldoende stimulans voor grondgebonden melkveehouders", vindt Sijas Akkerman van Natuur en Milieu. "Juist deze groep doet het beter qua milieu en is niet explosief gegroeid sinds de afschaffing van het melkquotum."

Eerder kondigde het ministerie al aan dat alle groei van de melkveehouderij sinds de aankondiging van fosfaatrechten op 2 juli teruggedraaid moet worden.

Fosfaatplafond

De fosfaatproductie van de melkveehouderij was in 2015 88,4 miljoen kilo. Dat is 4% hoger dan het plafond van 84,9 miljoen kilo dat de sector zichzelf had opgelegd. Voor de totale veehouderij bedraagt het Nederlandse fosfaatplafond 172,9 miljoen kilo. Dat werd met een fosfaatproductie van 176,3 miljoen kilo in 2015 ook overschreden.

<em>Foto: Mark Pasveer</em>
Foto: Mark Pasveer

Vaak uitstel of verlenging overleg

Van Dam overlegde met vertegenwoordigers van de zuivelsector (NZO, NAJK en LTO Nederland en NMV), Stichting Natuur en Milieu en Netwerk Grondig in een regiegroep over de invulling van de fosfaatrechten. Meermaals werd het overleg verlengd of uitgesteld omdat partijen er nog niet uit kwamen. De mening van de verschillende partijen lag ver uiteen. LTO, NZO en NAJK willen geen koppeling tussen fosfaatrechten en grondgebondenheid. Ze vinden dat de rechten vrij verhandelbaar moeten zijn en dat afroming geleidelijk moet gebeuren aan de hand van het deels inleveren van rechten als deze verhandeld worden. NZO, NAJK en LTO zijn voorstander van de Kringloopwijzer als bedrijfsspecifiek verantwoordingsinstrument.

Natuur en Milieu wil fosfaatrechten niet verhandelbaar maken en is voorstander van een fosfaatbank die door de overheid wordt beheerd. Netwerk Grondig vindt dat grondgebonden melkveehouders fosfaatrechten moeten krijgen toebedeeld op basis van hun aantal hectares, inclusief de latente ruimte. Ook vindt het netwerk dat de kringloopwijzer ongeschikt is als bedrijfsspecifiek verantwoordingsinstrument.

Behoud derogatie

Melkveehoudersvakbond NMV is tegen invoering van de fosfaatrechten, zolang dit geen garantie is voor behoud van derogatie.

De Tweede Kamer zal binnenkort in debat gaan over de plannen van Van Dam. In de Tweede Kamer zijn de meningen over fosfaatrechten sterk verdeeld. Linkse partijen willen grondgebondenheid in de melkveehouderij ook via fosfaatrechten borgen en pleiten voor weidegang, terwijl rechtse partijen de sector niet teveel beperkingen op willen leggen.

Lees hieronder alles over fosfaatrechten op Twitter.

Lees alles over fosfaatrechten in het dossier. Blader ook door de interactieve tijdlijn!

Het Nationaal Mestcongres brengt de keten bij elkaar: mestproducenten en –afnemers (melkveehouders, varkenshouders en akkerbouwers, intermediairs, verwerkers en exporteurs). Kom, ga in debat, ontmoet partners in de mest en laat u bijpraten over de laatste stand van zaken in de mestmarkt. Bent u er ook bij op 8 maart? Informatie en aanmelden: www.nationaalmestcongres.nl.

Melkveestapel moet met 4 tot 8% krimpen

Laatste reacties

 • Bennie Stevelink

  De peildatum van 2 juli en een generieke korting wekken bij mij de indruk dat vooral de juridische uitvoerbaarheid leidend is geweest bij de gemaakte keuzes. Hoe de gemaakte keuzes zich verhouden met het rechtsgevoel van individuele boeren is ondergeschikt.

 • zeugenhouderij!!

  komen er ook lease rechten?

 • Bennie Stevelink

  Als de PvdA en de VVD enkele jaren geleden een besluit hadden genomen was een generieke korting niet nodig geweest. De generieke korting is in feite het gevolg van politieke besluiteloosheid en gebrek aan bestuurlijke verantwoordelijkheid.
  Je kunt natuurlijk de verantwoordelijkheid voor de te sterke groei van de melkveehouderij bij de veehouders neerleggen maar iedereen weet dat individuele verantwoordelijkheid voor collectief belang niet werkt en dus niet verwacht kan worden.

 • Trot

  we hadden op 1 april Bevrijdingsdag, wordt nu 3 maart dode herdenking?

 • polsbroek

  Bennie je heeft helemaal gelijk

 • deB.

  En wat is de grens van grondgebonden veehouderij ?? 2,5 gve per ha???

  Dat kan ik nog niet ontdekken..

 • ZwarteRaaf

  Dat zijn ongeveer 100.000 koeien die Van Dam wil slachten.

 • info36

  Het iedereen naar de zin maken lukt met deze materie toch nooit. Hand in eigen boezem : het zijn de melkveehouders zelf die als gekken zijn gaan uitbreiden. FC heeft niets ondernomen toen duidelijk werd dat het quotum werd afgeschaft. Die had via leveringsrechten de productiestijging nog enigzins kunnen remmen. Eigenlijk mag je van Dam gerust nog een pluimpje geven. Hij laat zich niet meeslepen door zijn linkse partijgenoten. Dat doet hij trouwens ook niet met het meegaan met het verbod op glyfosaat.

 • rub2

  Grens van grondgebondenheid kan je uit rekenen door hoeveel je bedrijf produceerd aan fosfaat en daarbij per ha de hoeveelheid overschot. Dus er is ook nog ruimte voor kringloopwijzer en bex om je fosfaat voordeel zo hoog mogelijk te maken, lees: efficiënter boeren. Logisch en eerlijk, investeren in extra grond is ook ondernemen, een stal bouwen zonder grond is gokken.....

 • mtseshuis

  @Bennie: Sluit ik me volledig bij aan. Mooi dat we altijd grondgebonden gegroeid zijn en dat dat toch enigzins gewaardeerd wordt middels geen generieke korting zoals het nu lijkt.
  Wij vinden echter wel dat er meer ruimte moet komen voor degene die extensief waren en meer koeien willen gaan melken, net als degenen die het via verwerking prima geregeld hadden, kortom het plafond moet omhoog en de verwerking en export moet erbuiten blijven! Simpel...

 • a van Gerwen

  Het enige positieve is dat de fosfaatrechten vrij verhandelbaar blijven zonder allerlei koppelingen aan bv. grond of weidegang of wat nog meer.

 • John*

  nu worden ook de sterke bedrijven gestraft.. t ondereind was met deze melkprijzen toch wel voor 2018 gestopt en dan zaten die 5% koeien er ook minder. Nu worden de bedrijven die in de toekomst de concurrentie in Europa aan moeten gaan en wordt de toekomst van de hele sector op het spel gezet!


 • Marcel v

  Het is in alle opzichten een slecht compromis. Het is ingewikkeld, duur en overbodig. De Nederlandse boeren worden op kosten gejaagd en ik zie geen enkele financiële doorrekening hoe en of het wel betaalbaar en controleerbaar is.

 • rub2

  Dus eigenlijk het nieuwe quotum. ..... zucht.....

  Enige opluchting is er wel....

  Die zuur betaalde superheffing
  .....van 36.000 euro..... geleverd met een gemiddelde melkprijs van 43 cent..... en dus het extra aantal koeien in de stal lijkt nu toch echt de superBonus te worden!

 • WGeverink

  Er zijn nogal wat jaartjes overheen gegaan voor het zover was maar nu kunnen we de melkveehouderij eindelijk van harte feliciteren met hun nieuwe quotum.

 • jokelien

  @info 36, Je kunt FC helemaal niets aanrekenen. Dat is een verwerker en geen beleidsmaker. Ze hebben vandaag toch aangetoond dat ze de grote plas melk nog best goed tot waarde gebracht hebben: grootste winst! En dat hand in eigen boezem verhaal? Toen de afschaffing van het quotum speelde was er toch ook krapte op de wereldmarkt! Dat de russen een vliegtuig uit de lucht schieten en dat daarna allerlei politieke lieden het nodig vinden om een embargo in te stellen over de ruggen van allerlei sectoren waar de politiek zelf geen euro minder om verdient,......dát is waar het met onze melkprijs mis gegaan is. Moet je eens zien hoeveel zuivel er naar rusland toe gekund had...dan was er misschien nog wel steeds krapte.....

 • HJ O R

  Beste Info 36
  FC kon onmogelijk een fabrieksquotum of iets dergelijks invoeren, ze hebben immers volop in Brussel gelobbyd voor afschaffing van het Quotum.
  SJ Schenk en S Attema zijn de architecten van de huidige problemen, met name Siemjan heeft heel veel bloed aan zijn handen en het zinkende schip verlaten, helaas heeft Nederlands grootste gek wel weer een goed betaald baantje.

 • wmeulemanjr1

  De makelaars kunnen de kantoren weer herinrichten, de handel can begin

 • Schraar

  Jokelien, je kunt de zuivelindustrie (vooral dus FC) en de LTO wel degelijk aanrekenen dat ze melkveehouders jarenlang misleid hebben met allerlei verhalen over bevrijdingsdag en onbeperkte groeimogelijkheden na afschaffing van de quotering terwijl ze toen al lang wisten dat er een fosfaatplafond was en dat de groei zeer beperkt zou zijn. Boeren hebben hier op ingespeeld met voor sommigen nu dramatische gevolgen.
  Vervolgens hebben ze de overheid continu voorgehouden dat zij zouden zorgen dat de melkveehouderij niet over het plafond heen zou gaan en er dus geen maatregelen nodig waren. Hierdoor heeft het tot vandaag geduurd voor er maatregelen genomen worden met een algemene korting van wrs 8%. Dus ook degenen die niet gegroeid zijn worden dadelijk toch gekort. Als de maatregelen klaar hadden gelegen zou eerder ingegrepen zijn en zou deze grote onrechtvaardigheid niet nodig zijn geweest.

 • gerard364099

  ze hadden gewoon het qoutum in stand moeten houden wellicht iets anders ingericht

 • Attie

  Voor veel boeren is het pensioen weer geregeld.

 • richard3

  John, die sterke bedrijven waar jij over praat zijn in 2018 al failliet vanwege de nog jarenlange lage melkprijs en een financiering van meer dan 50.000 euro per hectare, dus maak je daar maar niet druk over.

 • Peerke1

  Hebben we onze stal toch weer voor niets gebouwd. Wanneer komt de bank alles overnemen.vanwege faillissement.

 • Teun W

  devil are in the details

 • Peltjes

  Schraar ben het met je eens. Ze hebben het op hun beloop gelaten.

 • info246

  Wat zal dit doen met de grond prijs. Als pudding in elkaar zakken. Want juist de groeiers hebben geen cash en als dat al hebben kopen ze fosfaat rechten. En de beleggers krijgen grond aangeboden van melkveehouders die willen groeien en het stillen vermogen uit het onroerend goed halen voor rechten te kopen. Grond pachten ze dan wel weer terug (fagoed regeling)

 • PIETER123

  Snap nu waarom A-ware en andere buitenlandse investeerders hier melkfabrieken neerzetten.Juist voor de goedkopemelk.Dit hebben ze goed gezien beter dan de LTO-noord die nu duidelijk een slagveld achter zich laat.

 • rub2

  Grond blijft nog steeds in waarde doordat er ook nog de aMvB op de melkveehouderij rust. Wanneer je groeit moet je dus extra grond verwerven.

 • info246

  maar rub2 daar hou hij info246 toch rekening mee. zijn beredenering is dat er minder geld beschikbaar is om grond te kopen vanwege de fosfaatrechten. geld kan je maar een keer uitgeven. Daar komt bij dat je grond maar 30% hoeft mee te nemen in berekening, je kan immers 70 % financieren. Dit gaat niet gelden voor fosfaatrechten dit zal bijna 100% eigen vermogen moeten wezen, de bank zal hier denk niet op lenen.

 • info246

  In mijn situatie zal ik me eerst richten op me stal vol krijgen door rechten te kopen , en dan zet ik de mest wel af of ga in gesprek met een akkerbouwer. Dus ik ben in ieder geval van de grondt markt af voor een tijdje, Misschien moet ik zelfs land verkopen om me stal vol te zetten. Andere optie is voor mij niet, want met een half volle stal kan ik de bank ook niet betalen. Denk dat er meer in deze situatie zitten of ben ik de enigste.

 • Farmer4life2

  Waar blijft nu die vrije marktwerking?

 • kleine boer

  Farmerlife 2 die komt nu op gang met aankoop rechten .....

 • MKRouveen1

  @info246 Ik zit niet in jouw situatie maar, ja, er zullen er veel meer zijn. Veehouders met een halfvolle stal zullen deze nooit vol kunnen zetten en zullen dus de bank nooit kunnen betalen met melkgeld, want daar zal onvoldoende van binnenkomen.

  Overigens is de mate van grondgebondenheid bepalend voor het wel of niet toekennen van extra fosfaatrechten las ik in de Kamerbrief. Dus ik help het je hopen maar als je een mestoverschot hebt zou het maar zo kunnen dat je geen rechten mág kopen.

 • info246

  Dan is klaar met me bedrijf en daar ga nog niet van uit . En als wel zo is komt er alleen maar meer land te koop. Of zal ik dan wel de enigste zijn waar de bank de stekker er uit trekt.

 • japie455

  keer een beetje fosfaat naar binnen pompen daar in Den Haag!! stelletje RAKKERS!!!

 • Farmer4life2

  De snelle intensieve groeier is de sjaak. Vooral als er nieuw gebouwd is en niet alles benut wordt. Is mijn superheffing geld toch nog nuttig besteed.

  Het is raar en krom gemaakt in de politiek. Het enige wat ik hoop, is dat we geen "intensieve" stempel krijgen.

 • Peltjes

  Ik vind het een grof schandaal dat bedrijfen op deze manier in de problemen komen. En dat alles door dat politici en lto bestuurders de hete aardappel voor zich uit schuiven.
  Voor de rechter er mee!

 • missis

  Feit blijft dat we de rechten pas in 2017 "krijgen" en in 2018 ingaan/gekort worden. Dan moeten we nog wel even 2 jaar met een slechte melkprijs zien te overleven voor dat er verbetering zal optreden denk ik maar ik hoop dat ik goed fout zit!!!!!!!

 • vraagteken

  en als eind 2017 er zoveel boeren gestopt zijn dat we al onder het plafond zitten kunnen we dan weer gewoon meer koeien houden zonder rechten te kopen

 • jan1

  Puur wanbeleid van de overheid. Maar dat weten we nu langzamerhand al wel een keer dat, dat de onbetrouwbaarste partner is waar we mee te maken hebben. Maar ook gaan LTO en NZO niet vrij uit in dit gebeuren.
  Blijft nu de derogatie wel overeind??
  Een pluspuntje voor mij is er wel, mijn pensioen lijkt nu wel verzekerd.

 • De Waard

  Misschien een ideetje om de giga varkensstapel ook eens een ietsiepietsie in te krimpen?
  Fosfaat is fosfaat.

 • veldzicht

  En toch klopt het niet ,de boeren kregen vergunning een stal te bouwen wat aan allerlei dure milieu en dierwelzijn eisen moest voldoen en als ie klaar is zegt v.dam je mag hem niet gebruiken ,wie is er dan in de fout ?zo iets laat een garagehouder o.i.d. zich niet aan leunen

 • draaier

  @ de Waard. De varkenshouderij overschrijdt haar fosfaatplafond niet. Of moeten de varkenshouders inleveren voor de melkveehouderij?? Overigens is het fosfaatplafond er gekomen om de derogatie te behouden, waar de varkenshouderij niet direct van profiteert met een aanwendingsnorm van 170 kg N/ha. Laat de varkenshouderij buiten deze discussie aub.

 • alco1

  Juist veldzicht. Dit wordt een juridisch steekspel.

  @missis 10.42
  Invoering van de fosfaatrechten zal zeker niet leiden tot hogere melkprijs.
  Zelfs kon het Europese melkquotum vanwege het weinig invloed hebben op de melkprijs wel afgeschaft worden.

 • bva

  Denk dat we niet met sectors naar elkaar moeten gaan wijzen... We zitten samen in het zelfde schuitje :)

 • melkveehouder .

  @Robschaam. Als de varkenshouder ook geen rechten meer kan kopen als hij niet over voldoende grond beschikt om de fosfaat aan te wenden, dan zou je gelijk hebben om buiten schot te blijven. Nu vind ik dat er met twee maten gemeten wordt t.a.v. grondgebondenheid. De varkens liepen vroeger toch ook buiten of niet soms?

 • mtsjansens1

  extensieve grensboeren komen niet in aanmerking voor compensatie bij afroming. Wel grond in bezit ,maar als deze over de grens ligt telt deze niet mee. Zo blijf je op papier altijd intensief.

 • m.en.a.heijnen1

  8% inleveren oke 8%bex voordeel halen over heel nederland dan hoeft er dus toch geen koe weg of zie ik het verkeert

 • JD 5055E

  Jammer dat de boeren die de laatste vijf jaar niet uitgebreid zijn. Hier ook weer onder moeten lijden.

 • koster

  nederland kan geen 8% bex voordeel halen, daar is de bex namelijk niet voor gemaakt.

 • Bennie Stevelink

  @heijnen 16:27, het BEX-voordeel wisselt per jaar. Afgelopen jaar was het BEX-voordeel erg laag: velen hadden een BEX-factor van 1 of zelfs nog hoger. Dat betekent dat het BEX-voordeel nul was en bij sommigen was er zelfs sprake van een BEX-nadeel.
  Er zijn echter ook jaren geweest dat we een BEX-voordeel hadden van meer dan 16%.
  Het BEX-voordeel weet je pas achteraf. Ik vraag mij dan ook af hoe daar qua wetgeving en handhaving mee wordt omgegaan. De enigste oplossing die ik zie is een rekeningcourant-systeem.

 • kuiken007

  tjakkaa paar jaar terug me melkquotum dik verkocht
  nu jongvee opfokken
  straks koeienrechten verkopen voor wat zal het zijn 10000,-/15000,- per koe kan nie wachten!!!!!

 • Koen Franken


  Zo is het @kuiken007 , dit is ook ondernemen . Prima gedaan

 • melkveehouder .

  @kuiken007. Inderdaad goed gewerkt. Maar je zult voor 10000/15000 per koe te vangen héél lang moeten wachten denk ik. Als van Dam in 2018 inderdaad voor afschaffing of verruiming van het fosfaatplafond naar Brussel gaat, dan mag je blij zijn met het door jouw genoemde bedrag met twee nullen minder. Nog los van het feit dat de huidige melkprijs niet direct aanzet tot investeren.

 • Farmer4life2

  De rente is laag, dat helpt een prijsbubbel.

 • koekalf8

  De verhandelbaarheid van de fosfaatrechten lijkt mij een geweldig idee voor (misschien ook wel van) de banken die nu angstig kijken naar de bedrijven met grote nieuwe stallen en weinig grond, en veel schuld, die zullen nu nog wel twee jaar door mogen modderen, en als de fosfaatrechten goed geld gaan opbrengen, zullen de banken wel adviseren om die gedeeltelijk of allemaal te verkopen.

 • 344412

  Zou wel rechtvaardig zijn als melkveehouders kunnen kiezen tussen 2 juli 2015 en bijvoorbeeld 1 april 2015 of het gemiddelde van 2014, zoals in de brief van Dijksma stond. Is bij pluimvee en varkensrechten ook gebeurd.

 • josrodenburg

  er word gezegd dat er niet meer uitgebreid mag worden zo is het niet. alleen de portemonnee moet weer een eind open voor de boer die zijn stal wil vullen. tegelijk gaat er een portemonnee open van een stoppende boer die zijn pensioen aan het veilig stellen is.

 • Zandboertje

  Waarom in het verleden wel voor een kapitaal per koe quotum willen kopen en nu dat niet voor fosfaatrechtenwillen betalen?

 • Farmer4life2

  @zandboertje
  In quotum tijdperk was de kostprijs lager en de opbrengsten hoger en minder volatiel.

Laad alle reacties (56)

Of registreer je om te kunnen reageren.