Home

Nieuws 7 reacties

Fosfaatexport moet nog een kwart hoger

In 2017 moet de mestverwerkingscapaciteit groeien van 44 miljoen kilo fosfaat nu naar 55 miljoen kilo. Daarvoor moet mest van anoniem naar gegarandeerd kwaliteitsproduct. Dat zijn enkele conclusies uit het Nationaal Mestcongres van Boerderij.

Aan het eind van 2017 moet de capaciteit voor mestverwerking met 11 miljoen kilo zijn gegroeid ten opzichte van eind 2014. Dat betekent een groei naar 55 miljoen kilo te verwerken fosfaat, oftewel de export moet met een kwart groeien. Dat is de stand van zaken volgens Ruud Tijssens, directeur Corporate Affairs van Agrifirm Group en tevens voorzitter van het Mestinvesteringsfonds. De extra capaciteit van 11 miljoen blijkt uit een inventarisatie van het Mestinvesteringsfonds, het Projectbureau Lokale Mestverwerking (PLMV) en het Bureau Mestafzet. Volgens Tijssens is realisatie van 7,2 miljoen kilo fosfaat in voorgenomen projecten realistisch. Dan blijft nog een tekort van 4 miljoen kilo fosfaat.

De extra benodigde capaciteit is gebaseerd op een landelijke fosfaatproductie van 173 miljoen kilo fosfaat en 118 miljoen kilo plaatsingsruimte in Nederland eind 2017.
Tijssens presenteerde de cijfers op het Nationaal Mestcongres van Boerderij afgelopen dinsdag. Op het congres waren 300 deelnemers waarvan een derde bestond uit boeren (vooral veehouders), nog een derde van de deelnemers was mestintermediair, -verwerker of –handelaar.

Vooral onbewerkte mest

De bestaande verwerkingscapaciteit bestond eind 2014 uit 9 miljoen kilo verbranding, 4 miljoen kilo export van gehygiëniseerde mest, 4 miljoen kilo als droog product of korrels en 3 miljoen kilo compost. De grootste stroom van de export bestond echter uit onbewerkte mest, in totaal 24 miljoen kilo. De sector staat nu voor de keuze in welke vorm die extra capaciteit gerealiseerd moet worden: vooral inzetten op meer export van droge producten al dan niet in korrelvorm, of verder met exporteren van vooral gehygiëniseerde mest inclusief een deel van de dikke fracties. Met financiële ondersteuning van het fonds zijn inmiddels voor circa 2,8 miljoen kilo fosfaat projecten gerealiseerd, variërend van 74.000 kilo in Friesland tot 700.000 kilo fosfaat in Brabant. Voor nog eens 1,6 miljoen kilo fosfaat lopen de voorbereidende onderzoeken. Projecten buiten het fonds om, grote en kleine projecten zijn nog eens goed voor 2,8 miljoen kilo fosfaat. Daarmee komt Tijssens op het totaal van ruim 7 miljoen kilo fosfaat extra capaciteit.

Ruim 300 boeren, intermediairs en ander geïnteresseerden namen op dinsdag 8 maart deel aan het Nationaal Mestcongres van Boerderij.
Ruim 300 boeren, intermediairs en ander geïnteresseerden namen op dinsdag 8 maart deel aan het Nationaal Mestcongres van Boerderij.

Beroep op overheid

De huidige situatie met torenhoge afzetprijzen voor mest is niet houdbaar, stelde Tijssens net als andere sprekers vast. Lagere prijzen voor mestafzet zijn nodig. Dat moet enerzijds door verlaging van de kosten per kuub mest, en anderzijds door het verhogen van de opbrengst van het eindproduct. Tijssens deed daarnaast een oproep om wat te doen aan de vergunningverlening. Vooral bij de grotere verwerkingsinstallaties blijft het verkrijgen van vergunningen een groot probleem volgens Tijssens: "Daar moet de focus op liggen, het gaat nu ongelofelijk traag", stelde Tijssens vast. Daarvoor moet de sector wel met een stem naar de overheid toe. "Vergunningverlening is aan de overheid, nationaal en regionaal, maar die werken elkaar nu behoorlijk tegen."

Bekijk ook de fotoreportage van het Nationaal Mestcongres

Duitsland nog geen probleem

Hans Verkerk, secretaris van de sectie meststoffendistributie van Cumela Nederland, wees op de cruciale rol van intermediairs in de mestketen. Hij verweerde zich scherp tegen eerdere kritiek van Hans Huijbers van LTO Nederland dat Cumela niet genoeg tegen fraudeurs zou optreden. "Cumela heeft wel degelijk meerdere leden geroyeerd", aldus Verkerk. Hij wees er op dat de intermediairs niet de 'probleem eigenaar' zijn, maar ondernemers die een boterham moeten verdienen. Verkerk noemde ook de nog steeds stijgende export van mest naar Duitsland ondanks allerlei geluiden dat er sprake is van steeds meer weerstand tegen Nederlandse mest.

Mestoverschot op bord veehouders
'Er zijn nog altijd boeren die denken dat het mestprobleem een uitvinding is van Den Haag. Maar we hebben echt wel een probleem'. Dat zei Johan Temmink van ForFarmers op het mestcongres. Hij was niet de enige met die boodschap. Er is een mestoverschot. Dat probleem ligt op het bordje van de veehouderij. Die is als eerste aan zet. In de woorden van LTO bestuurder Hans Huijbers: 'Ik zeg met volle overtuiging: er is mestwetgeving nodig.'
In die mestwetgeving spelen cijfers een grote rol. Mesthoeveelheden en gehaltes zijn een ding. Maar efficiënt benutten van mineralen en weten wat er van de grond komt is voor elke veehouder cruciaal. "Je moet inzicht hebben in de cijfers voor je een probleem aan kunt pakken", aldus Temmink.
In de mestverwerking ligt de focus vaak op fosfaat. Maar ook stikstof is een nog onderkend probleem, zeker op de zandgronden in mestgebieden Zuid en Oost. "Door de lagere derogatienorm van 230 kilo stikstof in plaats van 250 is stikstof het ware probleem", aldus Temmink. Hij putte daarbij uit cijfers van honderden bedrijven die meedoen aan projecten voor regionale kringlopen.
Veehouders hebben behoefte aan afzet van mest, akkerbouwers hebben tegelijkertijd behoefte aan voedingsstoffen voor hun gewas. Maar ze nemen dat alleen af als ze er vertrouwen in hebben. Volgens Lubbert van Dellen, directeur Agro Advies van Accon AVM, leeft in de akkerbouw breed het idee dat niemand verantwoording neemt voor de kwaliteit van mest. En uiteindelijk is de akkerbouwer het kwetsbaarst: 'Diegene die het spul op zijn grond gebruikt, krijgt het probleem op zijn bordje, als er iets mis is. En daar heeft die akkerbouwer de pest aan. Het maakt hem behoedzaam.'

Hoofdredacteur Jan Vullings aan het woord.
Hoofdredacteur Jan Vullings aan het woord.

De uitdaging: van anoniem naar gegarandeerd kwaliteitsproduct
De veehouder is aan de bal. Voor een duurzame afzet zijn nog grote stappen nodig in de richting van een gegarandeerde kwaliteit van het eindproduct. Han Huijbers van Lto Nederland  daagt veehouders uit om garanties te geven voor de gehaltes in de mest. Hij roept de intermediairs op om een kwaliteitssysteem in het leven te roepen. Die gaven op het congres nog geen gehoor.
Toch heerst ook binnen Cumela de opvatting dat er in ketenverband iets moet gebeuren om de afzet van mest en mestproducten zekerder en beter moet. Er is binnenkort een verkenningsreis naar akkerbouwgebieden in Oost-Duitsland, zoals er al eerder bezoeken waren aan Hongarije. De afzetmarkten dichtbij over de grens komen onder druk, dus moeten we het verder zoeken, is de gedachte.
Ook vanuit de industrie klinkt de roep om gezamenlijk optreden. Ruud Tijssen van Agrifirm zei over de mestverwerking: 'Het is niet alleen capaciteitsvraagstuk maar ook de vraag hoe ziet de waardeketen eruit. Daarvoor is innovatie nodig. Transportkosten moeten omlaag. Wat voor slimme dingen zijn daar te bedenken?' Retourvrachten van stro zouden al een voorbeeld zijn.
Volgens Tijssens is er een gecoördineerde visie van de industrie nodig op mestafzet. Dat geeft richting en gewicht aan de lobby richting overheid, als het gaat om snellere vergunningverlening en andere obstakels. Maar het belangrijks is: een solide afzetmarkt. En dat betekent: leveren wat de klant (akkerbouwer in binnen- en buitenland) wil hebben.
Daarover heeft accountant Lubbert van Dellen een duidelijk verhaal: 'Mest is helaas nog een anoniem product.' En anonieme producten zijn geen basis voor een verdienmodel, verzekert hij, wijzend naar de problemen in de varkenshouderij.

Laatste reacties

 • alco1

  Het is maar net waar je het "EVENWICHT" wil hebben.

 • deB.

  Breng allemaal maar buiten de landsgrenzen.... er groeit hier straks niet veel meer!

  Nee, nog meer auto in dit kleine landje... en steeds meer vee cq mest weg, waanzin.

  nogmaals sinds de jaren 80; 1 miljoen koeien minder!!
  4 miljoen auto's erbij!!!!!

  We laten ons weg saneren, tbv die koek blikken en alles wat daarmee verband houdt

 • Zuperboer

  Wv01; Je hebt zeker een punt. Met de huidige fosfaatrechten heeft men het fosfaatplafond gelegaliseerd, waarbij men wederom voorbijgaat aan de mooie melkveehouderijsector die ons land rijk is. Boeren met weidegang worden net zo hard gekort als bedrijven die opstallen, terwijl de weidegangbedrijven naar rato minder beloond zijn met fosfaatrechten. Dit is een gemiste kans om de weidegang een boost te geven. Verder ben ik van mening dat EZ met elke andere partij dan de landbouwsector gewoon tot afspraken zou zijn gekomen over een vorm van verwerking. De rekensommen zijn toch heel duidelijk; Die mest die verwerkt wordt en gecontroleerd op verantwoorde wijze elders wordt ingezet behoort nooit en te nimmer aan de aanwending in NL te worden toegerekend. Het is genant om te zien hoe men keer op keer de eigen landbouw schoffeert, terwijl we GOUD in handen hebben en er van vervuiling totaal geen sprake (meer) is.

 • kalkar

  Gebruikersnormen omhoog en weg is het zgn. probleem. Vreemd dat hier niet over gesproken wordt. Of is het dat het sowieso veel geld moet kosten. Blijven ambtenaren die er alleen voor zichzelf zitten.

 • haj146

  @ kalkar het is gewoon uitrook beleid. De overheid heeft op allerlei manieren geprobeerd ons te saneren maar is daar tot op heden nog niet geheel in geslaagd. Met de huidige opbrengst prijzen en het probleem van de mest steeds groter te maken roken zo ons wel financieel uit.

 • kiepel

  haj146
  Ons schrijf je. Wie bedoel je daarmee? Ik als grondgebonden melkveehouder snap je probleem niet. Ben je misschien een beetje te hard in stalruimte aan het investeren geweest?

 • kalkar

  Kiepel, in ieder geval de varkensboeren, lijkt mij duidelijk.

Laad alle reacties (3)

Of registreer je om te kunnen reageren.