Home

Nieuws 3 reacties

BLHB wil prijstoetsing geliberaliseerde pacht

Geen vrije prijsafspraken meer tussen pachter en verpachter bij een geliberaliseerde pachtovereenkomst, maar prijsregulering. Dat is het voorstel van de Bond van Landpachters (BLHB). De pachtersorganisatie hoopt hiermee het vastgelopen pachtoverleg 'Spelderholt' weer vlot te trekken.

Nu kunnen verpachters en pachters zelf afspraken maken over duur en hoogte van de pachtprijs bij geliberaliseerde pachtcontracten van zes jaar of korter. Deze pachtvorm wordt steeds vaker gebruikt ten koste van langjarige pacht, waaronder reguliere pacht. Bij laatstgenoemde pachtvorm wordt de pachter beschermd door onder andere toetsing van de pachtprijs.

Prijstoets via AMvB

Kern van de pachtdiscussie is om een einde te maken aan deze tweeslachtigheid. De BLHB denkt hiervoor de oplossing te hebben gevonden en wil voor geliberaliseerde pacht een toetsing van de pachtprijs invoeren, zoals nu het geval is bij geliberaliseerde pacht langer dan zes jaar en reguliere pacht middels het pachtnormenbesluit.

"De wet hoeft hiervoor niet te worden aangepast", zegt Piet van der Eijk, voorzitter van de BLHB. "De prijstoets kunnen we invoeren door middel van een Algemene Maatregel van Bestuur, zowel voor geliberaliseerde pacht van zes jaar of korter als die voor langer dan zes jaar", vervolgt Van der Eijk.

Rendement verpachter borgen

De BLHB wil tegemoetkomen aan de belangen van de verpachter in het kader van het vereiste rendement van de verpachter en aan de belangen van de pachter in relatie tot de grondbeloning. Voorstel van de pachtersbond is dat bij de berekening van de regionorm - die als basis dient voor de prijstoets – wordt uitgegaan van de waarde van de grond in pachtvrije staat. Nu worden in het huidige pachtnormenbesluit voor geliberaliseerde overeenkomsten langer dan zes jaar de pachtnormen berekend op basis van de verpachte waarde, hetgeen een lagere pachtprijs oplevert.

Prijs geliberaliseerde pacht omhoog

Van der Eijk: "De zesjaarstermijn bij geliberaliseerde pacht kan dus vervallen. De netto-pachtopbrengst voor de verpachter zal stijgen, door het aangaan van contracten langer dan zes jaar. Uit onze berekening (red.: zie tabel hieronder) blijkt, afhankelijk van de grondprijs in de betreffende regio, dat de pachtprijs van geliberaliseerde pacht in ons voorstel 10 tot 20% hoger ligt dan de reguliere pachtprijs."

De BLHB vindt dat hun voorstel als voordeel heeft dat de onevenwichtigheid tussen liberale en reguliere pacht wordt weggenomen. Tevens wordt hiermee volgens de organisatie een stimulans gegeven voor langdurige contracten. "Dit bevordert duurzaam grondgebruik. Pacht blijft hierdoor als financieringsinstrument behouden en een ingrijpende herziening van de pachtregelgeving is niet meer nodig", aldus Van der Eijk.

Pachtdiscussie duurt al twee jaar

Al bijna twee jaar zijn verpachters- en pachtersorganisaties vruchteloos in discussie over aanpassing van het pachtstelsel. Alle partijen schreeuwen om een nieuw pachtstelsel, want het areaal reguliere pacht (met dwingend recht, zoals toetsing grondkamer en 'indeplaatsstelling', zodat de pachter het gepachte mag overdragen aan de opvolger) loopt terug. Dit in tegenstelling tot het areaal flexibele pacht (onder meer geliberaliseerde pacht, eenmalige pacht of grijze/zwarte pacht). Dit komt doordat veel boeren en verpachters het 'gedoe' met de grondkamer willen ontwijken, hoewel de pachtprijs bij flexibele pacht vaak hoger ligt dan bij gereguleerde gebruiksvormen en er minder zekerheid is over bijvoorbeeld de duur van de overeenkomst.

Lees hieronder de reacties van onder andere LTO en NVR.

Foto: Martijn ter Horst
Foto: Martijn ter Horst

 

Reacties op BLHB-voorstel
In een eerste reactie op het voorstel van BLHB laat LTO weten dat een prijstoets bij geliberaliseerde pacht een oplossing kan zijn om de excessen van de geliberaliseerde pacht in te dammen. Arnold Michielsen, portefeuillehouder pachtzaken LTO Nederland: "Als LTO bestuderen we deze oplossing en ook de oplossing die een uitwerking is van de onderhandelingen met de initiatiefnemers Spelderholt. Hier wordt gewerkt met een correctieve toetsing die hetzelfde beoogt. We leggen deze twee oplossingen naast elkaar, om te zien of een duurzaam grondgebruik en een duurzame relatie tussen pachter en verpachter wordt gewaarborgd. Daarnaast vindt LTO het belangrijk dat er een relatie blijft tussen wat er op de grond kan worden verdiend en wat er aan pacht wordt betaald."
Erik Somsen, directeur landelijk vastgoed bij de grootste Nederlandse grondbelegger ASR Vastgoed Vermogensbeheer, wil het voorstel eerst in een vervolgoverleg van 'Spelderholt' bespreken, alvorens te reageren via de media. Somsen: "Hoofddoel van een nieuw toekomstgericht pachtstelsel moet zijn dat er weer nieuwe landbouwgrond in pacht wordt uitgegeven als financieringsinstrument voor landbouwbedrijven. Het uitgangspunt daarbij is dat pachters en verpachters zoveel mogelijk in staat moeten worden gesteld hun zaken onderling te regelen, tegen een in onderling overleg overeen te komen, marktconforme vergoeding."
Lodewijk Valk, voorzitter van het Pachthof en de Centrale Grondkamer en een van de initiatiefnemers van het Spelderholtoverleg wil niet reageren op het voorstel van de BLHB. Jan Willemink, voorzitter van de werkgroep Pacht van de Nederlandse Vereniging van Rentmeesters (NVR) wil dat wel. Hij acht de kans klein dat het voorstel door alle partijen in verpachtersland wordt gedragen. Willemink: "Goed dat de BLHB gaat voor een eenvoudige oplossing en kiest om pachttermijnen in geval van flexibele pacht los te laten. Echter, het verder beknotten van de regelgeving door toetsing van pachtprijzen in geval van geliberaliseerde pacht, staat weer haaks op de marktwerking."

Laatste reacties

 • cornelis 22

  Tulpenland verhuren tussen 3 en 5 duizend euro mag dat dan niet meer?

 • mail3

  Jawel, dat is teeltpacht, dat is pacht voor een- of twee jarige teelten waar de prijs geheel vrij van is en blijft.
  Zie: <>

 • info36

  Wat die rentmeester roept over marktwerking, daar kots ik van, er zijn teveel boeren die niet in staat zijn een economisch rendabele pachtprijs af te spreken. Die moeten tegen zichzelf in bescherming worden genomen. Ik denk dat het voorstel van de BLHB heel goed is. Nog wel een punt : er wordt teveel door iedereen ervan uitgegaan dat de grondprijs te maken heeft met de landbouw maar die staat daar helemaal los van. De gronddruk buiten de landbouw in het verleden en heden bepaalt de grondprijs.Daar moeten wij goedkope gewassen op telen!

Of registreer je om te kunnen reageren.