Home

Nieuws 1 reactie

Vanaf 2017 vervangt Wet natuurbescherming drie oude wetten

Vanaf 1 januari 2017 gaat de nieuwe Wet natuurbescherming in. Deze wet vervangt drie wetten, namelijk de Natuurbeschermingswet 1998, de Boswet en de Flora- en faunawet.

Met één wet en minder regels wordt het makkelijker om de wet toe te passen, volgens de Rijksoverheid.

De Wet natuurbescherming betekent een grote verschuiving van verantwoordelijkheden van Rijksoverheid naar provincies. Vanaf 1 januari 2017 bepalen de provincies wat wel en niet mag in de natuur binnen hun provinciegrenzen. Ook zorgen de provincies vanaf deze datum voor vergunningen en ontheffingen. De Rijksoverheid blijft verantwoordelijk voor het beleid rondom grote wateren, zoals het IJsselmeer.

Aparte natuurvergunning aanvragen bij provincie blijft mogelijk

Een aanvraag voor een omgevingsvergunning bij de gemeente wordt net als tot nu toe getoetst aan de natuurwet. Het blijft mogelijk om bij de provincie een aparte natuurvergunning aan te vragen.

Ook de jacht op dieren die schade veroorzaken wordt in vervolg op provinciaal niveau geregeld. Provincies, grondeigenaren, dieren- of natuurorganisaties en jagers maken samen vooraf een faunabeheerplan. Daarin staat op welke en op hoeveel dieren mag worden gejaagd. Na het jachtseizoen moeten de jagers volgens de nieuwe wet laten weten welke dieren zijn afgeschoten. Dit zorgt voor beter inzicht in de jacht.

Eén reactie

  • Henk Tennekes

    Onder de huidige Flora en Faunawet genieten ruim 40 soorten orchideeën wettelijke bescherming. Onder de nieuwe Wet Natuurbescherming vanaf 1 januari 2017 blijven er nog maar een tiental over: Groene nachtorchis, Bruinrode wespenorchis, Geelgroene wespenorchis, Dennenorchis, Honingorchis, Bokkenorchis, Groenknolorchis, Vliegenorchis, Bergnachtorchis en Zomerschroeforchis. Over het algemeen zijn dit zeldzame tot zeer zeldzame soorten die in hoofdzaak in beschermde natuurgebieden voorkomen. De overige ruim 30 soorten Nederlandse orchideeën, waaronder een aantal zeer zeldzame en ernstig bedreigde, zijn straks vogelvrij. Als met inwerking treden van de nieuwe Wet Natuurbescherming de Bijenorchis en andere orchideeën hun beschermde status verliezen, vrezen FLORON en de Werkgroep Europese Orchideeën (WEO) voor een achteruitgang van deze soorten buiten de beschermde natuurgebieden. Groenbeheerders hoeven dan geen rekening meer te houden met de aanwezigheid van orchideeën.

Of registreer je om te kunnen reageren.