Home

Nieuws 3 reacties

Stagnatie verkoop agrarisch vastgoed

De vraag naar agrarisch vastgoed is er wel, maar dat vertaalt zich niet terug in het aantal verkopen. Vorig jaar zijn er minder melkvee-, akkerbouw- en varkensbedrijven verkocht dan in 2014.

Dit blijkt uit de jaarcijfers 2015 van makelaarsvereniging NVM, vakgroep Agrarisch & Landelijk Vastgoed. Het aantal verkochte pluimveebedrijven bleef stabiel op 9 stuks. Het aantal verkochte tuinbouwbedrijven, exclusief glastuinbouw van 4 naar 6. De NVM zegt zelf 70% marktaandeel te hebben van het totale aanbod van agrarisch vastgoed op de Nederlandse markt. De vereniging telt nu 135 NVM-makelaars met specialisatie Agrarisch & Landelijk Vastgoed (A&LV).

Lage melkprijs remt vraag

De melkveehouderij heeft te maken met een lage melkprijs. De vraag naar complete melkveebedrijven is daardoor gering. Vorig jaar verkochten NVM-makelaars 20% minder melkveebedrijven dan in 2014. Het aantal melkveebedrijven dat in de etalage stond bleef nagenoeg stabiel op 88 bedrijven op 31 december 2015. Door de onzekerheid rondom fosfaatrechten, komen die er wel of niet en zo ja in welke vorm, maken veel ondernemers een pas op de plaats. Onzekerheid leidt tot stagnatie, stelt de NVM.

Akkerbouwer koopt liever grond

Het aantal verkochte akkerbouwbedrijven lag in 2015 35% lager ten opzichte van 2014. Op 31 december 2015 stonden 25 akkerbouwbedrijven te koop. Dat zijn er 4 minder dan hetzelfde moment in 2014. Akkerbouwers die willen groeien kopen liever grond en geen gebouwen. Een reden, volgens de NVM, dat het aantal verkopen van complete bedrijven afneemt. De waarde van een akkerbouwbedrijf lag vorig jaar ook lager dan in 2014. Exacte cijfers over die waarde kan de NVM niet geven, omdat bedrijven, die verkocht zijn, in omvang en qua gebouwen sterk verschillen.

Situatie varkenshouderij 'zorgelijk'

Voor de varkenshouderij zijn het zware tijden, merkt de NVM. Er werden minder varkensbedrijven verkocht binnen de makelaarsvereniging. In 2015 ging het om 16 stuks. Een jaar daarvoor ging het om 19. Een  afname van bijna 16%. Vooral de slechte inkomenspositie in de varkenshouderij vertaalt zich in minder transacties. De te koop staande varkensbedrijven zijn vaak verouderd. Kopers moeten eerst fors investeren in dierenwelzijns- en milieueisen, alvorens er varkens in kunnen. Alleen goed renderende bedrijven kunnen de financiering rond krijgen, echter met de lage varkensprijzen zijn dat er maar weinig.

Gemiddeld bracht een varkensbedrijf in 2014 €575.000 op. Vorig jaar was dat gedaald naar €433.000. De bedrijven die verkocht worden, worden vaak gedwongen verkocht, op verzoek van de bank, aldus de NVM. De niet-gedwongen verkoopt heeft te lijden onder de gedwongen verkoop. De lage executieprijzen hebben invloed op de marktprijs, zegt de NVM. Daardoor staat de waarde van grote moderne varkensbedrijven, waar in de loop der jaren veel is geïnvesteerd in milieu en dierenwelzijn, onder druk, aldus de makelaarsvereniging.

Grondprijs licht stijgend

De NVM verwacht dat de grondprijs dit jaar licht blijft stijgen. Ard Klijsen, voorzitter van vakgroep A&LV zegt dat er veel belangstelling is voor landbouwgrond. Dit komt volgens hem mede door de lage rente. Grond financieren is nog nooit zo goedkoop geweest. Echter banken zijn volgens hem niet scheutig met financieringen. "Transacties komen daarom dus moeilijk tot stand", zegt Klijsen.

De lage rente heeft ook een keerzijde. Potentiële verkopers houden de grond vast, omdat geld op de bank niets oplevert. De NVM ziet daarom dat grond niet verkocht wordt. Het aanbod blijft beperkt. "Dit komt doordat boeren die hun bedrijfsvoering staken hun percelen vasthouden. Ze geven de voorkeur aan verpachten, aangezien het rendement aantrekkelijk is ten opzichte van sparen", aldus Klijsen.

'Stoppers verkopen de grond niet, maar verpachten het'

Hogere pachtprijzen

De pachtprijzen stijgen alsmaar door, merken NVM-makelaars. Waar voorheen gemiddeld €800/€900 voor een hectare pachtgrond werd betaald, liggen de pachtprijzen nu grofweg rond de €1.200/€1.500 per hectare. Per gebied wisselen de prijzen voor kortdurende pacht enorm.

Binnen de NVM is vorig jaar gemiddeld €58.000 per hectare bouwland betaald. Grasland bracht gemiddeld €55.000 per hectare op. In het Noorden liggen de grondprijzen lager dan elders. In de IJsselmeerpolders wordt nog altijd het meest betaald voor een hectare grond.

Er is volgens de NVM veel belangstelling voor akkerbouwland, mede door betere resultaten in de sector. De makelaarsvereniging constateert een opmerkelijke ontwikkeling. In het Zuidwesten wordt soms wel tot €100.000 per hectare betaald voor goed bouwland. Dit zijn prijzen die voorheen alleen voorkwamen in de IJsselmeerpolders.

Makelaarsvereniging NVM verwacht dat er dit jaar veel vraag blijft naar landbouwgrond.<br />Foto: Martijn ter Horst
Makelaarsvereniging NVM verwacht dat er dit jaar veel vraag blijft naar landbouwgrond.
Foto: Martijn ter Horst

'Grondprijs stijgt verder'

De NVM verwacht dat dit jaar de grondprijs licht blijft stijgen, vergelijkbaar met 2015. Een aantal oorzaken liggen hieraan ten grondslag. Zo blijft de rente nog wel laag, zodat lenen goedkoop is. De vraag naar grond blijft, mede door strengere mestwetgeving in mogelijke invoering van fosfaatrechten. Naast boeren ziet de makelaarsvereniging ook andere partijen buiten de agrarische sector op de grondmarkt, zoals beleggers, overheden en ondernemers in de recreatieve sector. Analisten verwachten dat in 2016 de melkprijs gaat stijgen. Dit betekent dat de vraag vanuit de melkveehouderij gaat toenemen. De grondgebondenheidseis in die sector slingert de vraag naar landbouwgrond extra aan. "Dit zijn allemaal factoren die zorgen dat de grondprijs blijft stijgen", zegt Klijsen.

Laatste reacties

  • melkveehouder .

    Martijn, ik mis 'advertorial' boven het stuk.

  • debora

    Ze zullen nooit zeggen dat de prijs gaat dalen, want dan gaan de mensen afwachten.

  • farmerbn

    Voor een boer met weinig eigen grond is grond kopen niet interessant. Hij is nu al te klein en een beetje minder klein lost niets op. Koopt hij nl 10 ha erbij ( voor 600.000 euro)dan staat zijn bedrijf de komende 20 jaar financieel geblokkeerd door rente én aflossing. Lost hij niets af dan is overname over 20 jaar niet mogelijk. Laat grond kopen dus over aan de grote jongens. Zorg dat je zo schuldloos mogelijk kunt boeren dan zijn 70 mk genoeg voor een boterham. Overname is dan ook nog mogelijk.

Of registreer je om te kunnen reageren.