Home

Nieuws 2 reacties

Stikstofruimte door nieuw Besluit huisvesting

Doetinchem – Het nieuwe Besluit emissiearme huisvesting is per 1 augustus 2015 in werking getreden met terugwerkende kracht vanaf 1 juli 2015. Met het besluit moet een deel van de stikstofruimte voor het Programma Aanpak Stikstof gehaald worden. Het is een belangrijke basis voor vergunningen die worden verleend aan veebedrijven.

In het nieuwe besluit zijn de zogenoemde maximale emissiewaarden voor ammoniak aangescherpt voor melkkoeien, vleesvarkens, legkippen, vleeskuikens en ouderdieren van vleeskuikens. Nieuw is dat er ook maximale emissiewaarden zijn opgenomen voor vleeskalveren, opfokhennen, ouderdieren van vleeskuikens in opfok en vleeskalkoenen. Verder zijn er ook maximale emissiewaarden voor fijnstof opgenomen in het nieuwe besluit, die gelden alleen voor kippen, kalkoenen en eenden.

Bestaande stallen blijven in ieder geval voorlopig buiten schot, er is een overgangsregeling opgenomen in het besluit.

Nieuwe stallen

Voor nieuwe stallen die na 1 juli 2015 worden gebouwd, gaan in principe de scherpere regels al wel gelden. Dat geldt ook voor uitbreidingen van bestaande stallen met meer dan 50 procent. De maximale emissiewaarden worden bovendien in twee stappen aangescherpt, voor het eerst voor oprichting van stallen vanaf 1 januari 2018 en vervolgens vanaf 2020.

Lopende aanvragen

Onduidelijk is overigens nog wat nu de status is van vergunningen die nog uiterlijk 30 juni dit jaar zijn aangevraagd volgens het oude regime voor de Natuurbeschermingswet. Volgens Angelike Maassen van den Brink van adviesbureau FarmConsult heeft dat te maken met de ammoniaknormen die zijn opgenomen in de Regeling Ammoniak en Veehouderij (RAV). De RAV bevat normen die ook in het nieuwe Besluit van belang zijn, en voor de RAV geldt geen overgangsrecht zoals in het besluit. Dat kan betekenen dat berekeningen anders uitpakken en een vergunning mogelijk niet definitief wordt. In het ergste geval zou dan bijvoorbeeld de aankoop van ammoniak geen zin hebben gehad.

De onzekerheid wordt bevestigd door Franca Damen van Linssen Advocaten. Er is volgens haar weliswaar sprake van overgangsrecht, maar dat geldt in principe voor de bouwvergunningen en mogelijk niet als er alleen nog maar een vergunning is aangevraagd volgens de Natuurbeschermingswet.

Ontwikkelingsruimte

De aanscherping van normen in het nieuwe Besluit is één van de maatregelen voor de veehouderij die in totaal een reductie van 10 kiloton ammoniak op moet leveren in 2030. Via stalmaatregelen loopt dat op van 0,1 kiloton in 2015 naar 1,4 kiloton in 2021 en uiteindelijk 5 kiloton in 2030. Via voer- en managementmaatregelen moet uiteindelijk een reductie van 3 kiloton worden behaald, de resterende reductie van 2 miljoen kiloton via scherpere aanwendingsnormen voor dierlijke mest.
Van de gerealiseerde reductie van 10 miljoen is 5,6 kiloton beschikbaar gesteld voor ontwikkelingsruimte van de veehouderij in Nederland. Op die manier moet het weer mogelijk worden om vergunningen te verlenen aan veebedrijven rondom de beschermde Natura2000-gebieden.

Laatste reacties

  • Burnetti

    Omdat fijnstof bij kippen en kalkoenen een integraal onderdeel van het besluit is gaat de redenering van vergunning aangevraagd volgens natuurbeschermingswet niet op.

    fijnstof is namelijk opgenomen voor bescherming van gezondheid van mensen en heeft geen enkele relatie met natuur.
    Een deel van het besluit wel en een ander integraal deel niet onder het overgangsrecht laten vallen kan juridisch niet. Hierdoor zou rechtsongelijkheid ontstaan.

  • koestal

    onzekerheid troef bij vergunningen,wie het weet mag het zeggen

Of registreer je om te kunnen reageren.