Home

Nieuws 26 reacties

LTO-werkgroep van start over fosfaatrechten

Den Haag – Binnen LTO Nederland is een werkgroep begonnen die zich gaat buigen over de gevolgen van invoering van fosfaatrechten. De werkgroep gaat onder meer rekenen aan de gevolgen van verschillende uitwerkingen van een wetsvoorstel voor fosfaatrechten in de melkveehouderij.

Staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken kondigde op 2 juli dit jaar de invoering van fosfaatrechten aan in een brief aan de Tweede Kamer. Aanleiding voor de fosfaatrechten is het vrijwel zeker overschrijden van het Nationale fosfaatplafond van 173 miljoen kilo. Dat werd in 2014 bijna bereikt, vooral door een sterke groei van de melkveestapel die dit jaar voortzet.

Definitief wetsvoorstel

Een wetsvoorstel moet nog definitief worden opgesteld. Voor de uitwerking komt er een regiegroep met daarin vertegenwoordigers van onder meer LTO Nederland, de zuivelindustrie (NZO) en de melkveehoudersvakbond NMV. Volgens Wiebren van Stralen, Beleidsadviseur Milieu van LTO Nederland, is er een 'globaal' tijdpad tot en met oktober.

De werkgroep van LTO is voor de uitwerking en voorbereiding binnen LTO. Met de uitkomsten gaan de LTO bestuurders vervolgens in overleg binnen de regiegroep met de andere partijen. In de uitwerking zal nadrukkelijk rekening worden gehouden met de inbreng van leden, bijvoorbeeld tijdens de drukke informatieavonden die LTO Noord in juli heeft gehouden.

Onenigheid binnen regeringspartijen

Over het voorstel van Dijksma bestaat nog grote onenigheid binnen de regeringspartijen VVD en PvdA. Er komt nog een Kamerdebat over de invoering van fosfaatrechten, maar dat debat is nog niet ingepland. Van Stralen verwacht niet dat in het debat de invulling al aan de orde zal komen, de kamer wil eerst spreken over de brieven van juni en juli waarin de rechten zijn aangekondigd.
De regiegroep van het ministerie gaat zich onder meer bezighouden met de manier waarop de referentie wordt ingevuld en welke knelgevallen er zijn. Ook zal worden gekeken naar een mogelijke korting en het overdragen van rechten.

Laatste reacties

 • ae-ea

  De oplossing van veel problemen: Tijdelijke uitwiiseling met de varkenshouderij.
  Dat scheelt heeel veeel bezwaren. (knelgevallen)

 • Foxxy

  1 koe staat qua fosfaatuitscheiding gelijk aan 14 mensen

  Aantallen koeien 1983 = 2,5 miljoen
  Aantallen koeien 2015 = 1,7 miljoen

  Aantal mensen 1983.  = 14 miljoen
  Aantal mensen 2015.  = 17 miljoen

  vraag : welke groep steeg in fosfaatproductie , en welke groep daalde ?

 • Marcel v

  Als de leden inbreng hebben neem ik aan dat ze massaal oproep doen aan de bestuurders om deze rechtsongelijkheid van tafel te vegen. Het is de doodsteek voor de melkveehouderij en dient geen enkel doel.
  LTO kan nu laten zien of het een belangebehartiger voor de boeren is of een ja-knikkend verlengstuk van de regering die hun eigen goedbetaalde baantjes vast willen houden .....

 • koeien10


  geen uit wisseling met varkens  en geen knelgevallen regeling scheelt heel veel mest en melk.

 • En

  # koeien10;

  Juist!!

 • massan

  <span style='text-decoration: underline;'>Superarrogant</span>
  Het lijkt wel of LTO alle kritiek op de fosfaatrechten uit hun achterban aan hun laars lapt.
  Waarom lees ik niet:'We strijden ervoor om de fosfatenrechten van tafel te krijgen'.
  Ga naar Brussel en geef aan wat in Nederland al gedaan is aan mestverwerking en dergelijke. Het kan toch niet zo zijn dat zomaar wordt vastgehouden aan uitgangspunten van meer dan 10 jaar oud en dat niet wordt geprobeerd om in Brussel met goede argumenten het onzinnige fosfaatplafond op te heffen. We vragen toch niet iets wat niet te onderbouwen is. Alle boeren moeten nu al zorgen dat hun mest verantwoord wordt afgezet of verwerkt en geproduceerd. (Mestwet, Melkveewet, PAS, Omgevingsvergunning e.d.)
  De regelgeving is voor de boeren nu al niet meer te volgen; bestaande regelgeving is al moeilijk te behappen enmet de komst van de melkveewet en PAS zien de boeren door de bomen het bos niet meer. Laat staan er nog de fosfaatrechten bijkomen. Hoe heeft het toch zover kunnen komen?
  Ook VVD, CDA en SGP denken zo; zij zijn degene met het gezonde verstand. Eén ding vind ik heel jammer dat niet LTO (Romijn) hiermee is gekomen. LTO blijft blijkbaar stug doorhameren op fosfaatrechten.
  LTO wordt wakker en kijk naar je achterban. Zit niet te soebatten met Sharon Dijksma.

 • Mozes

  @massan, de gedachte dat wij in Nederland de veedichtheid onbegrensd kunnen opvoeren is een illusie. Dat kan zelfs in de VS niet. In alle landen is vee gekoppeld aan grond. Geen fosfaatrechten betekent de invoering van een strenge grondgebondenheid.

  Voor de duidelijkheid:  een intensief bedrijf in een extensieve regio is geen probleem. Een probleem ontstaat pas als de regio te intensief wordt. Dan schiet de kostprijs omhoog en komt de melkveehouderij in dezelfde situatie als de varkenshouderij. De varkenshouderij zit in grote moeilijkheden omdat ze niet kunnen concurreren met landen waar men voer en mestplaatsing naast de deur heeft. 

  Ik heb de indruk dat het overgrote deel van de LTO leden dit wel beseffen. Mensen die hard roepen denken vaak dat hun mening door iedereen gedeeld wordt en dat alleen een paar bestuurders anders denken. Ze hebben niet in de gaten dat hun mening in werkelijkheid maar door weinigen gedeeld wordt. 

 • eppenzolder


  Precies Mozes, we importeren bergen veevoer, maar gaat er wel eens een schip met mest terug ?  We verbranden waardevolle kippenmest, waar elders in de wereld grote behoefte aan is, dit klopt toch van geen kant ? Andere mestsoorten moeten 'verwerkt' worden met dure methoden, terwijl deze elders gewoon op het land kan. We verliezen de concurrentie door te veel reststoffen die we hier niet kunnen plaatsen.

   

 • alco1

  Mozes. Ik heb het weleens vaker gezegd: De AMvB wet is al een prima instrument om Brussel en de samenleving te laten zien dat we verantwoordt bezig zijn.
  Ook steeds maar weer de vergelijking met de varkenshouderij slaat nergens op. Waarom vergelijk je niet met de geitensector, of komt dan je LTO gedachte in het gedrang?
  Ga eens realistische de situatie beoordelen, zonder daarbij zelf iets in de veronderstelling de wereld in te roepen.
  Verder sluit ik mij aan bij @Massan in #6

 • ZaadjesBV

  helemaal niets doen.
  Laat de markt zijn werk maar doen.
  Als melkprijs laag is of nog lager wordt komt er vanzelf ruimte.
  Kijk maar naar bijv. de glastuinbouw. de banken financierden groot, groter het groots en trokken zelf de stekker eruit.
  Financieren op 34.5 cent en markt 25 cent Ruimt Alle Boeren Op

 • massan

  <span style='text-decoration: underline;'>Veedichtheid </span>al begrensd!! Zoals Alco 1 al opmerkt: de veedichtheid is al begrensd door diverse wetten (mestwet, melkveewet, PAS, omgevingsvergunning e.d.). Fosfaatrechten zijn daarom overbodig. Het enige wat gebeurd is dat de melkveesector met torenhoge extra kosten wordt opgezadeld om te voldoen aan een onzinnig íets.
  Beste Mozes, ik krijg de indruk dat je denkt dat wanneer er minder koeien worden gehouden de melkprijs wel omhoog zal gaan. Dat is naar mijn mening een illusie; in de varkenssector hebben de dierrechten ook geen goed gedaan aan de verkoopprijs. Het buitenland zal de lachende derde worden omdat de melkveesector in Nederland niet meekan. 
  Tevens gelden fosfaatrechten niet voor vleesvee, geiten, schapen, paarden, etc.: hierdoor wordt het hele fosfaatrechtenverhaal helemaal ongeloofwaardig.

 • hmmk

  Massan, ik ben het met je eens. Fosfaatrechten zijn overbodig. Ook vreemd dat fosfaatrechten alleen betrekking zouden hebben op de melkveehouderij en niet op andere diergroepen. Een melkveehouder mag dus alle ruimte in zijn stal volzetten met bijvoorbeeld vleeskoeien en vleesstieren. Deze diergroepen hoeven geen fosfaatrechten te hebben? 

 • Mozes

  @massan, ik ben wel de laatste die zou menen dat met beperking van de veestapel in Nederland de melkprijs omhoog zou gaan. Zelfs productiebeperking in Europa zal vrijwel geen invloed hebben op de melkprijs. 
  Als je mijn reactie #7 goed gelezen had, had je geweten dat ik van mening ben dat bij een te hoge veedichtheid in een regio de kostprijs explodeert. 

  Jij spreekt jezelf tegen in reactie #11. Enerzijds zeg je dat de veedichtheid al begrensd is, anderzijds zeg je dat de veehouderij vrij moet kunnen uitbreiden om mee te kunnen met het buitenland. Dat suggereert dat de veehouderij dus niet begrensd is. Een andere tegenspraak die hier ook inzit is dat je ervan uitgaat dat uitbreiding altijd leidt tot een lagere kostprijs en meer concurrentiekracht tegenover het buitenland. Mijn argument is nou juist dat uitbreiding boven de verzadigingsgrens van een regio leidt tot zeer scherpe stijging van kostprijs en verlies van concurrentiekracht tegenover het buitenland. 
  Ik ben overigens niet voor fosfaatrechten maar voor een effectieve grondgebondenheid. Dus niet die slappe grondgebondenheidsregeling die dit voorjaar nog in allerijl is aangenomen. 

 • schoenmakers1

  of iemand wel of niet kan en wil uitbereiden zou die persoon best zelf kunnen beoordelen mozes, ook of hij een te hoge kostprijs krijgt

 • alco1

  Mozes. je ontwijkt weer stellingen.
  AMvB voldoet.
  En kostprijsverhoging die terecht komt in boeren handen is heel wat gezonder dan in de sanerings projecten.

 • zon

  #12,
  Enkele andere diergroepen hebben ook een soort van fosfaatrechten.de varkens en pluimveerechten komen voort uit het fosfaatquotum.
  Dus na de fosfaatrechten zijn het dierrechten geworden.
  LTO wou geen melkveerechten,
  Fosfaatrechten voor de melkveehouderij zijn eigenlijk een luxere versie van de rechten.

 • John*

  reststromen via koeien omzetten in melk is ook duurzaam, minder land nodig voor ruwvoer, wel meer mest die weer gebruikt kan worden voor akkerbouw gewassen.

  t wordt tijd dat we vee en grond weer los van elkaar gaan zien.

 • massan

  Mozes, jij concludeert dat ik me tegenspreek. Dat is niet het geval. Wat ik wil zeggen is:
  <span style='text-decoration: underline;'>1</span> dat met de huidige wetten niet onbeperkt melkvee kan worden gehouden (omgevingsvergunning, PAS) 
  <span style='text-decoration: underline;'>2</span> dat mest ook in deze tijd, zonder fosfaatrechten, verantwoord moet worden afgezet of verwerkt; ik kan dus niet meer vee houden dan wat ik kan afzetten of verwerken (mestwet). 
  3. dat met de melkveewet het houden van melkvee gedeeltelijk grondgebonden blijft.
  Daarom vind ik fosfaatrechten grote onzin. Dus Mozes hou op met het noemen van  'effectieve grondgebondenheid'. Ook de mest van mijn koeien wordt verantwoord afgezet net zoals van jou koeien. Ik ben weliswaar niet van al mijn grond zelf eigenaar, maar gebruik grond van een ander om mest af te zetten en mais aan te kopen. Op deze grond mag niet meer mest op dan op jou grond, dus hou op met iedere keer de intensieve melkveehouders weg te zetten als een stelletje vervuilers.

 • Mozes

  @massan, ik zet intensieve melkveehouders helemaal niet weg als vervuilers. In reactie #7 zeg ik al dat een intensief bedrijf in een extensieve regio geen probleem is. Er ontstaat pas een probleem wanneer de regio te intensief wordt. 

  Ten eerste: mestverwerking. 
  Een maand geleden was ik op een voorlichtingsmiddag van Twence. Twence is een grote afvalverwerker die ook mest wil gaan verwerken in een nieuw te bouwen fabriek in Zenderen. Ze willen alleen varkensmest. De kosten liggen rond de €20 per ton. Rundveemest heeft veel lagere gehaltes en kan nooit voor dit bedrag verwerkt worden. Hoe duur het zou zijn als ze wel rundveemest zouden verwerken weet ik niet maar ik denk dat dit in de buurt van €35 á €40 per ton zal liggen. Als er meer rundveemest op de markt komt dan bij akkerbouwers geplaatst kan worden moet dit verwerkt worden voor een bedrag van €35. MAAR, zodra deze situatie zich voordoet gaat mestplaatsing bij jou buurman of akkerbouwers €34 per ton kosten. Je krijgt hetzelfde als afgelopen jaar met melkquotum leasen: er wordt steeds meer geboden zolang het goedkoper is dan superheffing betalen. Er zal steeds meer geboden worden voor mestplaatsing totdat de prijs nagenoeg gelijk is aan verwerking. 
  Wordt vervolgt.........

 • Mozes

  ...vervolg.

  Ten tweede:vooraankoop.
  Voer (mais) zal op steeds grotere afstanden aangekocht moeten worden waardoor de prijs steeds hoger wordt. MAAR, niet alleen het voer wat op steeds grotere afstanden aangevoerd moet worden zal steeds duurder worden, ook de mais in de buurt zal net zo duur worden.

  Bij mij in de buurt hoor ik overal geluiden van boeren die bevreesd zijn voor deze situatie. Vrijwel iedereen vindt het dan ook goed dat de melkveehouderij begrensd wordt. Alleen is men niet gelukkig met een begrenzing dmv fosfaatrechten omdat hiermee de kapitaalsintensiteit van de melkveehouderij enorm wordt opgevoerd. 

  Dat hier in Twente meer over nagedacht wordt komt denk ik omdat Twente nogal intensief is. Daarnaast viel Twente in het werkgebied van het vroegere Frieslandfoods. Bij Frieslandfoods was men er niet op gericht zoveel mogelijk melk binnen te halen maar was men alleen geïnteresseerd in díe melk die rendement opleverde. Deze manier van denken in melkverwerking kun je doortrekken naar melkproductie. Wij hebben geen belang bij zoveel mogelijk melk in Nederland maar bij melkproductie die zo goed mogelijk rendeert. 
  In Zuid Nederland hebben ze nooit de lessen van Frieslandfoods geleerd. Daar denken ze alleen maar in volume. Of het wel of geen rendement heeft denken ze blijkbaar niet bij na. 

 • DJ-D

  #19 #20 ja de wijzen komen uit het oosten. Maar als dat gebeurt is dat logisch en ook eerlijk voor alle boeren. Wordt dan vanzelf minder gemolken en zal de prijs herstellen. Maar nu er begrenst gaat worden d.m.v. fosfaatrechten worden niet alle boeren evenredig benadeeld. 

 • alco1

  Nogmaals @Mozes. AMvB voldoet voor alle gevolgen gekenmerkt in #19 en #@20. Behalve bij het 'eigen 'belang.

 • farmer4life1

  Voer zal nooit duurder worden dan krachtvoer. Stro + brok. 

  Er zijn initiatieven die rundveemest (erg goed geschikt voor) naar een hogere ds omzetten en dit op 65graden verhitten om het zo buiten de grenzen afzetten. Zoals de heren Jonkman ook wilde. De sector is al gemoderniseerd en de overheid/Brussel gaat hierin niet mee. 


 • Foxxy

  Dierbegrenzing , ok
  grondgebondenheid ok

  fosfaatrechten ? Slaat helemaal nergens op !

  1 ha gras = 120 kg fosfaat, en voer voor 2 koeien

  2 koeien = 82 kg fosfaat

  fosfaatbehoefte grond = mest van 3 koeien

 • Klaasvaak

  Binnen 10-15 jaar stoppen er zoveel boeren en komt er zoveel grond vrij.... dat kan de nieuwe generatie boeren niet opvangen.  Dus het probleem list zichzelf op.
  Daarnaast vraag ik mij af of het Europees gezien is toegestaan om na het Europese besluit tot afschaffing quotum als land een quotum in te stellen.  Dit met het oog op de concurrentiepositie. 


  De grond gebondenheid kwam begin april rauw op ons dak.  Iedereen werd op de nullijn gezet mbt het aantasting vee in 2016.  Dijksma Had deze Lijn moeten vasthouden en aanscherpen.  Vanaf 2017 onder elke koe extra ook grond.
  Zo'n regeling is ook nog weer af te schaffen. Doet dan ook minder zeer doordat erin iets tastbaars is geïnvesteerd. 

  Ik hou ook nog sterke twijfels of ze er wel gaan komen.

 • Klaasvaak

  Aantasting = aantal 

Laad alle reacties (22)

Of registreer je om te kunnen reageren.