Home

Nieuws 1 reactie

Grondbelegger Fagoed ziet areaal afnemen

Apeldoorn – Grondbelegger Fagoed zag zijn grondportefeuille vorig jaar slinken.

Het areaal landbouwgrond in volle eigendom en uitgegeven in erfpacht daalde van 5.014 hectare in 2013 naar 4.914 hectare vorig jaar. Dit blijkt uit het jaarverslag van 2014.

Niet het aanbod van grond, maar de beschikbaarheid van geld speelt Fagoed vooralsnog parten. Afgelopen jaar heeft de belegger besloten om nog geen AFM-vergunning (Autoriteit Financiële Markten) aan te vragen maar te werken onder het zogenoemde 'verlicht regime'. In juli 2014 is hiervoor een verzoek bij de AFM neergelegd. De toezichthouder op de financiële markten heeft onlangs besloten om over te gaan tot registratie, zodat Fagoed nieuw kapitaal kan gaan aantrekken. Zonder AFM-vergunning is het verboden om als belegger op te treden in Nederland. Beheerders van kleine fondsen, zoals Fagoed, kunnen gebruik maken van een zogenoemd 'verlicht regime'.

Groeien tot 6.000 hectare

Na een langdurige procedure staat voor Fagoed nu de seinen op groen om geld op te gaan halen bij beleggers. "En dat gaan we nu ook doen", zegt de nieuwe Fagoed-directeur Frans Willem Romer. Zijn voorganger Kees Kaffka vertelde twee jaar geleden al op zoek te zijn naar 'tientallen miljoenen euro's' voor aankoop van 500 tot 1.000 hectare landbouwgrond. Volgens Romer is dat nog steeds de doelstelling. Is het realistisch? "Jazeker. We gaan nu veel energie stoppen in de bekendmaking van ons product bij beleggers. Komende week hebben we al gesprekken met een aantal partijen", aldus de nieuwe directeur.

Nu de spaarrente historisch laag is en beleggen in staatsobligaties geen reëel rendement meer oplevert, worden alternatieve beleggingen steeds interessanter, stelt Fagoed. Romer: "Schaalvergroting in de landbouw, het wegvallen van de melkquotering, terughoudender financieringsbeleid bij banken en de komst van de melkveewetgeving zijn een aantal andere ontwikkelingen die een steeds grotere vraag naar agrarische gronden en vraag naar andere financieringsvormen zoals Fagoed Erfpacht veroorzaken."

Waarde portefeuille groeit

Uit het jaarverslag 2014 blijkt verder dat de waarde van de onroerendgoedportefeuille van Fagoed vorig jaar toenam tot €144,5 miljoen. Hierbij is rekening gehouden met aan- en terugkopen en waardemutaties. In het verslagjaar is 167 hectare landbouwgrond aangekocht en is 264 hectare tussentijds verkocht. De beleggingsobjecten liggen verspreid over de verschillende provincies. Fagoed heeft de meeste hectares liggen in Groningen, Drenthe en Noord-Brabant. De grondbelegger is het actiefst in de akkerbouwsector. Van alle grond die het bezit komt 51 procent uit die sector, 38 procent uit de veehouderij, 9 procent 'gemengd bedrijf' en 2 procent 'overig'.

'Grondprijs daalt'

Oud-landbouwminister Cees Veerman is voorzitter van de Raad van Toezicht bij grondbelegger Fagoed. In het jaarverslag spreekt hij zich niet optimistisch uit over de grondmarkt. Veerman: "De grondprijzen in Nederland hebben ook in 2014 een opwaartse tendens vertoond. Gezien de afgenomen bedrijfsresultaten in zowel de melkveehouderij als de akkerbouw zou dit de trend van de grondprijs negatief kunnen beïnvloeden." Fagoed houdt er dus rekening mee dat dit jaar de grondprijs kan dalen.

Nieuwe directie

Al sinds de oprichting voert Arcadis de directie over de beheerder Bestuurskantoor Fagoed. Het beleggingsfonds Fagoed Erfpacht heeft een nieuwe directie. Kim ten Kleij-Keeris en Frans Willem Romer voeren per heden samen de directie over het fonds. Ten Kleij-Keeris is onder andere verantwoordelijk voor het werven van fondsen en Romer richt zich op de operationele taken en de relatie met de agrarische sector.

Beleggingsfonds Fagoed Erfpacht is een beleggingsinstelling met het doel om perspectiefvolle agrarische bedrijven te financieren door landbouwgronden in Nederland te verwerven onder gelijktijdige uitgifte van de grond in erfpacht.

Eén reactie

  • koestal

    Voor enkele jaren terug waren er alleen maar succesverhalen !

Of registreer je om te kunnen reageren.