Home

Nieuws 4 reacties

Kamer vraagt om goede overgangsregeling pacht

Den Haag - De Tweede Kamer wil dat er een goede overgangsregeling komt bij een aanpassing van het pachtstelsel.

 

In een schriftelijk overleg dringen VVD, PvdA, SGP en CDA daar in verschillende bewoordingen op aan. Er moet een "zachte landing komen voor de zittende pachter", zegt het CDA.

Staatssecretaris Sharon Dijksma heeft in een brief aan de Tweede Kamer een aanzet gegeven voor een herziening van het pachtstelsel. Aanleiding is de uitholling van de reguliere pacht door nieuwe pachtvormen, waarbij de relatie tussen de pachter en verpachter minder strak is geregeld.

SGP zegt grote waarde te hechten aan pacht als financieringsinstrument. Daarbij moet echter wel geregeld worden dat pachters en verpachters een gelijkwaardige onderhandelingspositie hebben. De SGP is er niet van overtuigd dat die gelijkwaardigheid bestaat.

De staatssecretaris heeft gesteld dat een overgangsrecht de verpachters met bestaande reguliere pachtovereenkomsten onevenredig benadeeld worden ten opzichte van verpachters die onder het nieuwe pachtrecht vallen. De SGP zet daar vraagtekens bij.

De PvdA zegt er verontrust over te zijn dat in de praktijk vrijwel alleen nog kortlopende geliberaliseerde pachtcontracten worden overeengekomen. Dat komt het duurzaam beheer van de grond niet ten goede, zegt de PvdA.

Het CDA zegt daarbij dat duurzaam beheer ook een taak is die de overheid (Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf) zichzelf mag toerekenen. Het CDA zegt  zich niet aan de indruk te kunnen onttrekken dat de overheid als verpachter het hoogst maximale financiële rendement nastreeft en dat duurzaam beheer van de grond daarbij minder belangrijk is. Ook de SGP heeft daarover zorg.

De SGP ziet ook verschillen in de fiscale beoordeling van verpachters. Particuliere verpachters hebben te maken met een ander regime dan institutionele beleggers, aldus de SGP.

De vier partijen willen dat de staatssecretaris aansluiting zoekt bij het Akkoord van Spelderholt, waarbij verpachters en pachters voor een groot deel tot overeenstemming kwamen over een nieuwe pachtstelsel. Onenigheid daar bestond met name over de overgangsregeling.

Laatste reacties

 • info36


  Mevrouw Dijksma snapt er weer geen hout van zo te lezen. Heb maar geen medelijden met de verpachters. Die halen hoge rendementen, ook bij de bestaande reguliere pachtovereenkomsten met overgangsrecht.

  Volgens mij gaan we de klok weer meer dan 100 jaar terug zetten met alle gevolgen van dien. Wat een visieloze bende allemaal.

 • anker

  Goed gezien info36.De overheid is de grootste verpachter dus de uitkomst is al voorspelbaar.

 • putten


  het draait alleen om geldelijk gewin en korte termijn visie, continuiteit en rentmeesterschap tellen niet meer mee.

 • agro1


  voor de goede orde: ben eigenaar-gebruiker met genoeg pacht om beide kanten te bezien. pachter en eigenaar moeten beide van hetzelfde leven, dus 'de buit verdelen'. beide zullen dus niet de volle opbrengst zelf hebben. de belangen zijn niet tegengesteld, want de pachter moet, om een bestaan te hebben, een zekere marge kunnen halen. de eigenaar heeft ook grondlasten en recht op een vergoeding voor het beschikbaar stellen van het kapitaalgoed. beide partijen hebben een zorgplicht naar elkaar toe en belang bij een stabiele relatie. als het gepachte 'uitgemergeld' wordt, door de pachter, pleegt deze wanprestatie. als de pachter door de eigenaar 'uitgemergeld' wordt, KAN deze het gepachte niet in goede staat houden en snijdt de verpachter zich in de vingers; kapitaalgoed minder waard bij verder verpachten of bij verkoop. ook is bekend, dat steeds 'verse pachters' moord is voor de grond. en juist dit is, waar der Staat, als grootste verpachter van ned. op topsnelheid op af koerst. is dit beleid, of is daarover nagedacht???  beleid, dus. altijd geruststellend, een regering die vooruitziet.

Of registreer je om te kunnen reageren.