Home

Nieuws 7 reacties

Kamer vervroegt stikstofdebat

Den Haag - De provinciebesturen kunnen mogelijk toch nog in hun oude samenstelling besluiten over de provinciale programma's voor de stikstofaanpak.

De Tweede Kamer heeft daarvoor het geplande overleg met de staatssecretarissen van Economische Zaken (Sharon Dijksma) en Infrastructuur en Milieu (Wilma Mansveld) over het stikstofbeleid vervroegd tot eind van deze maand of begin april.

Dijksma wil het met de Tweede Kamer hebben over de provinciale beleidsregels voor de verdeling van de ontwikkelingsruimte. In de programmatische aanpak stikstof wordt geregeld dat bedrijven weer kunnen ontwikkelen zonder de stikstofdepositie op gevoelige natuurgebieden te verhogen. Provincies moeten dat beleid uitvoeren.

De provincies hadden de wens om nog in de huidige colleges de plannen te kunnen vaststellen. De huidige colleges hebben na de verkiezingen nog een maand zitting, daarna maken ze plaats voor de nieuwe colleges op basis van de nieuwe samenstelling van provinciale staten.

Laatste reacties

 • koestal

  Waarom pakken ze de N-uitstoot van het wegverkeer niet aan ? mensen die langs grote verkeerswegen wonen of in de drukke stad hebben een half jaar korter te leven dan de gemiddelde  Nederlander ,en alleen maar zeuren over de N-uitstoot  van de stallen bij natuurgebieden,de natuur wordt belangrijker geacht dan de het leven in de stad !

 • deweerd

  Het verkeer wordt aan verdiend door de accijns op brandstof. En als de mensen in de stad een half jaar eerder sterven, komt dat bij de regering ook beter uit met betalen van AOW.

 • deweerd

  Het verkeer wordt aan verdiend door de accijns op brandstof. En als de mensen in de stad een half jaar eerder sterven, komt dat bij de regering ook beter uit met betalen van AOW.

 • Jan van het Zand

  De PAS rammelt aan alle kanten. Dat is ook geen wonder, het is immers niet de bedoeling om een 100% waterdichte wet te maken, dat gebaseerd is op feiten. En dat kan ook niet. Immers de RIVM kan niet eens het effect meten van allerlei emissie-beperkende maatregelen welke de afgelopen 10 jaar zijn genomen in de veehouderij. 
  Bodemkunde. Boeren hebben daar verstand van, én ze willen nog meer verstand daarvan krijgen. 
  Hoe anders is het met de bodemkunde in de natura 2000-gebieden gesteld. Daar zijn reeds en gaan nog meer maatregelen genomen worden die duidelijk blijk geven van onkunde op het gebied van de bodemkunde. 
  Een herstelmaatregel: We gaan afplaggen. Hoe dom kun je zijn. Immers met afplaggen ga je de humusrijke bouwvoor afvoeren. Daarmee ga je de buffering van de neergeslagen stikstof (door onweer, door depositie tgv verkeer, industrie, door veehouderij) verliezen. Buffering in de grond geschiedt juist door de organische stof welke zich voornamelijk in de bouwvoor bevindt. Afgeplagde zandgronden zijn dus een vergiet voor de depositie van stikstof. We gaan de stikstof versneld in het grondwater terugvinden.

 • Jan van het Zand

  Verzuring van natuurgebieden? De natuurgebieden in NL zijn behoudens de duinen en de zee allemaal door mensen aangelegd.  Het is een andere invulling van het gebruik van de grond dan met landbouw. Een normaal mens gaat verzuring tegen door bekalking, en zelfs door bemesting. Zo zijn ook het Mastbos en andere bossen in en om Breda aangelegd na kallkrijke en fosfaatrijke bemesting. En waar niet in Nederland. Vele landgoederen zijn door mensenhanden gemaakt.

  Wat is natuur? En wat is de oorspronkelijke natuur? Een voorbeeld.
  De Loonse en Drunense duinen zijn ontstaan door overbegrazing van deze hoog gelegen zandgronden met schapen, in een ver verleden. De natuur herstelt zich vanzelf, tenzij de mens dat tegenhoudt. Dat is in de Loonse en Drunense duinen het geval. Het herstel van de natuur aldaar wordt tegengehouden, omdat berkebomen en andere vormen van vegetatie worden belemmerd of zelfs verwijderd. Hierdoor kan er geen humusrijke bodem ontstaan op het klapzand. De duinen blijven bestaan, maar zijn uiteraard niet de eindfase in een ecologisch systeem.
  Ook heide is geen eindfase in een ecologisch systeem. Heide is een herstelfase dat uiteindelijk gaat leiden tot een bos. Aanvankelijk met berkebomen, naaldbomen om in een latere fase over te gaan in een loofbos. Dat is onder Nederlandse omstandigheden het normale ecologische verloop. Kijk maar wat er gebeurt naar een bosbrand. 

 • Jan van het Zand

  Sinds 2000 zijn er heel veel stikstofbronnen in Nederland bijgekomen. Daar wordt in de PAS volledig aan voorbij gegaan. 
  1) Het verkeer. Het verkeer is enorm toegenomen. Bij de presentatie van de PAS wordt een dooddoener voorgehouden: Het brandstofverbruik per vervoermiddel is enorm gedaald en daarmee ook de vervuiling.
  2) Om milieuredenen wordt aan dieselmotoren Ad Blue toegevoegd. Ad Blue is een 40-procentige stikstofoplossing op basis van ureum.
  3) Kippenmest wordt verbrand. De stikstof verdwijnt niet met verbranding. 
  4) Er wordt in Nederland heel veel kunstmest gefabriceerd voor export. Daar wordt enorm veel aardgas mee verstookt.  Is dat wel gewenst?
  5) Om aardgas van buiten Nederland op te waarderen naar de Nederlandse standaard moet er stikstof worden toegevoegd aan het buitenlandse aardgas.


 • Jan van het Zand

  De mens in de stad en in het dorp plaveit zijn tuin, en veroorzaakt daarmee onwetend meerdere milieuproblemen, en draagt niet bij aan de oplossing ervan. Het is de Nederlander wel eigen om de oplossing ervan op het bordje te leggen van de ander. 

  Weinig of geen boeren bemoeien zich met de stad en het dorp. Wat daar gebeurt zal hen ook een zorg zijn. Omgekeerd roept de dorpe- en stedeling van alles over het platteland. En iedereen met of zonder verstand ervan kan roepen wat ie wil. Kan naar de rechter lopen om alles, zelfs de goede ontwikkelingen voor het milieu en de natuur, tegen te houden. 

Laad alle reacties (3)

Of registreer je om te kunnen reageren.