Home

Nieuws

Veehouderij vraagt duidelijkheid over ontwikkelingsruimte PAS

Den Haag - Per natuurgebied moet duidelijk zijn hoeveel ontwikkelingsruimte er is voor de veehouderij. Dat stellen de Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV), Nederlandse Vakbond Varkenshouders en LTO Nederland in hun zienswijzen op de programmatische aanpak stikstof (PAS). De NMV wil dat de afspraak die is gemaakt tussen de veehouderij en staatssecretaris Dijksma beter geborgd wordt. "Alleen een toezegging van de staatssecretaris geeft onvoldoende rechtszekerheid."

Tot vorige week kon op het ontwerp van de PAS commentaar worden geleverd in de vorm van een zogenoemde zienswijze. De staatssecretaris kan met de zienswijzen rekening houden bij de vaststelling van het ontwerp.

In de PAS wordt de basis gelegd voor nieuw beleid om de neerslag van stikstof op Natura 2000-gebieden te verminderen en tegelijk ook de bedrijfsontwikkeling mogelijk te maken. Het PAS-programma moet een eind maken aan de impasse die er bestaat bij de vergunningverlening op grond van de Natuurbeschermingswet (Nb-wet).

De NMV spreekt in zijn zienswijze de verbazing uit dat in het rekenprogramma (Aerius), dat de stikstofdepositie moet berekenen, ook Natura 2000-gebieden worden betrokken die niet gevoelig zijn voor stikstof.

LTO zegt dat in de PAS ook beweiding en bemesting moeten worden betrokken, zodat niet de 'volstrekt onwerkbare situatie' ontstaat dat veehouders mogelijk zelfs per perceel een vergunningaanvraag moeten doen. Dat moet ook gelden voor andere agrarische activiteiten. De herstelmaatregelen die zijn voorzien, moeten niet 'in beton worden gegoten', vindt LTO. Als dezelfde doelstellingen kunnen worden bereikt op een andere meer geaccepteerde manier, moet daarvoor ruimte zijn.

De organisaties hebben zorg over de afstemming van de beleidsregels tussen de provincies. Volgens de NMV hebben provincies te veel ruimte om zelf invulling te geven aan het beleid. LTO vraagt de staatssecretaris nadrukkelijk zelf sturing te geven aan de afstemming van de provinciale beleidsregels.

Of registreer je om te kunnen reageren.