Home

Nieuws 2810 x bekeken 8 reacties

WNF: agrarisch natuurbeheer niet afdoende

Agrarisch natuurbeheer werkt niet afdoende, aldus het Wereld Natuur Fonds (WNF). De natuurorganisatie pleit daarom voor een omslag naar ecologisering van de landbouw.

Dat het met weidevogels slecht gaat was al bekend, maar uit het rapport 'Living Planet – Natuur in Nederland 1990-2014' van het Wereld Natuur Fonds (WNF) blijkt dat ook vlinders het loodje leggen. Daarbij concludeert het WNF dat het zowel in het agrarisch landschap slecht gaat met vogels en vlinders, als in de open natuurgebieden. De oorzaak, zo meent WNF: intensieve landbouw.

Natuur onverminderd onder druk

Het Living Planet-rapport schetst een trend in dierpopulaties in Nederland tussen 1990-2014. Alhoewel het totale aantal dieren met 15 procent toenam in Nederland, staat de natuur op het land nog onverminderd onder druk, vooral door intensieve landbouw, zo staat in het rapport.

In het agrarische gebied, dat 70 procent van Nederland bestrijkt en het grootste leefgebied is van dieren, daalt het aantal dieren nog dramatisch: met 40 procent sinds 1990, gebaseerd op 48 soorten. Ook het agrarisch natuurbeheer en andere inspanningen zetten te weinig zoden aan de dijk, meent het WNF, weidevogels en vlinders op het platteland nemen nog steeds zorgwekkend snel af. Ook in de duinen, het heidelandschap en de extensief beheerde graslanden staat de natuur er slecht voor.

Open gebied groeit dicht vanwege stikstofdepositie

Vogels en vlinders hebben te lijden van de stikstofdepositie, aldus WNF, waardoor open gebieden dichtgroeien met onder meer grassen. In de open duinen is de vergrassing als gevolg van stikstofdepositie extra groot doordat konijnen, van oudsher de natuurlijke begrazers, onder virusziekten hebben geleden. Zowel dagvlinders als broedvogels zijn als groep achteruitgegaan. De haas bleef stabiel, de das en de hamster zijn vooruitgegaan, de hermelijn en de wezel gingen achteruit.

Aantallen boerenlandvogels lopen terug

De weidevogels zijn onder vogels volgens WNF de meest bekende slachtoffers van intensivering, maar ook andere boerenlandvogels gaan achteruit. De aantallen van de kievit, scholekster, grutto en tureluur zijn meer dan gehalveerd. Ook akkervogels, zoals veldleeuwerik en patrijs, moesten een veer laten, net als soorten van het kleinschalig cultuurlandschap, zoals bijvoorbeeld de zomertortel.

Geen vlinders op boerenland

Vlinders ontbreken nagenoeg in het boerenland, zegt WNF, omdat hun voedselplanten en waardplanten schaars zijn. Vlinders komen volgens WNF alleen nog voor in randen, dijken, bermen en overhoekjes van het agrarisch landschap. Rupsen hebben daarbij te lijden van bestrijdingsmiddelen die vanaf de landbouwpercelen verwaaien.

Landbouw van intensief naar milieusparend

Het WNF noemt de situatie op het land zorgelijk en ziet het agrarisch natuurbeheer als onvoldoende om de neergang in diersoorten te stoppen. WNF-directeur Johan van de Gronden geeft aan dat het prille herstel van het aantal dieren zich alleen kan voortzetten als de intensieve landbouw gekanteld wordt naar naar een milieusparende variant. "Wij zijn niet tegen boeren, maar agrarisch natuurbeheer is onvoldoende om de natuur een kans te geven. Wij zoeken mogelijkheden om samen met boeren de natuur weer op de kaart te zetten."

Niet boer, maar natuurbeheerder verantwoordelijk

Nerus Sytema, secretaris van agrarisch natuur en landschapsbeheer Boerennatuur reageert: "De boer is niet verantwoordelijk voor de achteruitgang van de dieren in de natuurgebieden. Dat zijn de natuurbeheerders. De prestaties van de agrarische natuurbeheer hebben we de afgelopen tien jaar gevolgd en recent laten beoordelen door Altema en Wymenburg, een onafhankelijk bureau. Er is sprake van een verbetering van de situatie voor wat betreft de vogels. Juist in de terreinen van agrarisch natuurbeheer is sprak van stabilisatie van drie van de vier belangrijkste steltlopers: grutto, tureluur en scholekster. Onze conclusie is: agrarisch natuurbeheer werkt wel, maar we zijn er nog niet. Met de nieuwe aanpak die vanaf 2016 geldt gaan we naar intensivering van het agrarisch natuurbeheer en kunnen we de curve ombuigen naar groei."

Laatste reacties

 • agriholland

  nOS geeft fondsenwerving WNF kontje, maar WNF droeg niets bij aan natuurherstel http://climategate.nl/2015/10/29/propaganda-journalistiek-van-nos-over-nedernatuur-geeft-fondsenwerving-wnf-kontje/ … via @climategateNL

 • piethermus1

  Sinds 1990 is het oppervlakte woonwijken en industrieterreinen flink gestegen ten koste van weilanden en akkers. Daar kunnen geen weidevogels en akkervogels lopen en broeden.

 • Jaap39

  Predatie predatie en predatie

 • kenmvdwind

  Letterlijk zegt de directeur van het WNF op het nieuws dat er nog steeds veel te veel stront is.
  Hij roept daar ook nog de politiek bij op, om er iets aan te doen.
  Bij ons hebben dit jaar alleen maar meer weidevogels gebroed, evenwel hebben die het wel moeilijk, om hun kuikens groot te krijgen, vanwege een groot aantal bunzingen, buizerds en kraaien in deze omgeving.
  Ik heb dit jaar ook BBL grond mogen maaien, met natuurdoel weidevogels.
  Hier is vrijwel geen weidevogel te bekennen, dat is niet zo vreemd, want er mag geen mest uitgereden worden, er is dus ook te weinig voedsel voor de weidevogels.
  Verder staat het vol met stekels en stikt het er van de ganzen.
  Ik wil een ieder die lid is van WNF oproepen, om zijn lidmaatschap op te zeggen, om reden dat de directeur leugens en niet onderbouwde onzin vertelt.

 • veldzicht

  Waar komt die stikstofdepositie in de duinen dan vandaan?
  Ten westen van de lijn Rotterdam-- Alkmaar is bijna geen veehouderij meer te vinden en de wind komt bovendien voor 90% procent uit zee en zelden precies uit Z.O. Brabant.
  Stelletje onnozele kletsers bij dat WNF, moeten ook zo nodig effe een trap richting veehouderij geven.

 • PIETER123

  De kop van de tekst en aan het einde het onafhankelijk onderzoek naar weidevogels met agrarisch natuurbeheer is erg tegen strijdig.Ook het persbericht via het nieuws gaat alleen maar over te veel mest.Terwijl met de nieuwe normen de grond wordt uitgemergeld.Blijkbaar doen natuurorganisaties iets niet goed in de praktijk.Om dit te verbloemen zet je grond dan maar onderwater of een ander kenmerk zijn de pitrussen.

 • DJ-D

  Dat hele stikstofdepositieverhaal dat zogenaamd uit de landbouw afkomstig zou zijn, moet absoluut in twijfel worden getrokken. Na het VW schandaal.
  Wat betreft de weidevogels, bij ons thuis alles weg door predatie. Terwijl wij ons enorm inzetten ook qua beheer. Frustrerend.

 • Gijs Gans

  Grote natuurgebieden waar niet meer schade wordt bestreden (vossen) is de kern van het achteruitgaan van de weide vogels. Ooievaars en marters komen ook in grote getale in beeld, Het ligt aan het wanbeleid dat hier in Nederland gevoerd wordt.
  Maar het is zo makkelijk om de boeren de schuld te geven.
  Tis alleen zo beroerd dat op landbouw grond nog weidevogels zitten en niet in de zogenaamde natuurgebieden

Laad alle reacties (4)

Of registreer je om te kunnen reageren.