Home

Nieuws

Drents Collectief boeren beheert eigen natuur

Assen - Drenthe is de eerste provincie waarin een collectief van boeren het agrarisch natuurbeheer oppakt. Het Drents Collectief wordt gevormd door de Agrarische Natuurvereniging Drenthe en LTO Noord. Het Collectief treedt op als tussenpersoon tussen de overheid en de individuele boer. Het Drents Collectief organiseert het agrarisch natuurbeheer en vertaalt het contract dat nu gesloten is naar concrete maatregelen door individuele deelnemers in specifieke gebieden.

In de nieuwe wet Natuurbescherming, die vanaf 1 maart 2016 van kracht gaat, is de regie van het natuurbeleid bij de provincies gelegd. De wet maakt het mogelijk dat boeren samen plannen indienen om natuur te ontwikkelen en te beheren. In totaal is voor provincies €70 miljoen beschikbaar gekomen voor het collectieve agrarisch natuur- en landschapsbeheer. De helft van het geld bestaat uit Europese cofinanciering. Boeren kunnen vanaf 1 januari 2016 samen plannen indienen.

Subsidie voor natuur- en landschapsbeheer

Deze subsidie is bedoeld voor agrarisch ondernemers die landbouwgrond willen gebruiken voor bijvoorbeeld weide- of akkervogels

of voor de inrichting van randen langs houtwallen, waterlopen en poelen. De provincie Drenthe geeft niet langer subsidie aan individuele boeren, maar sluit een contract met één overkoepelende organisatie van samenwerkende boeren, het Drents Collectief.

Het waterschap Hunze en Aa's doet als proef mee in het contract en laat zijn waterbeheerdoelen via het Drents Collectief lopen. In Drenthe ligt de focus voor Agrarisch Natuurbeheer op vogels in de grootschalige akkerbouwgebieden van bijvoorbeeld de Veenkoloniën en het beekdal van het Drostendiep. Ook de kleinschaliger gebieden in het esdorpenlandschap, zoals het Drentsche Aa-gebied en Zuidwest-Drenthe zijn van belang voor vogels, zoogdieren, amfibieën en akkerplanten. Het gaat daarbij om bijvoorbeeld de veldleeuwerik, patrijs, grutto en geelgors, de kamsalamander en knoflookpad en de korenbloem.

Met de proef van het Waterschap Hunze en Aa's wordt een groot aantal kilometers bufferstroken langs sloten in het Drentsche Aa-gebied haalbaar.

Of registreer je om te kunnen reageren.