Home

Nieuws 1 reactie

MOB bang voor extra ammoniakuitstoot door externe saldering

Den Haag - De Mobilisation for the Environment (MOB) stelt de externe saldering ter discussie. De MOB vindt dat de ammoniakuitstoot niet kan worden 'verrekend' met een bedrijf dat stopt.

Het argument van de MOB is dat het Burgerlijk Wetboek overdracht van natuurvergunningen niet toestaat.
Dat bleek donderdag bij een zitting van de Raad van State in een zaak tussen het college van Gedeputeerde Staten van Overijssel en MOB. De provincie had aan 39 agrarische bedrijven in verschillende gemeenten natuurvergunningen verleend, waartegen de MOB bezwaar heeft aangetekend. Het gaat om bedrijven in de  melkveehouderij, varkenshouderij en pluimveehouderij.
Tijdens de zitting werd verder duidelijk dat de MOB bang is dat de intrekking van de vergunning op het stoppende bedrijf niet gewaarborgd is, omdat die vaak onder voorbehoud is van het verlenen van een natuurvergunning aan het uitbreidende bedrijf. Volgens advocaat Wieringa van de MOB hoeft een bedrijf onder het burgerlijk recht niets eens te 'leveren' als het besluit de onderneming toch voort te zetten.
Staatsraad Kranenburg vroeg zich af waar de MOB de stelling op baseerde dat provincies voordat ze natuurvergunningen afgeven eerst coördinatie moet hebben met aangrenzende provincies. Volgens haar is daar geen wettelijke grondslag voor. De MOB ziet dat als een voorzorgsbeginsel. Het is de enige manier om extra schade aan de natuur door ammoniakuitstoot te voorkomen omdat natuurgebieden de provinciegrens overstijgen. Provincies moeten op een lijn zitten, stelt de MOB.
De provincie Overijssel slaagde er tijdens de zitting niet goed in om duidelijk te maken waarom er twee verschillende rekenmethodes zijn. Bij de berekening van de stikstofdepositie bij een vergunningverlening wordt uitgegaan van twee decimalen achter de komma, maar over de gevolgen van uitstoot voor de totale provincie werkt men met 1 decimaal. Het argument van de provincie dat het om een verwaarloosbare uitstoot gaat die buiten beschouwing kan blijven, wist men niet met cijfers te onderbouwen. De MOB bracht hier tegen in dat vele keren weinig uitstoot in totaal wel een aanzienlijke uitstoot kan opleveren.
Over zes weken volgt de uitspraak van de Raad van State.

Eén reactie

  • Professor P

    MOB moet eerst naar de kleuterschool. Als er in 1 decimaal wordt gerekend in plaats van 2, betekent dat het 2e decimaal wordt afgerond. Bij 0,05 en hoger wordt dit naar boven afgerond naar 0,1. Bij kleiner dan 0.05 wordt dit afgerond naar 0. De uitspraak dat vele keren een weinig uitstoot een aanzienlijke uitstoot kan opleveren, is dus BS. Bij vele metingen zijn er juist net zoveel afrondingen naar boven als naar beneden. Bij weinig metingen kan er door statistische toeval wel sprake zijn van meer afrondingen naar boven of naar beneden. Maar omdat het dan om weinig metingen gaat, kan de totale uitstoot nooit veel zijn. Kortom als je gaat mierenn. doe het dan wel goed!

Of registreer je om te kunnen reageren.