Home

Nieuws

Waterschappen kritisch over schaliegasboringen

Den Haag - De Unie van Waterschappen is bijzonder kritisch over het concept van de Notitie reikwijdte en detailniveau plan-MER voor het boren naar schaliegas, dat blijkt uit hun reactie op de notitie die is opgesteld in het kader van de Structuurvisie Schaliegas.

Omdat de Structuurvisie Schaliegas van invloed is op de aan de waterschappen opgedragen zorg voor het beheer van watersystemen en het zuiveren van afvalwater, pleit de Unie van Waterschappen voor een expliciete rol voor het waterbeheer in deze structuurvisie.

De Unie vindt dat de mogelijk grote gevolgen voor watersystemen niet duidelijk genoeg in beeld zijn gebracht. "De aandacht voor de relatie tussen schaliegaswinning en watersysteembeheer erg beperkt", aldus voorzitter Peter Glas van de Unie van Waterschappen. "Ook moet er ingegaan worden op de effecten voor de gehele keten van afvalwaterbehandeling."
Peter Glas pleit er sterk voor dat de aanbeveling van de Europese Commissie wordt overgenomen, waarbij potentiële overstromingsgebieden en waterstaatswerken, inclusief de hierbij horende beschermingszones, worden uitgesloten van de opsporing en winning van schaliegas. "Dit geldt in het bijzonder voor primaire en regionale keringen waarvoor het van het grootste belang is dat de stabiliteit gegarandeerd is en blijft, om het achterland te beschermen tegen overstromingen."

Het stellen van een dieptegrens van 1.000 meter vindt de Unie daarnaast erg arbitrair. Het wel of niet (horizontaal) boren onder uitsluitingsgebieden zou moeten afhangen van geologische kenmerken van de bodem, zoals de aanwezigheid van dikke kleilagen, vindt de Unie.
Waterschapsvoorzitter Glas vindt het verder van belang dat er van tevoren keiharde garanties zijn dat er geen verontreinigingen of breuken kunnen ontstaan bij het boren die tot grondwaterverontreiniging in de hogere bodemlagen zouden kunnen leiden.

Over het belang van proefboringen zoals in de Notitie is aangegeven is twijfel bij de Unie van Waterschappen. "Het is onvoldoende duidelijk of proefboringen en boringen bedoeld voor de uiteindelijke winning van schaliegas verband met elkaar houden. Een proefboring heeft een ander doel en een andere impact op het milieu dan een cluster aan horizontale en verticale winningsboringen", stelt Peter Glas.

Tot slot pleit de Unie ervoor een formele rol te krijgen in de besluitvorming. "De Mijnbouwwet vormt het juridisch kader voor schaliegaswinning. Om de verantwoordelijkheid in de volle breedte te kunnen waarmaken, is het van belang dat werk wordt gemaakt van een formele rol voor waterschappen bij de besluitvorming in het kader van de Mijnbouwwet", stelt Peter Glas. "Wij verzoeken u het watersysteembelang expliciet mee te nemen bij de wijzigingsvoorstellen en ons te betrekken bij de invulling hiervan."

Of registreer je om te kunnen reageren.