Home

Nieuws 2 reacties

Nieuwe regels maken mestverwerking moeilijk in Brabant

Den Bosch - Mestverwerking zal moeizaam van de grond komen in Brabant, omdat de provincie nieuwe strengere regels stelt aan mestverwerking. Dat zegt Chris van der Heijden van Van Dun Advies, gevestigd in Ulicoten en Someren. De nieuwe Verordening Ruimte ging woensdag van kracht.

Mestverwerking op bedrijfsniveau is toegestaan maar lastig, omdat bouwblokken begrenst zijn op 1,5 hectare. Uitbreiding van het bestaande bouwblok voor mestverwerking is uitgesloten. Van der Heijden: "Terwijl mestverwerking op bedrijfsniveau alleen voor grote bedrijven economisch haalbaar is."

Ondernemers die mest van derden willen verwerken, zijn verplicht een bedrijfsplan op te stellen waarin het aanbod en herkomst van mest en bijproducten zijn vastgelegd. De mest mag enkel afkomstig zijn van Brabantse bedrijven. Ook moeten boeren verplicht omwonenden betrekken bij de planontwikkeling.
Gemeenten moeten beoordelen of mestverwerking past binnen het bestemmingsplan. "Het geeft gemeenten de ruimte om initiatieven af te wijzen, ook al voldoen ze aan de provinciale regels", aldus Van der Heijden.

Boeren die willen uitbreiden krijgen voor mestverwerking geen punten op basis van de nieuwe duurzaamheidsmaatlat (BZV), waaraan hun plannen moeten voldoen. Volgens ZLTO-bestuurder Herman van Ham wordt in de toekomst energieopwekking uit mest wel opgenomen in de BZV.

Grootschalige mestverwerkingsprojecten opgezet door groepen boeren zijn sowieso vrijwel onmogelijk van de grond te krijgen. De doorlooptijd van vergunningsprocedures en bijkomende kosten maakt het boeren in Noord-Brabant lastig om aan de mestverwerkingseis van 50 procent in 2015 te voldoen.

Het ministerie onderkent het probleem en heeft een meldpunt opgericht. Bij het meldpunt van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl, voorheen Dienst Regelingen) zijn vijftien meldingen binnengekomen van ondernemers die problemen ondervinden met de vergunningverlening. Het merendeel van de meldingen gaat over het ruimtelijk beleid van de provincie Noord-Brabant.

Laatste reacties

  • Sjaak

    In Brabant, juist daar waar de mestverwerking het hardst nodig is, komt dat dus niet van de grond.... Een ander bericht meldt dat 'mestverwerking begint te leven.'
    Kortom; wat is er Wnu positief aan deze berichtgeving en welke conclusies mogen we hieruit trekken? Nog belangrijker is de conclusie, die Brussel trekt.....
    Mijn conclusie is dat het huidig mestbeleid faalt en dat de sector de afspraken niet zal kunnen nakomen. We zullen de derogatie wel toegewezen krijgen, maar alleen als we flankerende maatregelen treffen in het mestbeleid om de falende mestverwerking te compenseren en daar is de kringloopwijzer niet toereikend voor...

  • farmerbn

    Nederland heeft 20 jaar geleden al gekozen voor de melkveehouderij dus steeds worden de intensieve boeren tegengewerkt. Dit tegenwerken is goedkoper voor de overheid dan een sector verbieden want dan moeten er compensaties betaald worden. Ik zou als varkenshouder met oude stallen niet meer bouwen in Nederland maar een bedrijf starten in het buitenland (Spanje,Duitsland). Eigenlijk ben je al te laat want je varkensboerderij kun je hier al niet meer kwijt.

Of registreer je om te kunnen reageren.