Home

Nieuws

Dertig nieuwe projecten waterbeheer

Driebergen - Boeren en waterschappen starten dit jaar in dertig nieuwe gebieden met projecten waarbij het grondgebruik en het waterbeheer op elkaar worden afgestemd.

Deze projecten vloeien voort uit de afspraken die overheden en de agrarische sector vorig jaar hebben gemaakt. Dat meldt LTO Nederland tijdens een conferentie in Driebergen, waar bestuurders van waterschappen, provincies en plaatselijke en regionale LTO-afdelingen de stand van zaken bespraken. De gezamenlijke aanpak is vorig jaar in het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) vastgelegd. Doel is om de waterdoelstellingen (landelijk en regionaal) te halen en tegelijkertijd ruimte te houden voor een economisch sterke land- en tuinbouw.
In dertig nieuwe gebiedsprojecten gaan boeren die te maken hebben met de Nitraatrichtlijn en waterbeheerders dit jaar aan de slag. Belangrijk doel is de belasting van het water met mineralen en bestrijdingsmiddelen terug te dringen. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van een groslijst met maatregelen, die het best bij een gebied passen. LTO-bestuurder Siem Jan Schenk (portefeuillehouder Omgeving) benadrukte dat het water- en bodemsysteem zeer divers is en sterk verschilt in hoog en laag Nederland: "Met zelfs verschillen tussen nabijgelegen regio's. Daarom is maatwerk nodig. Immers, er moet ook rekening gehouden worden met de verschillen in de bedrijfsvoering van akkerbouwers, fruittelers, boomkwekers, bollentelers en veehouders".
De samenwerkende partijen hebben afgesproken dat ze kennis en innovaties uitwisselen en de onderzoeksprogrammering op elkaar afstemmen. De agrarische sector wordt daarmee van stakeholder naar shareholder. Boeren beheren de bodem, maar met hun kavelsloten ook een groot deel van het detailwatersysteem. "De samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven sluit hiermee goed aan bij een maatschappelijke trend van verantwoordelijkheden", stelde Hennie Roorda van de Unie van Waterschappen.
Naast LTO organisaties en de Unie van Waterschappen zijn ook de Ministeries van Economische Zaken en Infrastructuur en Milieu en de koepel van provincies (IPO) als dragende partijen nauw betrokken bij de opzet en voortgang met de dertig nieuwe projecten.

Of registreer je om te kunnen reageren.