Home

Nieuws 52 reacties

Geen pasklare verklaring voor ammoniakgat

Den Haag - Ook deskundigen hebben geen pasklaar antwoord op de vraag waarom de berekende ammoniakuitstoot niet in de pas loopt met de gemeten ammoniakconcentraties in Nederland.

Dat blijkt uit het dinsdag openbaar gemaakte rapport van de Commissie Deskundigen Meststoffenwet (CDM), die op verzoek van staatssecretaris Sharon Dijksma (Economische Zaken) een zogenoemde quick scan heeft gedaan naar de geconstateerde verschillen.

De gemeten ammoniakconcentraties dalen sinds 2005 niet meer; de modelberekeningen laten echter wel een daling zien. "Hoe kan dat?", vroeg Dijksma aan de CDM.

Deskundigen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, het Centraal Bureau voor de Statistiek en Wageningen UR geven mogelijke verklaringen voor de geconstateerde verschillen: het kan zijn dat de meetpunten geen representatief beeld geven van de werkelijke emissies; de invloed van het weer op de emissies is in de berekeningsmodellen niet gecorrigeerd; mogelijk wordt de emissie bij mestaanwending en uit varkens- en pluimveestallen onderschat; de chemische omzetting van ammoniak in de atmosfeer en de neerslag van ammoniak is moeilijk in modellen om te zetten. Het is, zeggen de deskundigen, onwaarschijnlijk dat de verschillen alleen te verklaren zijn door een overschatting van het effect van het ammoniakbeleid in de modellen.

De deskundigen vinden dat meer onderzoek moet worden gedaan. Ondertussen zijn de gehanteerde meetmethoden en modellen wel de beste die er internationaal gezien beschikbaar zijn.

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) zegt naar aanleiding van de rapportage dat de onzekerheden rond de ammoniakemissie en -concentraties de noodzaak verhogen voor tijdige monitoring en bijsturing.

PBL zet vraagtekens bij de voorgenomen stikstofaanpak (PAS), die ook gericht is op de verlaging van de ammoniakdepositie op natuurgebieden. Volgens PBL is het onzeker dat  het plan ook daadwerkelijk leidt tot natuurherstel. Het kan zijn dat bedrijven de mogelijkheid krijgen zich verder te ontwikkelen, zonder dat de garantie er is dat de depositie op natuurgebieden ook daadwerkelijk afneemt. Daarom is het nodig om de ontwikkelingen op de voet te volgen. "Zo niet, dan zijn er over enige jaren nog maar weinig mogelijkheden om tegenvallers op te vangen. Het risico is dan bovendien dat er in een aantal gebieden geen ruimte meer is voor nieuwe ontwikkelingen, gezien de Europese regelgeving."

Dijksma let op ontduiking mestregels

Staatssecretaris Sharon Dijksma (Economische Zaken)  denkt aan een aantal maatregelen om de ammoniakemissie beter onder controle te houden. In een brief aan de Tweede Kamer schrijft Dijksma dat de modellen mogelijk niet voldoende rekening houden met een overschrijding van de gebruiksnormen voor mest. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) bekijkt hoe de naleving van de regels kan worden verbeterd, mogelijk door extra controles. Verder liggen er mogelijkheden de emissie bij de mesttoediening te verminderen, zowel door betere technieken als door betere controle. De staatssecretaris zegt verder dat er kansen liggen om de ammoniakdepositie kan worden verminderd door versneld over te gaan naar nieuwe stalsystemen; tegelijk wil de bewindsvrouw erop toezien dat emissiearme huisvestingssystemen met luchtwassers ook daadwerkelijk worden gebruikt, zoals dat is voorgeschreven.

Reactie NMV

Dirk-Jan Schoonman, voorzitter van de Nederlandse Melkveehoudersvakbond (NMV) is niet geschrokken van de conclusies over verschillen in berekende en gemeten ammoniakemissies. Hij heeft wel moeite met de conclusies die Staatssecretaris Dijksma trekt op basis van de rapportages van het Planbureau voor de leefomgeving (PBL) en de Commissie Deskundigen Mestbeleid (CDM). Schoonman reageert afwijzend op de inhoud van de brief die Dijksma aan de Tweede Kamer stuurde. Het rapport van het CDM is opgesteld op verzoek van het Ministerie, mede naar aanleiding van voortdurende discussie en Kamervragen over de doelmatigheid van maatregelen om de stikstofuitstoot (ammoniak) vanuit de veehouderij te beperken. Emissiebeperkende maatregelen spelen een cruciale rol in de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS).
Volgens Schoonman wordt de sector ten onrechte in de verdachtenhoek gezet door te suggereren dat er meer mest wordt toegediend dan volgens de gebruiksnorm is toegestaan. "Ammoniak is nu eenmaal een gas en dat komt altijd weer naar boven", aldus Schoonman. "Bij zodebemesten komt de ammoniak dan later alsnog als emissie in de lucht, van die denkfout moeten we af." Een tweede denkfout in het ammoniakbeleid is volgens de NMV-voorman de gedachte dat emissiearme vloeren ammoniakuitstoot beperken. Schoonman: "Ook dan komt de ammoniak alsnog in de lucht bij het uitrijden van mest. Al die maatregelen hebben de sector handenvol geld gekost, we moeten stoppen met het investeren van miljoenen in flauwekul."
Wat Schoonman betreft moet er nu versneld overgeschakeld worden op andere systemen zoals het beluchten van mest en het bovengronds uitrijden met watertoediening. "Met het Aeromix-systeem kan 60 procent emissiebeperking gehaald worden, op dat soort onderzoeken moeten we ons richten." Volgens Schoonman hebben boeren hun neus vol van emissiearme systemen waarvan het effect niet aangetoond wordt: "Dat is een diepe frustratie, dan kiezen we nog liever voor investeren in herstelmaatregelen als dat aantoonbaar een betere oplossing is."

Reactie LTO

Siem Jan Schenk, portefeuillehouder voor ruimtelijk beleid van LTO Nederland, vind dat de PAS nu voor alles afgewerkt moet worden. "Ga er mee aan de slag zodat er weer vergunningen verleend kunnen worden, het heeft nu lang genoeg geduurd." Schenk snapt de onrust en is blij dat er extra onderzoek komt: "Als dat leidt tot andere inzichten dan moet dat ook gebruikt worden en alsnog in de PAS opgenomen worden." Hij wijst erop dat er al dertig jaar discussie is over ammoniak: "Onze  zorg is dat we maar blijven praten en dat er ondertussen geen vergunningen verleend worden."

Jan Braakman en Wim Esselink

Laatste reacties

 • Zuperboer

  Dijksma let op ontduiking mestregels, Pardon wat lees ik nu: De overheid legt regels op die wetenschappelijk niet zijn te onderbouwen en vervolgens worden de onderdanen met extra controles belast. Hoezo rookgordijn optrekken.

 • bertes

  de haat op landbouw is te groot. vooral de kleine boer moet weg.

 • w v gemert

  Deskundigen vinden dat er meer onderzoek moet worden gedaan en natuurlijk door diezelfde deskundigen die de laatste 10 jaar grof geld hebben verdiend aan deze ammoniak onderzoeken. Allereerst zou Den Haag een onmiddellijke stop moeten afkondigen op alle controles op gebied van ammoniak en alle wetgeving opschorten totdat duidelijk is hoe de vork aan de steel zit. Onderzoek uitbesteden aan echte onafhankelijke onderzoekers en niet die van het RIVM die een hoog Stapel (de onderzoeker van de verzonnen uitkomsten) gehalte beginnen te krijgen. Dijksma wordt steeds maar asocialer , geen verklaring voor ammoniak gaat DUS MOET ER GEFRAUDEERD ZIJN DUS MEER KONTROLES !!

 • kalkar

  Ik heb altijd al gezegd dat de meststoffenwet en alle ammoniakeisen alleen maar zijn bedoeld om de boerenstand op enorme kosten te jagen en zo de boerenstand uiteindelijk weg te saneren. Krijg helaas weer gelijk.

 • John*

  er zijn blijkbaar meer producenten van ammoniak dan de veehouderij.

 • luiten 66

  Amtenaren en onderzoekbureaus profiteren van een staatsecretaris
  Dijksma die op geen enkel punt verstand en inzicht heeft in de
  agrarische sector, en daar worden hard werkende boeren de dupe van.

 • Hogman1

  Kan dat mens niet worden aangeklaagd voor discriminatie en haatzaaien van een bepaalde bevolkingsgroep.
  Waarom doet niemand dat.???

 • koestal

  en de stikstofuitstoot door het wegverkeer is ook al buiten beschouwing gelaten ,omdat de heilige koe gespaard moet worden,hypocrisie viert hoogtij in Den Haag

 • koestal

  De boeren moeten van Den Haag en van veel burgers aan de schandpaal !!

 • koestal

  De dikbetaalde deskundigen weten het ineens niet meer omdat vroegere wetenschappelijke rapporten op aannames zijn gebaseerd en nu niet verklaarbaar zijn

 • LUCTOR

  De hele regelgeving niet alleen het mestbeleid maar er zijn voorbeelden genoeg wordt nog draaiende gehouden om op elke wet die vastloopt een nieuwe te bedenken.
  Wat het mestbeleid betreft wie begrijpt het nog wel of heeft het in het verleden begrepen?
  Een overheid die overal onderzoek bureaus opzet die handen met geld kosten omdat de competentie bij de gedelegeerden zelf te gebrekkig is.
  Maar wat mag een simpele boer als ik dan nog wel verwachten van deze mensen met een maandsalaris van meer dan€10.000?

 • koestal

  Het ammoniakverhaal is een grote klucht omdat vroegere rapporten door ambtenaren en deskundigen geregiseerd zijn opgesteld om de boeren in een kwaad daglicht te zetten.Wie betaalt ,die bepaalt !

 • eijden

  het kan zijn dat de meetpunten geen representatief beeld geven van de werkelijke emissies; de invloed van het weer op de emissies is in de berekeningsmodellen niet gecorrigeerd;

  Hoe simpel is het toch weer ' kopieer,plak ' en het antwoord is gegeven.

 • Burgerman9

  Mevr Dijksma, let maar niet op alle hiervoorgaande reacties, u heeft zeer diplomatiek aangegeven dat wellicht sprake is van overschrijding van de gebruiksnormen, waardoor de theoretische berekeningen niet kloppen. Kom bij mij kijken en uw heeft uw bewijs; de loonwerker rijdt mest uit met een sleepvoet , de mest wordt gewoon op het gras gedeponeerd, bij de draai wordt de sleepvoet opgetild maar de mest blijft gewoon doorstromen. Ik zit dan een week in de stank, groter bewijs van bovenmatige ammoniakemissie is er niet, maar zeg er iets van en de loonwerker bedreigt je want hij mag die sleepvoet helemaal niet meer gebruiken, en de boer zegt ik weet van niets, de loonwerker heeft het niet goed gedaan. Nvwa gaat kijken hoe de regels beter kunnen worden nageleefd; beter? Ga eerst maar eens controleren of ze uberhaupt worden nageleefd, dan is het ammoniakgat volledig verklaard.

 • johannesspook

  Mest kan beter in zand meteen frezen,want dat is beter voor grond strukteur.

 • Geert Verstegen

  Ik vraag me af in hoeverre de schrijvers die nu reageren op Dijksma, zich laten leiden door het vervelende van de boodschap en niet door het gezonde verstand. Wellicht is het zo,dat de metingen meer vertellen dan de berekeningen. En natuurlijk is het zo dat al die modelberekeningen en ammoniakregels letterlijk end of pipe ( de kont van de koe) oplossingen zijn, die op termijn niet zullen werken. We worden dan altijd door de werkelijkheid achterhaald ten koste van veel maatschappelijk geld en verkeerde pijnlijke investeringen door ondernemers. Zie de werkelijkheid onder ogen. Met deze aantallen van dieren zijn end of pipe maatregelen en berekeningen niet volhoudbaar.

 • info36

  De meeste amoniakemissie komt waarschijnlijk van buiten de landbouw.
  Omdat door verdere schaalvergroting de lobbygroep van de landbouw ook steeds kleiner wordt, is de landbouw een makkelijke en gewillige kop van jut.Daar maakt mevrouw Dijksma graag gebruik van zodat ze weer punten scoort bij de wel gigantische natuurlobby.

 • johannesspook

  Grote gierkelder moet veel kleiner worden,want de mest kan dan meteen door de mestscheider en dan deze droger mest in mestopslag opslaan.

 • Ewullink

  Zo jammer sharon, Het toch nog weer op de sector proberen te schuiven.....''jullie houden je niet aan de regeltjes'. Valt me een beetje van je tegen.

 • LUCTOR

  @Burgerman9 Laat u eens voorlichten wat ammoniakemissie en gebruiksnormen zijn voordat u met zulke onzin hier een reactie plaatst.
  Tevens wil ik u er op attent maken dat niet de loonwerker u bedreigt maar dat u hier laster jegens hem plaatst want u geeft in uw reactie aan dat u nog nooit bedreigt bent. Tevens laat u ook even voorlichten over de aanwend methodes die op welke grondsoort gebruikt mogen worden nog een kleine hint het bovengronds uitrijden was dit jaar ook toegestaan aan diegene die ontheffing hadden.

 • joannes

  Wat wordt er gemeten in een periode dat er niet wordt uitgereden?

  http://czav.nl/dynamisch/bibliotheek/498_0_NL_Uitrijdperioden_2014_2017.pdf

  Weten we die waarden én zijn ze volgens de Internationale Norm gemeten!

  En

  Wat zijn de verschilen met in de uitrijperiode?

 • PIETER123

  Als een vuurpijl door een doekje op een mestsilo gaat en een explosie geeft dan is iedereen wakker.Er moeten gaten in het doek om het brandbare methaan te laten ontsnappen zodat burgers en boeren niet het slachtoffer worden.
  En ammoniak die ontsnapt dat was toch het doel van de verplichting en investering.En de afdekplicht blijft ondanks voortschrijdend inzicht.
  Een kind snapt dat het om de claim gaat als je dat doet.

  Nu blijkt dat het toch maar slecht onderbouwd is deze regelgeving.
  Beluchting lijkt de oplossing omdat je het ontstaan van ammoniak bij de wortel aanpakt.Ook na het ongeluk in Makkinga is het veiliger werken met mest ondanks deze regelgeving als waan van de dag jaren terug.
  Boeren moeten kiezen voor hun eigen en ook durven te investeren er in beluchting.
  Een ander doet dat niet .Immers regelgeving is gebaseerd op verdien modellen van het bedrijfsleven die een beste lobby hebben net als Cumela.

 • Henk j

  Al hebben we gelijk op alle fronten de boeren moeten er uit het is vechten tegen de bierkaai

 • bertes

  Dijksma heeft geluk, dat ze in Nederland woont. hier kan je boven op de boeren zitten schijten, en ze blijven stil zitten. deed ze dit in Frankrijk??? nou???
  wat ook zo erg is. ik als boer heeft gebouwd, en schulden. nu wil ik 20 jaar stil staan, en dan schuld vrij zijn. maar dat is taboe. alle boeren verklaren mij voor gek. en belangenclubs en de politiek wil dit niet.
  je moet groeien. waar is mijn vrije keus gebleven??? waarom mag ik dit niet zelf weten???

 • j.verstraten1

  In het LOG in de Rips wordt daadwerkelijk de uitstoot van ammoniak gemeten. Hier zijn ook cijfers van , door het RIVM http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Wetenschappelijk/Rapporten/2013/juni/Bijdragen_veeteeltbedrijven_aan_ammoniak_en_fijnstofconcentraties_Eindevaluatie_LOG_De_Rips
  welke aangeven dat de ammoniakuitstoot gemeten in de lucht fors lager is. Hoevéél lager is dan natuurlijk de vraag. Het lijkt mij in ieder geval duidelijk dat er dus andere bronnen zijn die het ammoniakgat moeten gaan verklaren.

 • henk11

  Misschien is het voedselaanbod iets te goed
  iets tekort zou misschien beter zijn voor de waardering

 • koestal

  Het gat in de ozonlaag was ook een verzinsel

 • koestal

  Dijksma moet Diederik Stapel nog maar eens om advies vragen

 • henk fledderus

  dit is wel weer een toppertje uit den haag.

 • Marco22

  Even resumeren. Dus als er real life gemeten waardes zijn dan trekt men die in twijfel. Rekenmodellen met tal van aannames wordt geprefereerd????(zou je met verkeers controles ook kunnen een beetje schatten ipv meten)
  Resultaat is dat amoniak na alle genomen maatregelen niet is afgenomen. Vervolgens trekt stas de conclusie dat boeren niet aan de emissie reducerende regels houden. (kort door debocht stas en minachting voor de gehele sector die milioenen hiervoor heeft geinvesteerd)
  Te nemen maatregelen: nog meer controles en nog strengere eisen wbt emissie reductie.(zou helpen denkt U)
  Hebben daar bij de RIVM wel eens in een andere hoek gezocht waar die amoniak vandaan komt.
  Ik zie een stas en institutten halstarrig vast houden aan hun beleid bang voor het amoniak-spook en vooral claims.
  Trefwoorden; vanhetpadje, zure regen, mkz, luchtfietserij

 • juur

  Luchtwassers helpen de verbeteringen van de luchtkwaliteit rondom de stallen wel degelijk. Op een 1 kilometer meer neerslag uit de reststand luchtwasser door ontleding. De luchtwasser is nog niet uit ontwikkeld.

 • DJ-D

  Bevolking is toegenomen, plasdrasgebieden moerasgebieden. Everzwijnen wilde ganzen marters. Rottende kadavers in de ovp. Riooloverstorten verkeer zeehonden.
  Maar sowieso tis natuurlijk iets niemand kan schade aantonen en gras groeit niet via lucht alleen als je mest toedient met water erover. Als er echt emissie was deed ik de dure machines weg en kocht een paar ventilatoren. Bemesten zonder insporing op het land!

 • Jan van het Zand

  Navelstarend beleid van Dijksma. Dijksma, de wereld is groter dan dat van de Nederlandse landbouw. Sinds 1986 is er de mestwetgeving. En nu schrijven we 2014 en zijn we 28 jaar verder en dan blijkt dat de overheid heel veel regelgeving over de landbouw heeft uitgestrooid, waar de boeren rekening mee houden en dan gaat madame de fout zoeken bij de boeren en niet bij de met euro's overladen deskundigen en wetenschappers. FOEI.
  Een aantal oorzaken van hogere ammoniakconcentraties in de lucht:
  1) Het gebruik van vloeibare stikstof.
  2) Het gebruik van Ad Blue door moderne dieselvoertuigen. Daar zit gigantisch veel stikstof in, die de lucht in wordt geblazen.
  3) De opwarming van de aarde zal het vrijkomen van ammoniak uit moerassen, veengronden wereldwijd bevorderen.
  4) Als plankton in zee afsterft, zal ook de ammoniak in de lucht toenemen.
  Wellicht is er industrie in Nederland die ook ineens ammoniak of stikstof in de lucht laat verdwijnen zonder dat men het weet.
  De fabricage van stikstofkunstmest is onzin als er enorme hoeveelheden in dierlijke mest aanwezig is in Nederland die via verbranding (kippemest in Moerdijk) de lucht in wordt geblazen of met export het land uitgaat. N.B.: Bij de productie van stikstofkunstmest wordt ook nog eens heel veel aardgas onnodig opgestookt.. Onnodig omdat er stikstof in dierlijke mest aanwezig is in de landbouw, die door de regelgeving niet benut mag worden.

 • maatje 1904

  Hoeveel m3 schoon drinkwater word er gebruikt voor de luchtwassers?

 • joannes

  Het is Duidelijk dat men niet weet waar men over praat daar bij Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) wanneer ze nu na jaren van onderzoek moet reageren met ¨de noodzaak verhogen voor tijdige monitoring en bijsturing¨. Waar is dan die wetgeving op gebaseerd? Wel die is gebaseerd op aannames, berekeningen en statestiek! Er is geen of weinig verificatie met de realiteit. Dat verklaard het gat en dat verklaard waarom we een hele industrie opbouwen rondom illusionaire ¨verbetering¨! Nederland ligt in een Delta (Moeras kenmerken: Veen)en heeft daarmee haar specifieke kenmerken! Waar blijkt dat bij die http://www.emissieregistratie.nl/ERPUBLIEK/documenten/Algemeen%20(General)/Emissierapportages%20(Emission%20reports)/IIR%20NEC%20Emissions%20in%20the%20Netherlands/IIR2010_NL_500080016.pdf Met specifiek: Each of the contributing institutes has its own responsibility and role in the data collection, emission calculations and
  quality control. These are laid down in general agreements with PBL and in the annual project plan (PBL, 2009).

 • Jan van het Zand

  200 miljoen kg kunstmeststikstof wordt er in Nederland jaarlijks verbruikt. Hoeveel kuub gas verstoken ze daar wel niet voor. En dan zit daar nog niet eens in meegenomen de kunstmeststikstof die geëxporteerd wordt. Ja, dit is overgenomen van een vooraanstaande persoon in de landbouw.

 • pietbongers

  # 32 dat heb je verkeerd begrepen planten pakken bijna alles uit lucht en de bemesting kan veel minder de gemiddelde bodem voor raad is groot genoeg om met minder mest toe te kunnen ,met gepaste mest gaat je boerderij ook als waterzuivering werken ,wel kunstmest en zo weg laten .
  dat vele zolaat wakker worden is jammer de vbbn en meerder clubs hadden dat al lang door ,maar vele dachten toen nog dat ze in wageningen de enige waarheid bezitten , natuurlijke processen hoef je niks te leren ze doen dat al miljarden jaren zelf en onze kennis tussen haakjes van de laatste +- 80 jaar gaan dat niet veranderen .

 • joohoo

  Als je vanaf het begin rotzooid met onderzoeksgegevens krijg je een gat. Of zoals Mark Rutten zegt , Als de resultaten ons niet aanstaan vragen we om een nieuw onderzoek.

 • koestal

  De vroegere rapporten waren gebaseerd op aannames,het papier was toen nog erg gewillig,nu lopen ze daar tegen aan

 • boerke brabant

  als ondanks alle investeringen de ammoniakhoeveelheid niet is afgenomen kunnen we dus wel stoppen met deze onzin investeringen.
  Dat is nu wel aangetoond.
  Dat betekent niet dat we nog minder mogen bemesten, dan moet Dijksma even langs bij Maxima. Zoals is te lezen in een ander artikel hebben we in de nabije toekomst heel veel meer voedsel nodig.(nu kan sharon wel even voorruit..)

 • Jan van het Zand

  U begrijpt dat een pas op de plaatsmaken geboden is met PAS. Zo kunnen we de boel wel op slot houden in de veehouderij. De hele stikstof-affaire is begonnen toen het Ministerie van Landbouw het WVC toegevoegd kreeg in de midden jaren 80. De mestwetgeving was in 1986 gebaseerd op de fosfaat, want stikstof dat was wat moeilijk te pakken in een wetgeving. En als we de fosfaat verminderen dan verminderen we ook de stikstof. Tja, en nu blijkt dat ze het in 1986 nog niet zo verkeerd zagen.

 • koestal

  Rapporten zijn gebaseerd op aannames,dus op drijfzand,hier weten ze ineens geen antwoord meer op !

 • Wim Toornstra

  Lekker land Nederland.
  De eieren niets waard door E.U wetgeving
  De varkens niets waard door boycot Rusland
  En tot de neus gefinancierd door milieu maatregelen die op fabeltjes zijn gebaseerd.

 • koestal

  Ze weten in Den Haag donders goed hoe die cijfers tot stand zijn gekomen,veel natte vingerwerk !

 • ohzo

  In het engels: assume.. Oftewel : ass u me...

 • joohoo

  Feitenvrij vasthouden aan je eigen gelijk, moet erg bevredigend zijn.

 • wiljo

  De werkingscoeficient van varkensmest is door meer ammoniak vervluchtiging dus veel minder dan 80 %.
  Breng deze werkingscoeficient dus gelijk terug naar 50%, Dan kunnen we de gewassen weer fatsoenlijk bemesten.

 • .....

  Die Sharon Dijksma, hoeveel ammoniak stoot die eigenlijk uit?

 • koestal

  Het wordt tijd voor een parlementaire enquete hierover,anders komen ze er niet uit ! Uiteindelijk trekt de boer weer aan het kortste touw,iedere keer is de boer weer de pineut door al dit wetenschappelijke gekrakeel !

 • koestal

  hoe meer onduidelijkheid ,hoe beter voor Dijksma,het ammoniakgat is een groot rookgordijn

 • koestal

  De linkse partijen willen het nu graag door de Tweede Kamer drukken,blijft de boer achter met een groot aantal onbeantwoorde vragen !

 • joohoo

  De deskundigen????? Zijn toch niet deskundig genoeg. Misschien te laag opgeleid?. Het gekochte rapport bleek een kat in de zak.

Laad alle reacties (48)

Of registreer je om te kunnen reageren.