Home

Nieuws 614 x bekeken

Brussel negeert indirect landgebruik bij criteria biomassa

Brussel – De nieuwe duurzaamheidscriteria voor de productie van vaste en gasvormige biomassa worden mogelijk minder streng dan verwacht. Uit een uitgelekt conceptvoorstel blijkt dat de Europese Commissie van plan is de indirecte veranderingen van landgebruik buiten beschouwing te laten.

De productie van biomassa kan leiden tot ingebruikname van niet-landbouwgronden, met een stijging van de emissie van broeikasgassen en aantasting van de biodiversiteit tot gevolg. Volgens milieu-organisaties is het van belang deze indirecte effecten in ogenschouw te nemen om te voorkomen dat hernieuwbare energie ten onrechte het stempel duurzaam krijgt.

Maar het effect op landgebruik is moeilijk te meten en verschillende rekenmethoden leveren uiteenlopende resultaten op. Mede daarom is er in Europa momenteel een verhit debat gaande over plannen om deze effecten bij de productie van vloeibare biobrandstoffen wel mee te tellen. In september stemt het Europees Parlement hierover, waarna de lidstaten in december een gezamenlijk standpunt innemen.

In het gelekte plan voor biomassa worden vijf criteria genoemd. De voornaamste daarvan is dat er minstens 60 procent minder broeikasgassen worden uitgestoten in vergelijking met fossiele energie. De industrie zegt goed uit de voeten te kunnen met dit voorstel, terwijl maatschappelijke organisaties de plannen hebben gekraakt. Greenpeace vreest dat de klimaatwinst van biomassa op deze wijze beperkt zal zijn.

Of registreer je om te kunnen reageren.